„Fa­ce­book“ po­li­ci­ją da­ro drau­giš­kes­nę

„Fa­ce­book“ po­li­ci­ją da­ro drau­giš­kes­nę

„Fa­ce­book“ po­li­ci­ją da­ro drau­giš­kes­nę

Si­gi­ta VE­GY­TĖ

sigitav@skrastas.lt

Šian­dien dau­ge­lis die­ną pra­de­da skai­ty­da­mi nau­jie­nas so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Šiuo in­for­ma­ci­jos per­da­vi­mo ka­na­lu nu­spren­dė pa­si­nau­do­ti ir po­li­ci­ja. Įsi­mai­šiu­si tarp drau­gų nuo­trau­kų ir nuo­mo­nių, ji ta­po ar­ti­mes­nė.

2015 me­tais rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės TNS LT at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riau­sias so­cia­li­nis tink­las iš­lie­ka „Fa­ce­book“, ku­rį nau­do­ja 1,4 milijono žmo­nių. Prie sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ros kas­dien pri­si­jun­gia be­veik 37 pro­centai 15-74 metų ša­lies gy­ven­to­jų.

In­for­ma­ci­ja – grei­čiau

Ry­šių su vi­suo­me­ne spe­cia­lis­tas Liu­tau­ras Ule­vi­čius tei­gia, kad ko­mu­ni­ka­ci­ja „Fa­ce­book'e“ yra pri­va­lo­ma in­for­ma­ci­jos sklai­dos da­lis, nes vis dau­giau žmo­nių nau­do­ja­si so­cia­li­niais tink­lais.

Lie­tu­vos po­li­ci­jos pa­sky­ra so­cia­li­nia­me tink­le ak­ty­vią veik­lą pra­dė­jo nuo 2010 me­tų. Šiuo me­tu ją ste­bi per 143 tūkst. „Fa­ce­book“ var­to­to­jų.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ra­mū­nas Ma­to­nis pa­žymi, kad per „Fa­ce­book“ pa­sie­kia­ma dau­giau pi­lie­čių. Kai ku­riuos pra­ne­ši­mus per­skai­to apie 1 mln. žmo­nių.

„Tai dar vie­nas bū­das pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, gau­ti pra­ne­ši­mus apie nu­si­kals­ta­mas vei­kas. „Fa­ce­book'e“ ope­ra­ty­viai ga­li­me pa­skelb­ti in­for­ma­ci­ją apie įvy­kius, ieš­ko­mus as­me­nis. Taip in­for­ma­ci­ja pa­sie­kia žy­miai dau­giau žmo­nių – grei­čiau da­li­ja­ma­si, pla­ti­na­ma“, – tei­gia jis.

Lie­tu­vos po­li­ci­jos pa­sky­ra api­ma vi­sų Lie­tu­vos ap­skri­čių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų veik­lą. Kiek­vie­na ap­skri­tis ga­li tu­rė­ti at­ski­rą, bet vien pa­reikš­ti no­ro neuž­ten­ka.

R. Ma­to­nis pa­brė­žia, kad bū­ti­na su­ras­ti žmo­gų, ku­ris „Fa­ce­book“ pa­sky­rą ad­mi­nist­ruo­tų 24 va­lan­das per pa­rą.

So­cia­li­nių tink­lų eks­per­tas, įmo­nės „So­cia­lus mar­ke­tin­gas“ di­rek­to­rius Ari­jus Ža­kas tvir­ti­na, kad ope­ra­ty­vus ir ko­ky­biš­kas ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tų rea­ga­vi­mas į var­to­to­jų ko­men­ta­rus ir pa­sta­bas už­tik­ri­na po­li­ci­jos sėk­mę so­cia­li­nia­me tink­le.

„Fa­ce­book'e“ ir at­ski­ri mies­tai

Ta­čiau tik Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­siasis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas tu­ri sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­rą, ku­ri bu­vo su­kur­ta 2015 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį.

Jį ad­mi­nist­ruo­ti pa­si­ry­žo Ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Auš­ra Plo­ny­tė.

„Tai ga­li­my­bė dar vie­nu ka­na­lu išei­ti į vie­šu­mą, ypa­č tarp jau­nų žmo­nių“, – so­cia­li­nio tink­lo nau­dą api­bū­di­na pa­rei­gū­nė.

Da­bar Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos „Fa­ce­book“ pus­la­pį ste­bi 3,8 tūkst. gy­ven­to­jų, dau­gu­ma jų – šiau­lie­čiai.

Auš­ra pa­ste­bi, kad žmo­nėms už­duo­ti rū­pi­mus klau­si­mus ar pa­si­da­ly­ti in­for­ma­ci­ja apie ką tik pa­ste­bė­tus vie­šo­sios tvar­kos ar Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus „Fa­ce­book“ yra pa­pras­čiau nei te­le­fo­nu ar elektroniniu pa­štu.

Pa­vyz­džiui, ne­se­niai „Fa­ce­book“ var­to­to­jai pa­ste­bė­jo ir at­siun­tė nuo­trau­ką, ku­rio­je už­fik­suo­tas au­to­mo­bi­lis va­žia­vęs, de­gant rau­do­nai švie­so­fo­ro švie­sai.

Į Lie­tu­vos po­li­ci­jos pa­sky­rą „Fa­ce­book“ per die­ną gau­na­ma apie 50 klau­si­mų, su­si­ju­sių su po­li­ci­jos veik­la.

Pa­sak A. Plo­ny­tės, Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­sky­ra su­lau­kia taip pat ne­ma­žai klau­si­mų, į ku­riuos at­sa­ko­ma kaip ga­li­ma grei­čiau.

Nors ma­žai, bet pa­si­tai­ko, kad žmo­nės pa­ra­šo ne­tu­rė­da­mi ką veik­ti. „Tam įta­kos tik­rai tu­ri pil­na­tis“, – juo­kia­si pa­rei­gū­nė.

Leng­va pra­neš­ti apie nau­jo­ves

Pa­rei­gū­nė ak­cen­ta­vo, kad pra­neš­ti in­for­ma­ci­ją „Fa­ce­book“ yra pa­pras­čiau, nei iš­pla­tin­ti spau­dos pra­ne­ši­mą.

„Nuot­rau­kos, vaizdo­me­džia­ga ir aiš­kus teks­tas tie­sio­giai iš įvy­kio vie­tos yra įdo­mes­nis in­for­ma­ci­jos per­da­vi­mo bū­das nei iš­sa­mus pra­ne­ši­mas ofi­cia­lia­me po­li­ci­jos in­ter­ne­to tink­la­la­py­je ki­tą die­ną“, – ma­no A. Plo­ny­tė.

Ji pa­ste­bi, kad ypač po­pu­lia­rūs vaizdai, ku­riuo­se pra­šo­ma ką nors at­pa­žin­ti. To­kiais pra­ne­ši­mais žmo­nės no­riai da­li­ja­si sa­vo pa­sky­ro­se ir jo ma­to­mu­mas la­bai au­ga (iki 100 tūkst. per­žiū­rų).

Re­kor­dus su­mu­šė viaizdo medžiaga, kai par­duo­tu­vė­je du vy­rai už­si­puo­lė par­da­vė­ją. Pra­ne­ši­mą per­žiū­rė­jo 230 tūkst. žmo­nių, ke­li šim­tai ko­men­ta­rų.

„Fa­ce­book“ – ge­riau­sias bū­das pri­min­ti apie sau­gų el­ge­sį ir vai­ra­vi­mą. Daug dė­me­sio su­si­lau­kė pri­mi­ni­mas apie gre­sian­čias bau­das, ne­sus­to­jus prie STOP ženk­lo. „Fa­ce­book“ var­to­to­jai šia in­for­ma­ci­ja da­li­jo­si su drau­gais.

Praei­tą mė­ne­sį daug dė­me­sio su­lau­kė po­ra nuo­trau­kų ir trum­pa ži­nu­tė apie ne­di­de­les pri­si­se­ga­mas ka­me­ras, ku­rias tu­ri pa­rei­gū­nai. In­for­ma­ci­ja bu­vo to­kia įdo­mi, kad ke­li šim­tai žmo­nių ja pa­si­da­li­jo.

Ry­šių su vi­suo­me­ne spe­cia­lis­tas L. Ule­vi­čius pa­brė­žia, kad Lie­tu­vos po­li­ci­ja per­pra­to ži­niask­lai­dos bend­ra­vi­mo tai­syk­les:

„Jei­gu no­ri bū­ti pri­pa­žįs­ta­mas ir ger­bia­mas „Fa­ce­book'e“ , tu­ri veik­ti pa­gal ge­riau­sią pra­kti­ką, ku­ri rei­ka­lau­ja, kad tu­ri­nys bū­tų leng­vai su­pran­ta­mas ir priim­ti­nas, dar svar­biau – do­min­tų, įtrauk­tų į dis­ku­si­ją. Tai Lie­tu­vos po­li­ci­jai kol kas pui­kiai se­ka­si ir ji tam tik­ra pra­sme yra sie­kia­my­bė dau­ge­liui ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų bei įstai­gų.“

So­cia­li­nių tink­lų eks­per­tas A. Ža­kas tvir­ti­na, kad po­li­ci­jos ko­mu­ni­ka­ci­ja so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ge­ri­na sa­vo įvaiz­dį ir tam­pa drau­giš­kes­ne or­ga­ni­za­ci­ja.

„Pa­kan­ka­mai pla­tus te­mų spekt­ras ir rea­ga­vi­mas į šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas bei vy­rau­jan­čias ten­den­ci­jas ro­do, kad po­li­ci­ja išei­na iš kon­ser­va­ty­vios, biu­rok­ra­ti­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos rė­mų ir pri­si­tai­ko prie so­cia­li­nių tink­lų kon­teks­to“, – tei­gia jis.

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

DAR­BAS: Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos „Fa­ce­book“ pa­sky­rą ad­mi­nist­ruo­jan­ti Aušra Plo­ny­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad „Fa­ce­book'e“ in­for­ma­ci­ją ga­li­ma pa­teik­ti įdo­miau.

 

PRI­MI­NI­MAI: „Fa­ce­book“ var­to­to­jai da­li­ja­si pri­mi­ni­mais apie sau­gų el­ge­sį ke­ly­je. Taip in­for­ma­ci­ja pa­sie­kia dau­giau žmo­nių.

VAIZDAI: Po­li­ci­ja „Fa­ce­book'e“ ne reg­la­men­tuo­ta, bet vis žmo­gui ar­ti­mes­nė.