Grybai gali kainuoti gyvenimą

Grybai gali kainuoti gyvenimą

Gry­bai ga­li kai­nuo­ti gy­ve­ni­mą

Si­das AK­SO­MAI­TIS

Nuo­din­gais gry­bais prieš ke­le­tą die­nų ap­si­nuo­di­ju­si 71 me­tų Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­ja pra­lai­mė­jo ko­vą su mir­ti­mi – ne­pai­sant me­di­kų pa­stan­gų iš­gel­bė­ti jos gy­vy­bės ne­pa­vy­ko. Mo­te­ris ant­ra­die­nio va­ka­re už­ge­so Res­pub­li­ki­nė­je Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je.

Mo­te­ris pra­stai pa­si­ju­to prieš ke­le­tą die­nų sa­vo kie­me pri­si­rin­ku­si ūmė­džių, jas iš­si­vi­ru­si ir su­val­giu­si, ta­čiau pa­gal­bos į me­di­kus krei­pė­si ne iš­kart. Į Aly­taus ap­skri­ties Sta­sio Ku­dir­kos li­go­ni­nę mo­te­ris bu­vom at­vež­ta sun­kios būk­lės.

Me­di­kų tei­gi­mu, mo­ters vi­daus or­ga­nų funk­ci­jos bu­vo vi­siš­kai su­tri­ku­sios. Su­tei­kus bū­ti­ną­ją pa­gal­bą tą pa­tį va­ka­rą ji iš­ga­ben­ta į Res­pub­li­ki­nę Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę ir pa­gul­dy­ta į šios li­go­ni­nės Ūmi­nių ap­si­nuo­di­ji­mų sky­rių. Ta­čiau vi­sos pa­stan­gos iš­gel­bė­ti pa­cien­tės gy­vy­bę nuė­jo per­niek. Pa­gal simp­to­mus įta­ria­ma, kad ne­lai­min­gą­ją pra­žu­dė itin nuo­din­gos žals­vo­sios mus­mi­rės, ku­rių gry­bau­to­ja grei­čiau­siai neats­ky­rė nuo ūmė­džių.

Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės Ūmi­nių ap­si­nuo­di­ji­mų sky­riaus ve­dė­ja Ga­bi­ja Dra­ge­ly­tė re­dak­ci­jai sa­kė, kad vi­si gry­bau­to­jai tu­rė­tų griež­tai lai­ky­tis es­mi­nės tai­syk­lės – ne­rink­ti ir juo la­biau ne­val­gy­ti ne­pa­žįs­ta­mų ar abe­jo­nių ke­lian­čių gry­bų.

„Jei­gu jau taip at­si­ti­ko, kad žmo­gus ap­si­ri­ko, nuo­din­gą gry­bą pa­lai­kė val­go­mu ir jį su­val­gė, vos pa­si­ju­tęs blo­gai tu­rė­tų kreip­tis į me­di­kus, – sa­kė gy­dy­to­ja. – Pir­mie­ji ap­si­nuo­di­ji­mo simp­to­mai ga­li pa­si­reikš­ti po ke­lių va­lan­dų: žmo­gų py­ki­na, jis ve­mia, vi­du­riuo­ja, skun­džia­si skaus­mais pil­vo sri­ty­je. To­kiam žmo­gui de­rė­tų duo­ti ger­ti daug skys­čių, bet pa­ti efek­ty­viau­sia pir­mo­ji pa­gal­ba – ne­del­siant kreip­tis į me­di­kus“.

Pa­sak G.Dra­ge­ly­tės, žmo­nės į me­di­kus ne­re­tai vė­luo­ja kreip­tis dėl ap­gau­lin­gos ap­si­nuo­di­ji­mo ei­gos.

„Ap­gau­lin­ga yra tai, kad po ke­lių va­lan­dų ar net pa­ros simp­to­mai iš­nyks­ta, – aiš­ki­no gy­dy­to­ja. – Ta­čiau po ku­rio lai­ko vėl at­si­nau­ji­nę simp­to­mai jau ro­do, kad žmo­gus tik­rai yra ap­si­nuo­di­jęs gry­bais ir be me­di­kų pa­gal­bos neap­sieis. Jei ap­si­nuo­di­ju­sie­ji gry­bais į me­di­kus krei­pia­si lai­ku, be­veik vi­sus juos dar ga­li­ma iš­gel­bė­ti ski­riant prieš­nuo­džių. Juos svar­bu skir­ti bent jau pir­mų­jų dvie­jų pa­rų lai­ko­tar­piu. O pa­cien­tė, ku­rios iš­gel­bė­ti, de­ja, ne­pa­vy­ko, pa­gal­bos į me­di­kus krei­pė­si tik ket­vir­tą pa­rą po ap­si­nuo­di­ji­mo.“

G.Dra­ge­ly­tė tei­gė, kad šiuo me­tu, kai gry­ba­vi­mo se­zo­nas jau įsi­bė­gė­jęs, ap­si­nuo­di­ji­mai gry­bais – itin daž­ni.

„Per die­ną dėl ap­si­nuo­di­ji­mo gry­bais vien į mū­sų li­go­ni­nės priė­mi­mo sky­rių krei­pia­si 3-4 pa­cien­tai, – pa­sa­ko­jo Ūmi­nių ap­si­nuo­di­ji­mų sky­riaus ve­dė­ja. – Su­tei­kus pa­gal­bą šiems pa­cien­tams daž­niau­siai ski­ria­mas am­bu­la­to­ri­nis gy­dy­mas, bet kar­tais juos ten­ka ir hos­pi­ta­li­zuo­ti. Kiek­vie­ną ap­si­nuo­di­ju­sį pa­cien­tą ap­žiū­ri­me la­bai rim­tai ir ver­ti­na­me kaip ga­lė­ju­sį pri­si­val­gy­ti la­bai nuo­din­gų gry­bų – tik taip ga­li­ma už­bėg­ti už akių blo­giau­siam. Vien iš simp­to­mų at­skir­ti ap­si­nuo­di­ji­mą gry­bais nuo ki­tų ne­ga­la­vi­mų nė­ra leng­va ir me­di­kams, to­dėl vi­sa­da at­lie­ka­me pa­pil­do­mus ty­ri­mus ir neiš­lei­džia­me pa­cien­to, kol neiš­siaiš­ki­na­me jo ne­ga­la­vi­mų prie­žas­ties.“

Ap­si­nuo­di­ję gry­bais žmo­nės me­di­kams pa­tei­kia įvai­riau­sių pa­si­tei­si­ni­mų. Vie­ni pri­pa­žįs­ta su­pai­nio­ję gry­bus, ki­ti net at­si­dū­rę li­go­ni­nė­je įti­ki­nė­ja rin­kę ir val­gę tik ge­rus gry­bus. „Pa­si­tai­ko ir pa­ty­ru­sių gry­bau­to­jų, ku­rie nuo­din­gą gry­bą į krep­šį įsi­dė­jo ne dėl ne­ži­no­ji­mo, o dėl su­pras­tė­ju­sios re­gos, – pa­sa­ko­jo G.Dra­ge­ly­tė. – Ki­tas sa­ko gry­bais ap­si­nuo­di­jęs, nes pa­si­ti­kė­jęs juos rin­ku­sio gi­mi­nai­čio kom­pe­ten­ci­ja.“

Sta­tis­ti­ka

2010 m. ša­lies li­go­ni­nė­se gy­dy­ti 113 gry­bais ap­si­nuo­di­ju­sių žmo­nių, iš jų 2 mi­rė.

2011 m. gy­dy­ti 56 žmo­nės mir­čių iš­veng­ta.

2012 m. gy­dy­ti 56 žmo­nės iš jų 1 mi­rė.

2013 m. gy­dy­ta 60 žmo­nių iš jų 1 mi­rė.

2014 m. gy­dy­ti 45 žmo­nės, mir­čių iš­veng­ta.

2015 m. gy­dy­ta 18 žmo­nių mir­čių iš­veng­ta.

Šal­ti­nis – Ekst­re­ma­lių svei­ka­tai si­tua­ci­jų cent­ro Ap­si­nuo­di­ji­mų in­for­ma­ci­jos biu­ras