Sumontuotas naujasis rentgeno aparatas

„Sidabrės“ nuotr.
Ra­dio­lo­gi­jos tech­no­lo­gės (iš kai­rės) Vi­da Mai­žiu­vie­nė, Iri­na Pli­čie­nė ir Da­nu­tė Ta­ma­šaus­kie­nė su įran­gą su­mon­ta­vu­siais Olan­di­jos at­sto­vais
Va­kar Jo­niš­kio li­go­ni­nė­je spe­cia­lios me­di­ci­ni­nės įran­gos mon­tuo­to­jai iš Olan­di­jos su­mon­ta­vo nau­jos kar­tos, di­des­nio jaut­ru­mo ir raiš­kos ja­po­niš­ką rent­ge­no apa­ra­tą „Ca­non“. Tre­čia­die­nį juo jau bus at­lie­ka­mi rent­ge­no ty­ri­mai pa­cien­tams.

Se­na­sis rent­ge­no apa­ra­tas, tar­na­vęs nuo 2002-ųjų, iš­mon­tuo­tas spa­lio 14-ąją. Il­gaam­žis rent­ge­nas sa­vo jau ati­dir­bo – pa­sta­ruo­sius pa­sku­ti­nius me­tus bu­vo nuo­lat re­mon­tuo­ja­mas, jo tech­ni­nė op­rie­žiū­ra li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­jai kai­na­vo bran­giai. Pa­tal­po­se per mė­ne­sį pa­keis­tas elekt­ros ka­be­lis, ins­ta­lia­ci­ja, pa­keis­ta grin­dų dan­ga, sie­nos iš­da­žy­tos, įsta­ty­tos dve­jos švi­nuo­tos du­rys.

Pa­sak VšĮ Jo­niš­kio li­go­ni­nės vyr. gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­jos Jo­lan­tos Stir­bie­nės, ra­dia­ci­nė sau­ga ke­lia ypač aukš­tus rei­ka­la­vi­mus rent­ge­no įran­gai svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se.

Rent­ge­no įran­ga su­mon­tuo­ta lu­bo­se ant spe­cia­lių bė­gių, kad bū­tų pa­to­giau ir tik­liau at­lik­ti ty­ri­mą. Ra­dio­lo­gi­jos tech­no­lo­gių dar­bo pa­to­gu­mui su­mon­tuo­tas švi­nuo­tas stik­lo lan­gas, pro ku­rį ra­dio­lo­gi­jos tech­no­lo­gės ga­lės tie­sio­giai ste­bė­ti pa­cien­tą, taip su­ma­ži­na­ma dar­buo­to­jų ra­dia­ci­nės ap­švi­tos ti­ki­my­bė.

– Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja nau­jos kar­tos rent­ge­no įran­gai įsi­gy­ti sky­rė 200 tūkst. eu­rų, 39 tūkst. eu­rų prie nau­jo pir­ki­nio pri­si­dė­jo pa­ti li­go­ni­nė, ne­skai­tant pa­tal­pų re­mon­to dar­bų, – pui­kia ži­nia su „Si­dab­rės“ skai­ty­to­jais va­kar da­li­no­si li­go­ni­nės vyr. gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­ja J. Stir­bie­nė.

„Sidabrės“ nuotr.