Ieškojo vogtų daiktų, rado cigarečių

Ieškojo vogtų daiktų, rado cigarečių

Ieš­ko­jo vog­tų daik­tų, ra­do ci­ga­re­čių

Lie­pos 27 die­ną Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, ieš­ko­da­mi vog­tų daik­tų, at­li­ko kra­tą Pak­ruo­jo ra­jo­no Pa­mū­šio kai­mo gy­ven­to­jo gy­ve­na­mo­sio­se ir pa­gal­bi­nė­se pa­tal­po­se.

Kra­tos me­tu ras­ti 34 pa­ke­liai ci­ga­re­čių „Fest“ su Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos ban­de­ro­lė­mis.

Dėl šio ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių lai­ky­mo tvar­kos pa­žei­di­mo pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šiau­lių po­li­ci­jos nuo­tr.

AT­SA­KO­MY­BĖ: Kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių lai­ky­to­jui gre­sia ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė.