Apgavystė tarsi miražas – tik pasirodė

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai spa­lio 23 d. 18.20 val. ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Ba­ry­sių kai­me gy­ve­nan­čiam vy­rui, gi­mu­siam 1951 m., te­le­fo­nu pa­skam­bi­no du as­me­nys. Pri­sis­ta­tę po­li­ci­jos ir ban­ko dar­buo­to­jais pra­ne­šė, kad pas su­lai­ky­tą as­me­nį ra­do jo as­mens do­ku­men­tus bei mo­kė­ji­mo kor­te­lės. Nu­ken­tė­ju­siu pri­si­sta­tęs vy­ras pa­rei­gū­nams tei­gė, kad ap­gau­le te­le­fo­ni­niai su­kčiai iš jo iš­vi­lio­jo elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės pri­si­jun­gi­mo duo­me­nis ir, jais pa­si­nau­do­ję, iš są­skai­tos pa­si­sa­vi­no 10 tūks­tan­čių eu­rų.

Ta­čiau jau ki­tą die­ną paaiš­kė­jo, kad nie­kas pi­ni­gų neiš­vi­lio­jo – tie­siog vy­ras yra vers­li­nin­kas, tu­ri ne vie­ną są­skai­tą ir jam tik pa­si­ro­dė, kad iš vie­nos nu­skai­čiuo­ta 10 000 eu­rų.

Ket­vir­ta­die­nį ty­rė­jai su­si­sie­kė su ban­ku ir jo dar­buo­to­jai in­for­ma­vo, kad jo­kie pi­ni­gai iš šio as­mens są­skai­tų nu­skai­čiuo­ti ne­bu­vo.

Ta­čiau, kad vėl siau­tė­ja te­le­fo­ni­niai su­kčiai, pa­tvir­ti­no Dai­na Ka­mins­kie­nė, Jo­niš­kio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vy­riau­sio­ji ty­rė­ja (bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nė) ir pa­si­da­li­no ke­liais.

Šie­met bu­vo pra­dė­ta 1,3 pro­c. dau­giau ty­ri­mų dėl su­kčia­vi­mo at­ve­jų nei per­nai, o gy­ven­to­jai iš­ra­din­gų su­si­sie­ki­mų su­lau­kia ne tik te­le­fo­nais, bet daug kon­tak­tų gau­na ir elekt­ro­ni­niu pa­štu ar so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Šių me­tų vie­na ten­den­ci­jų – kvie­ti­mai in­ves­tuo­ti į įvai­rias plat­for­mas su įžy­my­bė­mis ir siū­ly­mai už­si­dirb­ti ne­ma­žus pi­ni­gus.

Suk­čia­vi­mams bū­din­gas ne­ti­kė­tu­mo fak­to­rius – pa­pras­tai su­kčiai at­vyks­ta pa­siim­ti pi­ni­gų tuoj po skam­bu­čio ar po­kal­bio te­le­fo­nu me­tu. To­dėl po­li­ci­ja dar kar­tą pra­šo gy­ven­to­jų ne­sku­bė­ti, ne­pra­ras­ti drą­sos at­si­sa­ky­ti vyk­dy­ti pra­šy­mų, iš­lai­ky­ti ra­my­bę. Su­lau­kus įtar­ti­no skam­bu­čio, pa­sak D. Ka­mins­kie­nės, bū­ti­na at­min­ti, kad oo­li­ci­jos ar ki­tų įstai­gų pa­rei­gū­nai pi­ni­gų pa­tik­ri­ni­mų na­muo­se ar ban­ko są­skai­to­se neat­lie­ka ir šių veiks­mų at­li­ki­mo ne­de­ri­na te­le­fo­nu. jei vis tik su­lau­kė­te įtar­ti­no skam­bu­čio, ne­sku­bė­ki­te vyk­dy­ti skam­bi­nu­sio­jo pra­šy­mų, at­si­sa­ky­ki­te pa­klus­ti jo ko­man­doms, drą­siai nu­trau­ki­te įtar­ti­ną po­kal­bį te­le­fo­nu, ne­per­duo­ki­te pi­ni­gų ne­pa­žįs­ta­miems as­me­nims, neį­si­leis­ki­te ne­pa­žįs­ta­mų žmo­nių į na­mus, ypač bū­da­mi vie­ni na­muo­se, rei­ka­lau­ki­te, kad at­vy­kę pa­rei­gū­nai pa­ro­dy­tų tar­ny­bi­nį pa­žy­mė­ji­mą. Jei­gu tu­ri­te ga­li­my­bę, nu­fo­tog­ra­fuo­ki­te atė­ju­sį as­me­nį.

Kal­bė­ki­te su sa­vo vai­kais, tė­vais, se­ne­liais ar se­ny­vo am­žiaus vie­ni­šais kai­my­nais. Paaiš­kin­ki­te jiems, ko­kių tu­ri im­tis veiks­mų, kai skam­bi­na ar į du­ris bel­džia­si ne­pa­žįs­ta­mas as­muo.

Ki­lus įta­ri­mams skam­bin­ki­te 112.