Garbės donorų gretas papildė dar du geradariai

„Sidabrės“ nuotr.
Lai­mą Sku­kaus­kie­nę (vi­du­ry­je) su Gar­bės do­no­ro ap­do­va­no­ji­mu Vil­niaus ro­tu­šė­je iš­kart pa­svei­ki­no ir jos pa­ly­da iš Jo­niš­kio (iš kai­rės) Ro­ma Liut­ke­vi­čie­nė, Lai­ma Le­su­tie­nė, Eg­lė Da­ma­la­kai­tė, Zi­nai­da Staš­ku­vie­nė
VšĮ Na­cio­na­li­nis krau­jo cent­ras praė­ju­sį penk­ta­die­nį Vil­niaus ro­tu­šė­je tra­di­ciš­kai šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je pa­ger­bė tuos ša­lies žmo­nes, ku­rie ak­ty­viau­siai pri­si­de­da prie žmo­nių gy­vy­bių gel­bė­ji­mo duo­dant neat­ly­gin­ti­nai krau­jo.

Dviems ra­jo­no do­no­rams Krau­jo cent­ro di­rek­to­rius Dau­man­tas Gu­taus­kas su­tei­kė Gar­bės do­no­ro var­dus ir įtei­kė tai pa­tvir­ti­nan­čius ženk­lu ir pa­žy­mė­ji­mus.

Kal­bi­na­me iš iš­kil­min­go ren­gi­nio Vil­niu­je grį­žu­sią VšĮ Jo­niš­kio li­go­ni­nės va­ly­to­ją Lai­mą Sku­kaus­kie­nę, ku­riai bu­vo įteik­tas aukš­čiau­sias ap­do­va­no­ji­mas už neat­ly­gin­ti­ną do­no­rys­tę.

Mo­te­ris šyp­so­si. "Tai, kad aš čia nie­ko ypa­tin­go ne­da­rau. Da­li­nuo­si tuo, kuo ga­liu. Bu­vo lai­kas, kai krau­ją da­viau ir už at­ly­gį. Tie­siog jį kei­čiau į duo­ną vai­kams. Da­bar jau ke­tu­rias­de­šimt pir­mą kar­tą paei­liui ati­da­viau neat­ly­gin­ti­nai. Prieš še­šio­li­ka me­tų akis į akį su­si­dū­riau su ar­ti­mo žmo­gaus li­ga. Rei­kė­jo krau­jo. Net ne­sua­be­jo­jus iš­sku­bė­jau duo­ti krau­jo. Li­go­niui pa­svei­kus sau da­viau prie­sai­ką – duo­siu neat­ly­gin­ti­nai krau­ją tol, kol leis pa­čios svei­ka­ta," – Lai­ma pri­si­me­na tą die­ną, kai ji ga­lu­ti­nai nu­spren­dė tap­ti neat­ly­gin­ti­na krau­jo do­no­re.

Me­tai bė­go, do­no­rų die­nos kei­tė vie­na ki­tą. Lai­ma, pa­skai­čiu­si skel­bi­mą apie vyk­sian­čią do­no­rų die­ną, jau ne­nus­tig­da­vo vie­to­je, kol nea­ti­duo­da­vo krau­jo. Nes­kai­čia­vo kar­tų, ne­lau­kė ap­do­va­no­ji­mų, vis­kas atė­jo su lai­ku. Šian­dien jos krū­ti­nę puo­šia ženk­las, liu­di­jan­tis apie jai su­teik­tą Gar­bės do­no­ro var­dą. Ne­su­reikš­mi­na mo­te­ris šios aki­mir­kos, nors sa­ko, šir­dis ėmė daž­niau plak­ti iš­gir­dus sa­vo pa­var­dę tarp ki­tų do­no­rų, ku­riems bu­vo įteik­ti to­kie pat ap­do­va­no­ji­mai.

Tą pa­čią die­ną Gar­bės do­no­ro var­das su­teik­tas ir kriu­kie­čiui Vi­dui And­ri­šiū­nui. Jis – Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nas, tad tar­ny­ba šven­ti­nį penk­ta­die­nį bu­vo svar­bes­nė pa­rei­ga nei at­siim­ti as­me­ni­nį ap­do­va­no­ji­mą. Gar­bės do­no­ro var­do pa­žy­mė­ji­mas ir ženk­las Vi­dą pa­sieks vė­liau.

Ap­do­va­no­ji­mas už il­ga­me­tį do­no­rų die­nos or­ga­ni­za­vi­mą Gai­žai­čių se­niū­ni­jo­je skir­tas ir slau­gy­to­jai Eu­ge­ni­jai Kur­nic­kie­nei. Ap­do­va­no­ji­mus do­no­rams įtei­kė Krau­jo cent­ro di­rek­to­rius Dau­man­tas Gu­taus­kas.

2015 me­tais aukš­čiau­sią ap­do­va­no­ji­mą už neat­ly­gin­ti­ną do­no­rys­tę į mū­sų ra­jo­ną pir­ma­sis par­ve­žė Skaist­gi­rio se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas Arū­nas Bag­do­nas.

Krau­jo cent­ro do­no­rų ak­ci­jas ku­ruo­jan­ti Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus tar­pins­ti­tu­ci­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo koor­di­na­to­rė Eg­lė Da­ma­la­kai­tė sa­ko, kad aukš­čiau­sias ap­do­va­no­ji­mas – Gar­bės do­no­ro var­das (kar­tu su tai pa­tvir­ti­nan­čiu ženk­lu ir pa­žy­mė­ji­mu) su­tei­kia­mas do­no­rui, ne ma­žiau kaip 40 kar­tų neat­ly­gin­ti­nai da­vu­siam krau­jo ar 200 kar­tų plaz­mos ir ne ma­žiau kaip 10 me­tų ak­ty­viai da­ly­vau­jan­čiam neat­ly­gin­ti­nos do­no­rys­tės vei­ko­je.