Dėl avarijos neatsakingas niekas

Dėl avarijos neatsakingas niekas

Dėl ava­ri­jos neat­sa­kin­gas nie­kas

Šiau­lių regiono ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ap­stul­bę – dėl ba­lan­džio pa­bai­go­je Pak­ruo­jo ra­jo­no Dva­riu­kų kai­me įvy­ku­sios ava­ri­jos už­tvan­ko­je at­sa­kin­ga ne už­tvan­ką eksp­loa­tuo­jan­ti už­sie­nio ka­pi­ta­lo bend­ro­vė, o po­nas Die­vas.

Si­das AK­SO­MAI­TIS

Vieš­pa­ties pe­čius at­sa­ko­my­bė dėl už­tvan­kos ava­ri­jos ga­li pri­slėg­ti, mat nuo­mos tei­se už­tvan­ką val­dan­ti UAB „Bal­tic Hyd­roe­ner­gy“ at­si­sa­ko ge­ra­no­riš­kai at­ly­gin­ti dėl stai­gaus van­dens ly­gio su­ma­žė­ji­mo tven­ki­ny­je gam­tai pa­da­ry­tą be­veik 139 tūks­tan­čių eu­rų ža­lą.

Ką jau kal­bė­ti apie šim­ta­tūks­tan­ti­nę ža­lą gam­tai – bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Auš­ra Skau­dai­tė teis­mui ap­skun­dė Šiau­lių ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų nu­ta­ri­mą, ku­riuo jai bir­že­lio 15 die­ną bu­vo skir­ta 60 eu­rų bau­da.

To­kio dy­džio bau­da bend­ro­vės va­do­vei skir­ta už tai, kad ji, ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tų įsi­ti­ki­ni­mu, neuž­tik­ri­no hid­ro­tech­ni­nio sta­ti­nio sau­gaus nau­do­ji­mo ir nor­ma­laus van­dens ly­gio tven­ki­ny­je žu­vų nerš­to me­tu. Įvy­kus ava­ri­jai van­dens ly­gis čia nu­kri­to 2,2 met­ro, dėl to bu­vo su­trik­dy­ta ner­šian­čių žu­vų rep­ro­duk­ci­ja. Teis­mi­nis gin­čas dėl 60 eu­rų bau­dos kol kas ne­baig­tas. Jam pa­si­bai­gus į teis­mą grei­čiau­siai per­si­kels ir klau­si­mas dėl gam­tai pa­da­ry­tos ža­los at­ly­gi­ni­mo.

Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Kont­ro­lės or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Sta­nis­lo­vas Ru­ke­vi­čius tei­gė, kad už­tvan­ką eksp­loa­tuo­jan­čios bend­ro­vės po­zi­ci­ja – glu­mi­nan­ti.

„Ža­la ap­skai­čiuo­ta va­do­vau­jan­tis hu­ma­niš­ku­mo prin­ci­pu – at­si­žvel­giant tik į bend­ras tei­sės ak­tų nuo­sta­tas, – pa­sa­ko­jo S.Ru­ke­vi­čius. – Jei gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą ver­tin­tu­me pa­gal konk­re­tų at­ve­jį, ji bū­tų de­šim­te­rio­pai di­des­nė, nes ta­da tek­tų įver­tin­ti vi­sai žu­vų po­pu­lia­ci­jai pa­da­ry­tus nuo­sto­lius. Gam­tos ty­ri­mų cent­ras yra ap­skai­čia­vęs, kad vien ly­de­kų iš­tek­liams dėl van­dens ly­gio nu­kri­ti­mo pa­da­ry­ta ža­la siek­tų nuo 0,5 iki 1 mln. eu­rų.“

UAB „Bal­tic Hyd­roe­ner­gy“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė A. Skau­dai­tė ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams iš­dės­tė, kad jos va­do­vau­ja­ma bend­ro­vė neat­li­ko jo­kių ne­tei­sė­tų veiks­mų, ku­rie bū­tų ga­lė­ję tu­rė­ti įta­kos ava­ri­jai.

Ne­sant ne­tei­sė­tų veiks­mų, anot bend­ro­vės va­do­vės, nė­ra ir pa­rei­gos at­ly­gin­ti ža­lą. Di­rek­to­rė aiš­ki­no, kad jos va­do­vau­ja­ma bend­ro­vė nuo­lat pri­žiū­ri sta­ti­nį, at­lie­ka bū­ti­nus re­mon­to dar­bus, kad sta­ti­nys bū­tų tin­ka­mas eksp­loa­tuo­ti. Sie­kiant už­tik­rin­ti už­tvan­kos sta­bi­lu­mą ir sau­gu­mą, 2006-2016 m. bu­vo at­lik­ti hid­ro­tech­ni­kos sta­ti­nio re­mon­to dar­bai.

A. Skau­dai­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad eks­per­tai kol kas ne­pa­tei­kė at­sa­ky­mo, ar ava­ri­ja už­tvan­ko­je įvy­ko dėl ne­tin­ka­mos prie­žiū­ros, re­mon­to dar­bų ar ne­tin­ka­mų pro­jek­ta­vi­mo spren­di­nių.

Įmo­nės va­do­vė neat­me­tė ti­ki­my­bės, kad dėl už­tvan­kos ava­ri­jos at­sa­kin­ga ga­li bū­ti ir vals­ty­bė. Šis sta­ti­nys nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so bū­tent vals­ty­bei, o ava­ri­ja, anot A.Skau­dai­tės, ga­lė­jo įvyk­ti ir dėl pa­ties sa­vi­nin­ko veiks­mų, su­si­ju­sių su ne­tin­ka­mu sta­ti­nio pro­jek­ta­vi­mu ar sta­ty­ba.

Ar bend­ro­vė vi­siš­kai ne­si­jau­čia at­sa­kin­ga? „Mes kol kas dar ne­tu­ri­me eks­per­tų iš­va­dų ir net ne­ži­no­me, kie­no kal­tė“, – paaiš­ki­no A. Skau­dai­tė.

Ava­ri­ja už­tvan­ko­je, ku­rios pa­šo­nė­je sto­vi Dva­riu­kų hid­roe­lekt­ri­nė, įvy­ko ba­lan­džio 23 die­nos pa­va­ka­rę. Neat­lai­kė vie­nas iš ke­tu­rių už­tvan­kos sky­dų, ku­riais re­gu­liuo­ja­mas van­dens ly­gis – sky­das su­lū­žo ir per­si­krei­pė.

„Šiau­lių kraš­to“ nuo­tr.

AVA­RI­JA: Ava­ri­ja už­tvan­ko­je įvy­ko ba­lan­džio 23 die­ną.