Diabeto dieną išaiškinti 26 kriziniai atvejai

„Sidabrės“ nuotr.
Bi­čiu­lės Re­gi­na An­ce­vi­čie­nė ir Re­gi­na Ro­zen­ta­lie­nė (kai­rė­je) daž­nai ap­si­lan­ko to­kio­se ak­ci­jo­se, kur ga­li­ma pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą
Lapk­ri­čio 14-ąją mi­ni­ma pa­sau­li­nė dia­be­to die­na. Tar­si epi­de­mi­ja plin­tan­ti li­ga ati­ma svei­ka­tą, su­ke­lia ne­grįž­ta­mus pro­ce­sus or­ga­niz­me, pa­kenk­da­ma įvai­rių or­ga­nų veik­lai, komp­li­ka­ci­jas. Ta­čiau su šia li­ga įma­no­ma su­si­gy­ven­ti, ją kont­ro­liuo­ti, tik tam rei­kia no­ro ir ži­nių, o pir­miau­sia – bū­ti­na ją diag­no­zuo­ti. Jo­niš­kio dia­be­to drau­gi­ja „Vil­tis“ ket­vir­ta­die­nį jo­niš­kie­čius pa­kvie­tė ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti cuk­raus kie­kį krau­jy­je.
„Sidabrės“ nuotr.
Jo­niš­kio dia­be­to klu­bo „Vil­tis“ va­do­vė Al­do­na Goš­tau­tie­nė (de­ši­nė­je) ką tik pa­tik­ri­no An­ge­lės Vi­la­niš­kie­nės cuk­raus kie­kį krau­jy­je

Ėjo be­veik ne­nut­rūks­ta­mas srau­tas

Jo­niš­kie­čiai į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­džią­ją po­sė­džių sa­lę sku­bė­jo nuo pir­mų­jų ak­ci­jos mi­nu­čių ir be­veik ne­nut­rūks­ta­mas srau­tas ėjo po­rą va­lan­dų. Per jas jau bu­vo pa­si­tik­ri­nę be­veik šim­tas gy­ven­to­jų. Iš vi­so jo­niš­kie­čių pa­tik­rai Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja sky­rė 150 diag­nos­ti­nių juos­te­lių.

Bi­čiu­lės Re­gi­na An­ce­vi­čie­nė ir Re­gi­na Ro­zen­ta­lie­nė „Si­dab­rei“ sa­kė no­rė­ju­sios pa­si­nau­do­ti ne­mo­ka­ma ga­li­my­be pa­si­tik­rin­ti.

„La­bai do­miuo­si in­for­ma­ci­ja apie svei­ka­tą ir sten­guo­si ją tik­rin­tis. Šian­dien pa­si­ruo­šiau, iš ry­to ne­pus­ry­čia­vau, nes bu­vo skelb­ta, kad prieš ty­ri­mą ne­ga­li­ma val­gy­ti. Ži­nau, kad cuk­ra­li­gė bai­si, te­ko pa­ži­no­ti mo­te­rį, ku­ri dėl komp­li­ka­ci­jų li­ko ak­la“, – pa­sa­ko­jo R. An­ce­vi­čie­nė.

Da­nu­tė Ži­gu­lie­nė iš Zi­niū­nų, ku­rios krau­jo ty­ri­mas bu­vo ge­ras, dar pa­pil­do­mai tei­ra­vo­si, ką ge­riau tin­ka val­gy­ti. Pa­ti ji var­di­jo, tu­rin­ti na­mi­nio mais­to: pie­no, varš­kės, sū­rio, grie­ti­nės, kiau­ši­nių, dar­žo­vių. Ven­gia pa­da­žų. Jo­niš­kio dia­be­to klu­bo „Vil­tis“ va­do­vė Al­do­na Goš­tau­tie­nė pa­ko­men­ta­vo, kad pui­kus pa­si­rin­ki­mas val­gy­ti na­mi­nį mais­tą.

Jo­niš­kie­tis Ju­lius Lu­kys, ku­riam te­ko pa­tir­ti trem­tį, pri­si­mi­nė, kad ka­dai­se ga­ba­li­nio kumš­čio dy­džo cuk­raus nor­mos tu­rė­da­vo už­tek­ti pus­me­čiui. Ma­ma vir­da­vo uo­gie­nę be cuk­raus iš mė­ly­nių, ku­ri ne­su­rūg­da­vo. Už­tat da­bar ki­še­nė­se vi­sa­da tu­ri sal­dai­nių, bet ir pa­si­tik­ri­na cuk­raus kie­kį krau­jy­je kar­tą per me­tus. Jo ty­ri­mas ir šį kar­tą bu­vo ge­ras.

O štai cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čios An­ge­lės Vi­la­niš­kie­nės, ku­riai diag­no­zė bu­vo nu­sta­ty­ta maž­daug prieš tre­jus me­tus, gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je sie­kė 8,8 mi­li­mo­lius lit­re, nors mo­te­ris ir kont­ro­liuo­ja li­gą ger­da­ma pa­skir­tas tab­le­tes, pri­si­žiū­ri mi­ty­bą. Nor­ma­lus cuk­raus kie­kis krau­jy­je tu­ri bū­ti nuo 3,5 iki 5,5 mi­li­mo­lių lit­re.

„Tur­būt la­bai jau­di­nau­si prieš ty­ri­mą, nak­tį pra­stai mie­go­jau, tai ir pa­ki­lo cuk­rus. Dėl dia­be­to tu­riu pro­ble­mų su šir­di­mi bei krau­ja­gys­lių sis­te­ma“, – įsi­ti­ki­nu­si sa­kė A. Vi­la­niš­kie­nė.

Mi­ty­ba – la­bai svar­bu

„Šian­dien žmo­nėms ki­lo daug klau­si­mų. Ko­dėl pa­val­gius ima mie­guis­tu­mas? Ko­kį mais­tą rei­kia rink­tis? Ki­ti ne­ti­ki, kad ap­skri­tai mi­ty­ba ga­li tu­rė­ti to­kią įta­ką or­ga­niz­mui. Bu­vo dė­kin­gų žmo­nių, ku­rie sa­kė iš­gir­dę la­bai svar­bių da­ly­kų, ga­vę nau­din­gą kon­sul­ta­ci­ją, ku­rios gy­dy­to­jai ne­su­tei­kė. Ser­gan­tie­ji kar­tais gal­vo­ja, kad jie ge­rai vais­tus ar­ba lei­džia­si in­su­li­ną ir ga­li val­gy­ti daug ir bet kaip. To­li gra­žu taip nė­ra“, – tei­gė Jo­niš­kio dia­be­to klu­bo „Vil­tis“ va­do­vė Al­do­na Goš­tau­tie­nė.

Ji pa­pa­sa­ko­jo vie­ną sa­vo klu­bo na­rių is­to­ri­ją, iliust­ruo­jan­čią, kaip ga­li bū­ti, kai mais­tas tin­ka­mai ne­re­gu­liuo­ja­mas. Vy­ras va­ka­re pa­val­gė, su­si­lei­do in­su­li­ną ir nuė­jo mie­go­ti. Ry­tą ar­ti­mie­ji jį ra­do jau be są­mo­nės. Žmo­gų iš­ti­ko hi­pog­li­ke­mi­ja, tai yra bū­se­na, kai krau­jy­je cuk­raus bū­na per ma­žai, nes va­ka­rie­nė bu­vo per men­ka. Šei­my­nykš­čiai grei­tai su­lei­do gliu­ko­go­no, pa­pil­do­mai į stre­są rea­guo­da­mos jo iš­sky­rė ser­gan­čio­jo ke­pe­nys ir nu­ve­žus į li­go­ni­nę žmo­gaus krau­jy­je cuk­raus kie­kio ro­dik­lis jau bu­vo 18 mi­li­mo­lių lit­re. Tai reiš­kia, kad net ke­lis kar­tus per daug ir gy­dy­to­jai už­ra­šė hi­perg­li­ke­mi­ją, ku­rią rei­kia sku­biai ma­žin­ti vais­tais.

Net 26 kri­zi­niai at­ve­jai

Pa­sak A. Goš­tau­tie­nės, 2018-ai­siais me­tais ra­jo­ne bu­vo 694 dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės. Šiais me­tais kli­ni­ka „Sau­le­nė“ nu­sta­tė dar 14, V. Ne­ve­raus­kie­nės kli­ni­ka – 12, Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ras – apie 30 nau­jų su­si­rgi­mų. Ir tai nė­ra tiks­lūs duo­me­nys, nes ser­gan­tie­ji ne­re­tai apie sa­vo li­gą ne­ži­no, nes iš pra­džių di­de­lių pro­ble­mų ne­ke­lia. Ta­čiau ne­gy­dant ga­li iš­tik­ti rim­tos komp­li­ka­ci­jos: šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos, apa­ki­mas, ga­lū­nių am­pu­ta­ci­ja.

Šios ak­ci­jos me­tu fik­suo­ti net 26 kri­zi­niai at­ve­jai. Kai ku­riems pa­si­tik­ri­nu­siems cuk­raus kie­kis krau­jy­je jau sie­kė 22–24 mi­li­mo­lius lit­re.

„Šie as­me­nys sku­biai nu­kreip­ti į li­go­ni­nę. Jiems bu­vo šo­kas, nes tai vi­si nau­ji li­go­niai, jie ne­ži­no­jo ser­gan­tys dia­be­tu. Ser­gan­čių­jų dėl mū­sų gy­ve­ni­mo bū­do – ne­svei­kos mi­ty­bos, stre­so – la­bai spar­čiai dau­gė­ja. Per dvi sa­vai­tes gy­dyo­ja pas ma­ne kon­sul­ta­ci­joms, kaip gy­ven­ti su dia­be­tu, kaip mai­tin­tis, nu­krei­pė net 15 nau­jų pa­cien­tų“, – sa­kė A. Goš­tau­tie­nė.