Laikinai nebus nurodomas specialiųjų poreikių nustatymo laikotarpis

Lai­ki­nai ne­bus nu­ro­do­mas spe­cia­lių­jų po­rei­kių nu­sta­ty­mo lai­ko­tar­pis

Nuo šių me­tų lie­pos 7 die­nos Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bai (NDNT) nu­sta­tant as­me­nų spe­cia­liuo­sius po­rei­kius lai­ki­nai ne­nus­ta­to­mas jų ter­mi­nas. Tai pa­da­ry­ta at­si­žvel­giant į Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mą.

Šiuo spren­di­mu pri­pa­žin­ta, kad Spe­cia­lių­jų nuo­la­ti­nės slau­gos, nuo­la­ti­nės prie­žiū­ros (pa­gal­bos), leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio įsi­gi­ji­mo ir jo tech­ni­nio pri­tai­ky­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jos ir trans­por­to iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jos po­rei­kių nu­sta­ty­mo tvar­kos ap­ra­šo, ku­rį pa­tvir­ti­no so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rai, 25 punk­tas nea­ti­tin­ka kons­ti­tu­ci­nio tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­po. Šiuo punk­tu yra nu­ro­do­ma, ko­kiam ter­mi­nui ir ko­kiu at­ve­ju nu­sta­to­mi spe­cia­lie­ji po­rei­kiai, ta­čiau ter­mi­nų nu­sta­ty­mas tu­rė­tų bū­ti įtvir­tin­tas ne vien tvar­kos ap­ra­še, bet vi­sų pir­ma Neį­ga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­me.

Sie­kiant vyk­dy­ti teis­mo spren­di­mą, pa­reng­tas šio įsta­ty­mo 24 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tas, ku­riuo siū­lo­ma reg­la­men­tuo­ti spe­cia­lių­jų po­rei­kių nu­sta­ty­mo ter­mi­nus. Šiuo me­tu pro­jek­tas yra pa­teik­tas suin­te­re­suo­toms ins­ti­tu­ci­joms de­rin­ti, vė­liau jis bus pa­teik­tas svars­ty­ti Vy­riau­sy­bei ir Sei­mui.

Pas­kel­bus šį teis­mo spren­di­mą, nuo lie­pos 7 d. ap­ra­šo 25 punk­tas ne­be­ga­li bū­ti tai­ko­mas. To­dėl nuo lie­pos 7 d. iki bus priim­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos neį­ga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo 24 straips­nio pa­kei­ti­mas, nu­sta­ty­tų spe­cia­lių­jų po­rei­kių ter­mi­nas do­ku­men­tuo­se ne­bus nu­ro­do­mas.

Įsi­ga­lio­jus šiam pa­kei­ti­mui, spe­cia­lių­jų po­rei­kių ter­mi­ną NDNT per įsta­ty­me nu­ro­dy­tą lai­ką nu­sta­tys as­me­niui ne­da­ly­vau­jant, o apie nu­sta­ty­tą ter­mi­ną jį in­for­muos per 5 dar­bo die­nas – neį­ga­lia­jam pa­čiam pa­pil­do­mai ne­rei­kės nie­kur kreip­tis.

EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.