Apsimetėlis advokatas į teismą bus atvesdintas

Apsimetėlis advokatas į teismą bus atvesdintas

Ap­si­me­tė­lis ad­vo­ka­tas į teis­mą bus at­ves­din­tas

Ad­vo­ka­tu pri­si­sta­ti­nė­jęs ir už žmo­nių mul­ki­ni­mą jau du kar­tus teis­tas šiau­lie­tis 37 metų Ir­man­tas Bal­čiū­nas nie­kaip ne­su­ge­ba at­vyk­ti į teis­mą dar vie­no­je dėl su­kčia­vi­mo iš­kel­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, to­dėl į kitą po­sė­dį bus at­ves­din­tas.

Ma­rius STA­ŠINS­KAS

kriminalai@skrastas.lt

Me­di­ci­ni­nių pa­žy­mų ne­pa­tei­kė

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mui va­kar jau ant­rą­kart ne­pa­vy­ko pra­dė­ti nag­ri­nė­ti ei­li­nės I. Bal­čiū­nui iš­kel­tos bau­džia­mo­sios by­los, nes po­sė­dy­je ne­pa­si­ro­dė pa­grin­di­nis šios by­los he­ro­jus. Abu kar­tus teis­mas bu­vo in­for­muo­tas, kad tei­sia­ma­sis ne­ga­li at­vyk­ti į po­sė­džius dėl svei­ka­tos pro­ble­mų.

Va­kar I. Bal­čiū­nas teis­mui tu­rė­jo pri­sta­ty­ti me­di­ci­ni­nę pa­žy­mą dėl ne­da­ly­va­vi­mo praė­ju­sia­me po­sė­dy­je. Ta­čiau teis­mas ne­su­lau­kė nei pa­žy­mos, nei pa­ties kal­ti­na­mo­jo. I. Bal­čiū­no in­te­re­sams teis­me at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jas My­ko­las Ro­mei­ka teis­mui per­da­vė tik sa­vo klien­to paaiš­ki­ni­mą raš­tu, kad at­vyk­ti į po­sė­dį jis ne­ga­li, nes po­sė­džio die­ną tu­ri lan­ky­tis pas gy­dy­to­ją. Dėl ko­kių prie­žas­čių I. Bal­čiū­nas teis­mui ne­pa­tei­kia sa­vo ne­da­ly­va­vi­mą po­sė­džiuo­se pa­tei­si­nan­čių me­di­ci­ni­nių pa­žy­mų, jo gy­nė­jas paaiš­kin­ti ne­ga­lė­jo.

Vie­nos nu­ken­tė­ju­sių­jų ad­vo­ka­tas to­kį kal­ti­na­mo­jo el­ge­sį įver­ti­no kaip aki­vaiz­dų at­sa­ko­my­bės ven­gi­mą ir teis­mo bei vi­sų pro­ce­so da­ly­vių ne­ger­bi­mą. Ad­vo­ka­tas į Šiau­liuo­se nag­ri­nė­ti pa­skir­tos by­los po­sė­džius va­ži­nė­ja iš Klai­pė­dos, o jo klien­tė at­vy­ko net iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės. Teis­mo nuo­mo­ne, kal­ti­na­ma­jam ga­li tek­ti at­ly­gin­ti šių pro­ce­so da­ly­vių be­rei­ka­lin­gų ke­lio­nių iš­lai­das.

Nu­ken­tė­ju­sio­sios ad­vo­ka­tas siū­lė akių po­sė­džiuo­se ne­ro­dan­čiam I. Bal­čiū­nui skir­ti suė­mi­mą. Kal­ti­ni­mą šio­je by­lo­je pa­lai­kan­tis pro­ku­ro­ras bu­vo at­lai­des­nis – siū­lė tei­sia­mą­jį į ki­tą po­sė­dį at­ves­din­ti, o už neat­vy­ki­mą į po­sė­džius skir­ti bau­dą.

Teis­mas priė­mė nu­tar­tį I. Bal­čiū­ną į ki­tą po­sė­dį at­ves­din­ti, o už neat­vy­ki­mą į teis­mo po­sė­džius be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties skir­ti kal­ti­na­ma­jam 15 MGL dy­džio (be­veik 570 eu­rų) bau­dą. Kitas by­los po­sė­dis nu­ma­ty­tas rug­sė­jo 16 dieną.

Ad­vo­ka­tas su vi­du­ri­niu iš­si­la­vi­ni­mu

Šio­je by­lo­je nu­ken­tė­ju­siai­siais pri­pa­žin­ta su­tuok­ti­nių po­ra, su ku­riais I. Bal­čiū­nas sa­vo in­di­vi­dua­lios tei­si­nės veik­los biu­ro var­du 2014 metų pa­bai­go­je su­da­rė su­tar­tį dėl tei­si­nės pa­gal­bos. Ad­vo­ka­tu jiems pri­si­sta­tęs ir kva­li­fi­kuo­to tei­sės spe­cia­lis­to įvaiz­dį su­da­ręs šiau­lie­tis šia su­tar­ti­mi įsi­pa­rei­go­jo at­sto­vau­ti klien­tams iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­go­se ir teis­me, pa­reng­ti do­ku­men­tus dėl bank­ro­to. Už pa­slau­gas su­tuok­ti­niai ta­ria­mam ad­vo­ka­tui per­ve­dė be­veik 5 800 eu­rų, ta­čiau li­ko it mu­sę kan­dę, nes ža­dė­tos tei­si­nės pa­gal­bos taip ir ne­su­lau­kė.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ku­sių pa­rei­gū­nų ma­ny­mu, I. Bal­čiū­nas grei­čiau­siai ži­no­jo, kad jo­kių pa­slau­gų šiems klien­tams ne­su­teiks, nes ne­tu­ri rei­kia­mo iš­si­la­vi­ni­mo. By­los duo­me­ni­mis, tei­sia­mo šiau­lie­čio iš­si­la­vi­ni­mas – vi­du­ri­nis.

Anks­tes­nę jo by­lą nag­ri­nė­jęs teis­mas kons­ta­ta­vo, kad tei­si­nes pa­slau­gas tei­kęs I. Bal­čiū­nas ofi­cia­liai tei­sės moks­lų nė­ra bai­gęs. Pats kal­ti­na­ma­sis tą­syk tvir­ti­no, kad nuo 1997 m. iki 2000 m. mo­kė­si vie­no­je ko­le­gi­jo­je ir įgi­jo tei­sės spe­cia­ly­bę, ta­čiau tai pa­tvir­ti­nan­tis dip­lo­mas ne­va din­go.

Per­nai ge­gu­žės 14 d. Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas I. Bal­čiū­ną pri­pa­ži­no kal­tu dėl su­kčia­vi­mo ir sky­rė jam 50 MGL (apie 1 900 eu­rų) bau­dą. Tų pa­čių me­tų bir­že­lio 12 d. ki­to­je by­lo­je I. Bal­čiū­nui už su­kčia­vi­mą ir ap­gau­lin­gą ap­skai­tos tvar­ky­mą skir­ta 70 MGL dy­džio (dau­giau nei 2 600 eu­rų) bau­da.

Gied­riaus Ba­ra­naus­ko nuo­tr.

MĮS­LĖ: Net tei­sia­mą­jį gi­nan­čiam ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jui My­ko­lui Ro­mei­kai mįs­lė, ko­dėl svei­ka­ta be­si­skun­džian­tis jo klien­tas ne­pa­tei­kia ne­da­ly­va­vi­mą po­sė­džiuo­se pa­tei­si­nan­čių me­di­ci­ni­nių pa­žy­mų.