Turime naują savivaldybės gydytoją

„Sidabrės“ nuotr.
Pir­ma­die­nį, lai­mė­ju­si kon­kur­są, Sa­vi­val­dy­bė­je dar­bą pra­dė­jo So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė (sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja) Ie­va Ker­šie­nė.

1986 m. me­tais gi­mu­si Ie­va Ker­šie­nė yra bai­gu­si Bai­so­ga­los (Rad­vi­liš­kio r.) gim­na­zi­ją, 2010 m. Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­te įgi­jo Rea­bi­li­ta­ci­jos ba­ka­lau­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį, 2013 m. – Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­te – Vi­suo­me­nės svei­ka­tos va­dy­bos ma­gist­rą.

Nuo 2013 m. I. Ker­šie­nė dir­bo VšĮ Jo­niš­kio li­go­ni­nė­je ki­ne­zi­te­ra­peu­te, pa­sku­ti­niu me­tu bu­vo vai­ko prie­žiū­ros ato­sto­go­se.

Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja (vyr. spe­cia­lis­tė) bus at­sa­kin­ga už Lie­tu­vos svei­ka­tos stra­te­gi­jos ir ki­tų svei­ka­tos sri­ties pro­gra­mų įgy­ven­di­ni­mą, gy­ven­to­jų svei­ka­tos būk­lės ana­li­za­vi­mą ir ri­zi­kos veiks­nius, koor­di­nuo­ja svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų veik­lą, pa­gal kom­pe­ten­ci­ją tei­kia iš­va­das ir pa­siū­ly­mus li­gų pre­ven­ci­jos ir svei­ka­ti­ni­mo ge­ri­ni­mo klau­si­mais.