Avarijoje sužaloti trys žmonės

Avarijoje sužaloti trys žmonės

Ava­ri­jo­je su­ža­lo­ti trys žmo­nės

Va­kar prieš­piet ties Šiau­lių ra­jo­no Gin­kū­nų gy­ven­vie­te, su­si­dū­rus dviem „Au­di“ au­to­mo­bi­liams, nu­ken­tė­jo trys žmo­nės.

Ma­rius STA­ŠINS­KAS

kriminalai@skrastas.lt

Apie ne­lai­mę, įvy­ku­sią maž­daug už 100 met­rų nuo Šiau­lių mies­to ri­bos, po­li­ci­jai pra­neš­ta 11.32 val. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ava­ri­ja įvy­ko, kai au­to­mo­bi­lį „Au­di A6“ vai­ruo­jan­tis 46 metų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas ban­dė ap­si­suk­ti. Mė­gi­nant at­lik­ti šį ma­nev­rą, į „Au­di A6“ ga­li­nę da­lį rė­žė­si iš pa­skos va­žiuo­jan­tis „Au­di 100“, ku­rį vai­ra­vo 69 metų šiau­lie­tis.

Į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­ję me­di­kai „Au­di A6“ vai­ruo­to­jui diag­no­za­vo muš­tą no­sies žaiz­dą, jo 36 metų bend­ra­ke­lei­vei – kak­lo su­mu­ši­mą ir pa­tem­pi­mą. Su­tei­kus bū­ti­ną­ją pa­gal­bą, šie nu­ken­tė­ju­sie­ji su­ža­lo­ji­mus gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai. „Au­di 100“ 64 metų ke­lei­viui diag­no­zuo­ti krū­tin­kau­lio ir šon­kau­lio lū­žiai. Gy­dy­tis pa­tir­tas trau­mas vy­ras pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę. „Au­di 100“ vai­ruo­to­jas su­ža­lo­ji­mų iš­ven­gė.

Per su­si­dū­ri­mą itin smar­kiai su­mai­to­ta „Au­di 100“ prie­ki­nė da­lis. Dėl eis­mo įvy­kio ava­ri­jos vie­to­je bu­vo su­trik­dy­tas eis­mas. Ne­lai­mės ap­lin­ky­bes ti­rian­čių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų duo­me­ni­mis, abie­jų trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai bu­vo blai­vūs.

Gied­riaus Ba­ra­naus­ko nuo­tr.

PA­SEK­MĖS: Au­to­mo­bi­liui „Au­di 100“ įva­žia­vus į „Au­di A6“ ga­li­nę da­lį, su­ža­lo­ti trys žmo­nės.