Didinamos sveikatinimo procedūrų galimybės

„Sidabrės“ nuotr.
Po­van­de­ni­nio ma­sa­žo pro­ce­dū­rai kvie­čia Fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Vio­le­ta Na­za­ro­vie­nė, sky­riaus vy­res­nio­ji slau­gy­to­ja Ni­jo­lė Ma­žu­ta­vi­čie­nė ir bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­ja Lo­re­ta Žu­kaus­kie­nė
Prieš sa­vai­tę ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ir VšĮ Jo­niš­kio li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­jų su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je iš­kel­ta pro­ble­ma: Fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riaus svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­gos tu­ri bū­ti la­biau priei­na­mos dir­ban­tiems žmo­nėms. Priei­ta iš­va­dos – bū­ti­na ko­re­guo­ti šio sky­riaus dar­bo gra­fi­ką, kad po dar­bo va­lan­dų ir sa­vait­ga­liais jė­gas ir pu­siaus­vy­rą at­sta­tan­čio­mis pro­ce­dū­ro­mis ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti ir dir­ban­tys as­me­nys, to­kio­mis pa­slau­go­mis ne­ga­lin­tys pa­si­nau­do­ti dar­bo lai­ku.

VšĮ Jo­niš­kio li­go­ni­nė, sku­biai rea­guo­da­ma į ra­jo­no val­džios pa­sta­bas, jau nuo gruo­džio 1-osios prail­gi­no Fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riaus, tei­kian­čio van­dens pro­ce­dū­rų, ma­sa­žo, ha­lo­te­ra­pi­jos pro­ce­dū­ras, dar­bo va­lan­das. Pa­sak šio sky­riaus ve­dė­jos Vio­le­tos Na­za­ro­vie­nės, dar­bo die­no­mis pa­si­nau­do­ti jė­gas ir svei­ka­tą at­sta­tan­čio­mis, po sun­kios dar­bo die­nos at­pa­lai­duo­jan­čio­mis svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­go­mis nuo gruo­džio 1 d. bus ga­li­ma iki 18 va­lan­dos. Sky­riaus spe­cia­lis­tai pa­slau­gas jau teiks ir šeš­ta­die­niais nuo 9 iki 12 va­lan­dos.

Iki šiol ra­jo­no gy­ven­to­jams be gy­dy­to­jo rea­bi­li­to­lo­go siun­ti­mo bu­vo tei­kia­mos tik van­dens pro­ce­dū­ros, vi­sos ki­tos pro­ce­dū­ros – tik su gy­dy­to­jų siun­ti­mais.

Nuo gruo­džio 1-osios vi­so­mis Fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riaus vi­so­mis mo­ka­mo­mis pa­slau­go­mis ra­jo­no gy­ven­to­jai ga­li nau­do­tis ir sa­vo nuo­žiū­ra.

Pa­vyz­džiui, anks­čiau pa­tek­ti į ha­lo­te­ra­pi­jos (drus­kų) kam­ba­rį bu­vo pri­va­lo­mas jei ne gy­dy­to­jo rea­bi­li­to­lo­go, tai bent šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mas. Nuo šiol gy­ven­to­jai, no­rin­tys pa­si­mė­gau­ti šia pro­ce­dū­ra, pa­si­žy­min­čia prie­šuž­de­gi­mi­niu, bron­chus at­pa­lai­duo­jan­čiu, glei­ves skys­ti­nan­čiu, už­de­gi­mą ma­ži­nan­čiu, kvė­pa­vi­mo ta­kus nuo in­fek­ci­jų sau­gan­čiu po­vei­kiu, tei­gia­mai vei­kian­čiu imu­ni­nę sis­te­mą, tik iš­klau­sys me­di­ci­nos per­so­na­lo kont­rain­di­ka­ci­jų, kam ši pro­ce­dū­ra ne­re­ko­men­duo­ja­ma – nėš­čio­sioms, karš­čiuo­jan­tiems, ser­gan­tiems epi­lep­si­ja, tu­ber­ku­lio­ze, tu­rin­tiems už­da­rų pa­tal­pų bai­mę, ser­gan­tiems inks­tų ir šir­dies krau­ja­gys­lių li­go­mis pa­siū­lys dėl šios te­ra­pi­jos pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju. Taip pat pa­cien­tas tu­rės už­pil­dy­ti Jo­niš­kio li­go­ni­nės va­do­vo pa­tvir­tin­tą klau­si­my­ną, ku­ria­me tu­rės pa­teik­ti duo­me­nis apie sa­vo svei­ka­tos būk­lę ir pa­si­ra­šy­ti. Tie­sa, vai­kams iki 2 me­tų am­žiaus be gy­dy­to­jo siun­ti­mo net ir mo­ka­ma ha­lo­te­ra­pi­jos (drus­kų) kam­ba­rio te­ra­pi­ja ir to­liau bus ne­priei­na­ma.

Pa­sak Fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riaus vy­res­nio­sios slau­gy­to­jos Ni­jo­lės Ma­žu­ta­vi­čie­nės, po sun­kios dar­bo die­nos ar sa­vai­tės at­si­pa­lai­duo­ti vi­sa­da pui­kiai pa­de­da ir krau­jo­ta­ką suak­ty­vi­na van­dens pro­ce­dū­ros: me­džia­gų apy­kai­tą pa­ska­tins, cent­ri­nę ner­vų sis­te­mą nu­ra­mins, rau­me­nis at­pa­lai­duos per­li­nė vo­nia (8,31 Eur), trau­mų pa­sek­mes pa­ša­lins, krau­jo­ta­ką ir lim­fi­nę sis­te­mą iš­ju­dins po­van­de­ni­nis ma­sa­žas (9,97 Eur). Neu­ro­zėms, hi­per­to­ni­jai, ant­svo­riui, stu­bu­ro os­teo­chond­ro­zei, są­na­rių art­ro­zei, ne­mi­gai, vi­du­rių už­kie­tė­ji­mui tik­ras prie­šas Šar­ko du­šas (5,82 Eur), rau­me­nų skaus­mui mal­šin­ti, krau­jo­ta­kai ko­jo­se ak­ty­vin­ti la­bai pa­dės sū­ku­ri­nės ko­jų vo­ne­lės (5,82 Eur).

Vie­na daž­niau­sių svei­ka­tos pro­ble­mų, ku­rią su­ke­lia šiuo­lai­ki­nis ne­jud­rus gy­ve­ni­mo bū­das ir sė­di­mas dar­bas, – nu­ga­ros, kak­lo, pe­čių juos­tos ir juos­mens skaus­mai. Su lė­ti­niais te­ra­pi­niais, neu­ro­lo­gi­niais su­si­rgi­mais vi­sa­da pui­kiai su­si­do­ro­ja ma­sa­žai. Pag­rin­di­nė ma­sa­žo nau­da – rau­me­nų ir emo­ci­nės įtam­pos ma­ži­ni­mas, krau­jo ir lim­fos apy­ta­kos sti­mu­lia­vi­mas. Ma­sa­žas pa­grei­ti­na pra­kai­to ir rie­ba­li­nių liau­kų veik­lą, pa­de­da su­de­rin­ti en­dok­ri­ni­nę ir ner­vų sis­te­mą.

Po dar­bo ir šeš­ta­die­niais bus siū­lo­mi mo­ka­mi pe­čių juos­tos (3,74 Eur), nu­ga­ros (4,95 Eur), juos­mens (3,74 Eur), stu­bu­ro (8,31 Eur) ma­sa­žai.

VšĮ Jo­niš­kio li­go­ni­nė ar­tė­jan­čioms di­džio­sioms šven­tėms jau yra pa­ruo­šu­si do­va­nų ku­po­nus „Do­va­na svei­ka­tai“, ku­riuos kaip ka­lė­di­nę do­va­ną ga­lės įsi­gy­ti kiek­vie­nas, lin­kin­tis svei­ka­tos sa­vo ar­ti­mui, sa­vo drau­gui. Li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja staig­me­ną pa­ren­gu­si ir sa­vo dar­buo­to­jams – jiems bus tai­ko­ma 50 pro­c. nuo­lai­da gy­do­mo­jo ma­sa­žo pro­ce­dū­roms bei ha­lo­te­ra­pi­jai.

Kad rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gos, neiš­va­žiuo­jant iš Jo­niš­kio, vyk­tų sklan­džiai, be trik­džių, no­rin­tys pa­si­rū­pin­ti sa­vo kū­no gy­vy­bi­nė­mis funk­ci­jo­mis, dėl konk­re­čios die­nos, lai­ko ir pro­ce­dū­rų, do­va­nų ku­po­no „Do­va­na svei­ka­tai“ įsi­gy­ji­mo są­ly­gų, tu­ri iš anks­to su­si­de­rin­ti su sky­riaus spe­cia­lis­tais tel. 8680 32270 ar­ba el. pa­štu reabilitacija@joniskioligonine.lt