Pilateso treniruotės - ir kūnui, ir sielai stiprinti

„Sidabrės“ nuotr.
Stu­pu­rų kai­mo bend­ruo­me­nė sėk­min­gai įgy­ven­di­no pro­jek­tą „ Sie­los ir kū­no dar­na- svei­kas žmo­gus“.

Pro­jek­tas įgy­ven­din­tas pa­tei­kus pa­raiš­ką pa­ra­mai gau­ti pa­gal Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir bend­ruo­me­ni­nės veik­los stip­ri­ni­mo 2017–2019 me­tų veiks­mų pla­no 2.3 prie­mo­nę ,,Rem­ti bend­ruo­me­ni­nę veik­lą sa­vi­val­dy­bė­se“ ir ga­vus 554,50 Eur fi­nan­sa­vi­mą. Stu­pu­rų kai­mo bend­ruo­me­nė jau yra įgy­ven­di­nu­si ne vie­ną svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą bei psi­chi­nę ge­ro­vę ska­ti­nan­tį pro­jek­tą. Šio pro­jek­to me­tu bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mos Pi­la­te­so tre­ni­ruo­tės, ku­rias ve­dė Pi­la­te­so tre­ne­ris, irk­la­vi­mo daug­kar­ti­nis čem­pio­nas bei pri­zi­nin­kas Arū­nas Kve­se­lis. Pro­jek­to tiks­las- ska­tin­ti bend­ruo­me­nės na­rius už­siim­ti bei stip­rin­ti spor­to bei svei­ka­tin­gu­mo veik­las. Už­siė­mi­mai bu­vo pri­tai­ky­ti įvai­raus am­žiaus gru­pėms. Pi­la­te­so pra­ti­mus ga­lė­jo at­lik­ti ir jau­ni­mas, ir bran­daus am­žiaus sen­jo­rai. Tre­ni­ruo­tės vyk­da­vo va­ka­rais, kad spor­tuo­ti bū­tų pa­to­gu dir­ban­tiems ar be­si­mo­kan­tiems bend­ruo­me­nės na­riams.

Už­sii­mant Pi­la­te­su tre­ni­ruo­ja­mi gi­lie­ji (lai­ky­se­nos) rau­me­nys, kū­nas stip­ri­na­mas iš vi­daus, to­dėl stu­pu­riš­kiai tu­rė­jo pui­kią ga­li­my­bę pa­ge­rin­ti lai­ky­se­ną, siek­ti pu­siaus­vy­ros tarp lanks­tu­mo ir jė­gos, at­si­pa­lai­duo­ti nuo įtam­pos ir stre­so. Tre­ni­ruo­čių me­tu bu­vo at­lie­ka­mi pra­ti­mai su pa­si­prie­ši­ni­mo gu­mo­mis, vo­le­liais, ka­muo­liu­kais.

Iš­ban­dę šią spor­to ša­ką bend­ruo­me­nės na­riai nu­spren­dė ieš­ko­ti ga­li­my­bių tęs­ti Pi­la­te­so tre­ni­ruo­tes įgy­ven­di­nant ir ki­tus svei­ka­tin­gu­mą ska­ti­nan­čius pro­jek­tus bei dė­ko­ja pro­jek­to va­do­vei Lo­re­tai Čes­naus­kie­nei už Pi­la­te­so tre­ni­ruo­čių idė­ją bei įgy­ven­din­tą pro­jek­tą.