Tarp apskrities sveikuolių – žagariečiai

„Sidabrės“ nuotr.
Sa­vo am­žiaus ka­te­go­ri­jo­se svei­ka­tin­gu­mo pro­jek­to kon­kur­se net tris auk­so me­da­lius par­si­ve­žė ža­ga­rie­čiai – Rus­nė Pro­ko­pen­ko, Rus­la­nas Pro­ko­pen­ko ir Da­niel Ce­re­zue­la Pet­ru­sai­tie­nė
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių are­no­je vy­ko jau tra­di­ci­ja ta­pu­sio svei­ka­tin­gu­mo pro­jek­to “Sveikuolis/EURO FIT - 2019” Šiau­liai ap­do­va­no­ji­mų va­ka­ras.

Šia­me kon­kur­se jė­gas iš­ban­dė svei­kuo­liai (ir ne tik) iš vi­sos Šiau­lių ap­skri­ties. Da­ly­viai pa­gal am­žių var­žė­si net 18 am­žiaus gru­pių: pra­de­dant nuo 14 m ir iki 80+. Kon­kur­se pui­kiai pa­si­ro­dė Jo­niš­kio spor­to cent­ro at­sto­vai, ku­rie sa­vo am­žiaus gru­pė­se užė­mė pir­mas vie­tas. 14-16 me­tų mer­gi­nų gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Rus­nė Pro­ko­pen­ko. 14-16 me­tų vai­ki­nų gru­pė­je auk­są lai­mė­jo Da­niel Ce­re­zue­la Pet­ru­sai­tie­ne. 40-45 me­tų vy­rų gru­pė­je pir­mas bu­vo ir mo­ky­to­jas Rus­la­nas Pro­ko­pen­ko. EUROFIT’as yra tes­tų rin­ki­nys. Tai Eu­ro­pos moks­li­nin­kų ir vy­riau­sy­bi­nių eks­per­tų de­šim­ties me­tų koor­di­nuo­to dar­bo re­zul­ta­tas, ku­rio pa­skir­tis iš­ma­tuo­ti su svei­ka­ta su­si­ju­sį žmo­nių fi­zi­nį pa­jė­gu­mą. Pag­rin­di­nis tiks­las - ma­tuo­jant ir įver­ti­nant žmo­nių fi­zi­nio pa­jė­gu­mo po­žy­mius, su­si­ju­sius su svei­ka­ta, stip­rin­ti žmo­nių svei­ka­tą, funk­ci­nį pa­jė­gu­mą ir di­din­ti gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Šio kon­kur­so da­ly­viai bu­vo ver­ti­na­mi pa­gal 5 tes­tus: fla­min­gas (30 sek. iš­sto­vė­ti ant len­tu­tės ant vie­nos ko­jos), sės­tis ir siek­ti (pil­vo pre­sui), 30 sek. at­si­spau­di­mai, lanks­tu­mo tes­tas ir 1000 m bė­gi­mas.