Psichiatrija tampa atviresnė

Psichiatrija tampa atviresnė

Psi­chiat­ri­ja tam­pa at­vi­res­nė

Penk­ta­die­nį Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Psi­chiat­ri­jos kli­ni­ko­je vy­ko 16-oji tarp­tau­ti­nė spor­to ir me­nų šven­tė. Šia šven­te kli­ni­ka pri­si­jun­gė prie psi­chi­kos svei­ka­tos pa­slau­gas tei­kian­čių gy­dy­mo įstai­gų ini­cia­ty­vos – At­vi­ros psi­chiat­ri­jos mė­ne­sio.

Jur­gi­ta JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

jurgita@skrastas.lt

Nau­jie­na – ano­ni­miš­kos kon­sul­ta­ci­jos

Psi­chiat­ri­jos kli­ni­ko­je spor­to ir me­nų šven­tė vyks­ta jau 20 me­tų, prieš 16 me­tų ji ta­po tarp­tau­ti­ne. Kas­met šven­tė­je su­lau­kia­ma sve­čių iš Vo­kie­ti­jos. Šven­tės su­ma­ny­to­jas ir pra­di­nin­kas – il­ga­me­tis kli­ni­kos va­do­vas švie­sios at­min­ties Eu­ge­ni­jus Mi­ka­liū­nas.

Prieš šven­tę su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je apie psi­chiat­ri­jos si­tua­ci­ją, jos at­vi­rė­ji­mą kal­bė­jo šiau­lie­čiai me­di­kai ir sve­čiai iš Vo­kie­ti­jos mies­to Vi­tos.

„Ši šven­tė – kaip psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos pro­ce­sų vie­nas iš re­zul­ta­tų: pa­cien­tų ge­bė­ji­mas bend­rau­ti, pa­si­reng­ti šven­tei, pri­sta­ty­ti sa­vo me­ni­nius ge­bė­ji­mus“, – sa­kė Psi­chiat­ri­jos kli­ni­kos vy­riau­sio­ji slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rė Lai­mu­tė Mike­le­vi­čie­nė.

Per­nai Lie­tu­vo­je star­ta­vo At­vi­ros psi­chiat­ri­jos mė­nuo. Į šio mė­ne­sio ren­gi­nių ju­dė­ji­mą įsi­lie­ja ir šiau­lie­čių su­ma­ny­ta šven­tė.

„Juk kaip sa­ky­da­vo apie Lie­tu­vos psi­chiat­ri­jos įstai­gas? Du­rys be ran­ke­nų. Prieš 20 me­tų mes su­dė­jo­me ran­ke­nas į du­ris ir ati­da­rė­me jas lan­ky­to­jams pa­čiuo­se su­dė­tin­giau­siuo­se sky­riuo­se“, – sa­kė L. Mi­ke­le­vi­čie­nė.

Šiau­lių me­di­kai iš ko­le­gų vo­kie­čių nu­si­žiū­rė­jo at­vi­rų du­rų die­nas, ir šį kar­tą šven­tė­je bu­vo ga­li­ma ne tik įsi­gy­ti pa­cien­tų su­kur­tų rank­dar­bių, pa­si­klau­sy­ti jų at­lie­ka­mų kū­ri­nių ar ste­bė­ti var­žy­bas, bet ir ap­lan­ky­ti Psi­chi­kos kli­ni­kos sky­rius, pa­ma­ty­ti, ko­kio­mis są­ly­go­mis gy­do­mi pa­cien­tai, ano­ni­miš­kai pa­si­kon­sul­tuo­ti su spe­cia­lis­tais.

„Mes, spe­cia­lis­tai, daž­nai su­si­du­ria­me su to­kio­mis si­tua­ci­jo­mis, kai žmo­gus ne­ži­no, nuo ko pra­dė­ti, kur ieš­ko­ti pa­gal­bos, kai blo­gai jo ar­ti­mie­siems ar pa­čiam“, – pa­žy­mė­jo L. Mi­ke­le­vi­čie­nė.

Šven­tės me­tu kon­sul­ta­vo psi­chiat­rai, vai­kų psi­chiat­rai, psi­chiat­rai, dir­ban­tys su pri­klau­so­my­bės li­go­mis, psi­chi­kos svei­ka­tos slau­gy­to­jai kon­sul­ta­vo, kur ieš­ko­ti in­for­ma­ci­jos tu­rint na­muo­se psi­chi­kos su­tri­ki­mą tu­rin­tį žmo­gų, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai kon­sul­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų ga­li­my­bių klau­si­mais.

Nes­pė­ju­sie­ji pa­si­nau­do­ti pro­ga ap­si­lan­ky­ti pas spe­cia­lis­tus ir pa­si­kon­sul­tuo­ti šven­tės me­tu ga­lės tai pa­da­ry­ti At­vi­ros psi­chi­kos mė­ne­sį, ku­ris star­tuos rug­sė­jo 10 die­ną Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos die­nos mi­nė­ji­mu ir baig­sis spa­lio 10 die­ną Psi­chi­kos svei­ka­tos die­nos mi­nė­ji­mu.

Vis dar kaus­to bai­mė

Psi­chi­kos kli­ni­kos di­rek­to­rės pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­ti Ilo­na Pav­la­vi­čie­nė pa­žy­mė­jo, kad psi­chi­kos li­gos yra to­kios pat, kaip ir kū­no li­gos, ta­čiau dėl jų li­go­niai krei­pia­si daug re­čiau nei dėl ki­tų ne­ga­la­vi­mų.

„Tin­ka­mai gy­do­mi, dau­gu­ma psi­chi­kos li­go­nių ga­li pa­sveik­ti ir gy­ven­ti vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą. Kuo anks­čiau žmo­gus krei­pia­si pa­gal­bos į psi­chiat­rus, tuo anks­čiau nu­sta­to­ma li­ga ir tuo leng­viau yra gy­do­ma“, – sa­kė psi­chiat­rė.

Pa­sak spe­cia­lis­tės, ke­lią pas spe­cia­lis­tus li­go­niams ne­re­tai už­ker­ta išanks­ti­nės nuo­sta­tos. Žmo­nės gė­di­ja­si sa­vo li­gos, bi­jo, kad bus gy­do­mi prieš jų va­lią, kad dėl psi­chi­kos su­tri­ki­mų bus ap­ri­bo­tos jų tei­sės.

„Daž­niau­siai šios bai­mės atei­na dar iš so­viet­me­čio, ta­čiau psi­chiat­ri­ja per ne­prik­lau­so­my­bės me­tus iš es­mės yra pa­si­kei­tu­si. Psi­chi­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mas ga­ran­tuo­ja, kad pa­cien­tas tu­ri tei­sę pa­si­rink­ti psi­chiat­rą, gy­dy­mo įstai­gą ir svei­ka­tos prie­žiū­ros rū­šį, jos apim­tį ar­ba ga­li at­si­sa­ky­ti gy­dy­mo“, – sa­kė I. Pav­la­vi­čie­nė.

Psi­chiat­ri­jo­je, kaip ir tei­kiant ki­tas me­di­ci­nos pa­slau­gas, yra už­tik­ri­na­mas li­go­nių kon­fi­den­cia­lu­mas, tai­ko­mi moks­li­niais įro­dy­mais pa­grįs­ti gy­dy­mo me­to­dai, komp­lek­si­nė pa­gal­ba bei psi­cho­so­cia­li­nė rea­bi­li­ta­ci­ja.

Me­to­dai pa­na­šūs, ski­ria­si tik ga­li­my­bės

Vi­tos psi­chiat­ri­jos kli­ni­kos slau­gos di­rek­to­rius Ber­nas Ku­šel sa­kė, kad dar­bo su psi­chi­kos li­go­niais me­to­dai Lie­tu­vo­je ir Vo­kie­ti­jo­je iš prin­ci­po ne­si­ski­ria, ski­ria­si tik ga­li­my­bės.

„To­kių ga­li­my­bių kaip jūs Lie­tu­vo­je mes ne­tu­ri­me. Ypač tai su­si­ję su psi­cho­so­cia­li­ne rea­bi­li­ta­ci­ja. Po sta­cio­na­raus gy­dy­mo mes ne­tu­ri­me ga­li­my­bės teik­ti psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas. Pas jus tai ge­riau iš­plė­to­ta. Mes ge­rai ži­no­me, kad psi­chi­kos su­tri­ki­mai daž­nai ly­di­mi san­ty­kių su­tri­ki­mų, tai la­biau­siai pa­lie­čia­ma sri­tis.“, – sa­kė B. Ku­šel.

Ko­le­gai pri­ta­rė ir psi­chiat­rė Kat­ri­na Mi­ler: „Pas jus su­jun­gia­mi du po­liai: orien­tuo­ja­ma­si ne tik į vais­tus, bet ir į bend­ra­vi­mą, psi­cho­so­cia­li­nių įgū­džių la­vi­ni­mą. Komp­lek­si­nis gy­dy­mas yra la­bai svar­bus psi­chiat­ri­jai.“

Pro­jek­tui – dvy­li­ka me­tų

Šiau­lių psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nė ir Vo­kie­ti­jos Hoch­tau­nus so­cia­li­nės psi­chiat­ri­jos cent­ras prieš 12 me­tų pra­dė­jo vyk­dy­ti pro­jek­tą „Sve­čias šei­mi­nin­kas“. Vie­nais me­tais aš­tuo­nių pa­cien­tų ir ke­tu­rių spe­cia­lis­tų ko­man­da vyks­ta į Vo­kie­ti­ją, ki­tais me­tais šiau­lie­čiai prii­ma taip pat dvy­li­kos žmo­nių de­le­ga­ci­ją iš Vo­kie­ti­jos. Rea­bi­li­ta­ci­nė sto­vyk­la Lie­tu­vo­je vyks­ta Pa­lan­go­je.

Dvi sa­vai­tes trun­kan­čios pro­gra­mos me­tu vo­kie­čiai ir lie­tu­viai bend­rau­ja, ke­liau­ja, už­sii­ma me­ni­ne ir spor­ti­ne veik­la kar­tu. Tie pa­tys pa­cien­tai pro­jek­te da­ly­vau­ja dve­jus me­tus, tad pa­bu­vo­ja ir Vo­kie­ti­jo­je, ir Lie­tu­vo­je, su­si­pa­žįs­ta ir tu­ri ga­li­my­bę pa­ly­gin­ti dvi kul­tū­ras.

Šiau­lių psi­chiat­ri­jos kli­ni­kos psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja An­dže­la Ri­ba­ko­vie­nė ro­do pa­sta­rų­jų dve­jų me­tų re­zul­ta­tą – re­cep­tų kny­gą, ku­rio­je tra­di­ci­niai lie­tu­vių ir vo­kie­čių pa­tie­ka­lai, ap­ra­šy­ti dviem kal­bo­mis.

Pa­sak A. Ri­ba­ko­vie­nės, per dvi sa­vai­tes pra­leis­tas kar­tu pa­cien­tų ge­bė­ji­mas bū­ti gru­pė­je, ge­bė­ji­mas spręs­ti iš­ky­lan­čias pro­ble­mas la­bai pa­ge­rė­ja.

„La­bai no­ri­si pa­ro­dy­ti bend­ruo­me­nei, kad mū­sų psi­chi­kos svei­ka­tos pa­slau­gos yra priim­ti­nos to­kios iš­si­vys­čiu­sios ša­lies kaip Vo­kie­ti­ja pa­cien­tams ir spe­cia­lis­tams“, – sa­kė L. Mi­ke­le­vi­čie­nė.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

MU­GĖ: Šiau­lių psi­chiat­ri­jos kli­ni­kos spor­to ir me­nų šven­tė­je rank­dar­biais do­mė­jo­si ir gy­dy­to­jai.

SPE­CIA­LIS­TĖ: Psi­chiat­ri­jos kli­ni­kos vy­riau­sio­ji slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rė Lai­mu­tė Mike­le­vi­čie­nė sa­kė daž­nai su­si­du­rian­ti su si­tua­ci­jo­mis, kai žmo­gus ne­ži­no, kur ieš­ko­ti pa­gal­bos, to­dėl šie­met šven­tė­je bu­vo su­reng­ta at­vi­rų du­rų die­na. Vi­si no­rin­tys ga­lė­jo užei­ti pas kli­ni­kos spe­cia­lis­tus pa­si­kon­sul­tuo­ti ano­ni­miš­kai.