Donorų diena Skaistgiryje

„Sidabrės“ nuotr.
Arū­nas Bag­do­nas, tu­rin­tis gar­bės Do­no­ro var­dą, jau ne­bes­kai­čiuo­ja, ke­lin­tą kar­tą duo­da krau­jo. Tur­būt jau aš­tuo­nias­de­šimt kar­tų su vir­šum skai­čiuo­jant nuo pir­mo kar­to. "Laik­me­čiai kei­tė­si, įsta­ty­mai ir­gi, tad ne­be­ver­ta skai­čiuo­ti kar­tų, svar­biau­sia ga­li dar duo­ti krau­ją ir ge­rai," – sa­kė il­ga­me­tis do­no­ras
Pir­mo­sios Ad­ven­to sa­vai­tės tre­čia­die­nį, Skaist­gi­rio mo­te­rų drau­gi­ja "Vers­mė“ or­ga­ni­za­vo Do­no­rų die­ną. Tai ket­vir­to­ji Do­no­rų die­na šiais me­tais. Į ją at­sku­bė­jo dvi­de­šimt sep­ty­ni do­no­rai, no­rin­tys duo­ti krau­jo. Už­pil­džius an­ke­tą ir at­li­kus ty­ri­mus krau­jas paim­tas iš dvi­de­šimt dvie­jų.

Pa­sak VšĮ Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro Pa­ne­vė­žio fi­lia­lo me­di­kų, Skaist­gi­ry­je do­no­rų die­no­se kas­kart da­ly­vau­ja ar­ti tris­de­šimt do­no­rų. Il­ga­me­tė Do­no­rų die­nų or­ga­ni­za­vi­mo pa­tir­tis iš­plė­tė Do­no­rų die­nų skai­čių nuo vie­no kar­to me­tuo­se iki ke­tu­rių. Skaist­gi­rie­čiai – pui­kus pa­vyz­dys ki­toms se­niū­ni­joms, kur taip pat ga­lė­tų vyk­ti Do­no­rų die­nos,- sa­kė me­di­kai. Mo­te­rų drau­gi­jos mo­te­rys kiek­vie­no­je Do­no­rų die­no­je su do­no­rais kal­ba­si ne tik apie do­no­rys­tės svar­bą, nau­jų do­no­rų paieš­kas, bet ir apie sau­gų eis­mą ke­ly­je. Po­kal­bių me­tu da­li­na­mi at­švai­tai, pri­me­na­ma kaip juos ne­šio­ti, pa­si­tei­rau­ja­ma ar ne­pa­mirš­ta gau­tų anks­čiau ne­šio­ti. Taip Skaist­gi­rio mo­te­rų drau­gi­ja "Vers­mė“ įsi­jun­gia į res­pub­li­ki­nį pro­jek­tą "Eis­mo sau­gu­mas bend­ruo­me­nė­se“, ku­rį vyk­do Lie­tu­vos kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­ga, o or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos aš­tun­ti me­tai.

Pa­si­bai­gus Do­no­rų die­nai vi­sa­da no­ri­si pa­dė­ko­ti pir­miau­sia do­no­rams už jų alt­ruiz­mą, jų va­do­vams už su­pra­tin­gu­mą iš­lei­džiant dar­buo­to­jus duo­ti krau­jo, Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro Skaist­gi­rio sky­riui už bend­ra­dar­bia­vi­mą su­tei­kiant pa­tal­pas, VšĮ Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro Pa­ne­vė­žio fi­lia­lo me­di­kų ko­man­dai už il­ga­me­tę bi­čiu­lys­tę or­ga­ni­zuo­jant Do­no­rų die­nas ir at­vyks­tant į Skaist­gi­rį im­ti do­no­rų krau­jo. Šį kar­tą ak­ty­viau­si do­no­rai bu­vo dir­ban­tys Skaist­gi­rio že­mės ūkio bend­ro­vė­je ir Jur­dai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se. Di­džio­ji dau­gu­ma do­no­rų krau­ją da­vė dau­giau nei de­šim­tą kar­tą. Atei­nan­čiais me­tais Do­no­rų die­nos Skaist­gi­ry­je bus or­ga­ni­zuo­ja­mos ko­vo, bir­že­lio, rug­sė­jo ir gruo­džio 3 die­ną. Ti­ki­mės ir to­li­mes­nio pra­smin­go bend­ra­dar­bia­vi­mo, vie­ni ki­tų su­pra­ti­mo. Ra­maus li­ku­sio Ad­ven­ti­nio lai­ko­tar­pio, džiu­gių ar­tė­jan­čių šven­čių.