Įtariamąjį susekė policijos šuo Bondas

Įtariamąjį susekė policijos šuo Bondas

Įta­ria­mą­jį su­se­kė po­li­ci­jos šuo Bon­das

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­gai­li ge­rų žo­džių sa­vo au­gin­ti­niui, bel­gų avi­ga­niui Bon­dui. Šio ke­tur­ko­jo dė­ka ope­ra­ty­viai su­lai­ky­tas vie­nas iš Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jos skriau­di­kų.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Tar­ny­bi­nio šuns Bon­do ir Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tru­lių rink­ti­nės 1-osios kuo­pos spe­cia­lis­to Ma­riaus Mi­žu­ta­vi­čiaus pa­gal­bos ieš­kant įta­ria­mų­jų bu­vo pa­pra­šy­ta sek­ma­die­nio ry­tą.

Iš pra­džių šuo ėjo vieš­ke­liu maž­daug ki­lo­met­rą, po to pa­su­ko link miš­ko, kur ga­na grei­tai pa­rei­gū­nai ap­ti­ko so­dy­bą.

Paaiš­kė­jo, kad tai vie­no iš ieš­ko­mų vai­ki­nų tė­vų na­mas. So­dy­bos šei­mi­nin­kas sa­kė, kad jo 20-me­tis sū­nus na­mo grį­žo tik ry­te ir ne­blai­vus. Tuo­met pa­rei­gū­nai pa­si­kal­bė­jo su ieš­ko­tu vai­ki­nu. Jis aiš­ki­no, kad, kur bu­vęs nak­tį, ne­pa­me­na, nes ry­te pra­bu­do jau so­dy­bo­je. Pa­rei­gū­nai vai­ki­ną su­lai­kė.

Vė­liau su­lai­ky­ti ir ki­ti du įta­ria­mie­ji, gi­mę 1994 ir 1997 me­tais.

Nu­si­kal­ti­mas, ku­rį iš­raiz­gy­ti pa­dė­jo po­li­ci­jos ke­tur­ko­jis, įvyk­dy­tas šeš­ta­die­nio va­ka­rą, apie 21 va­lan­dą, Kel­mės ra­jo­ne, kai į vien­kie­my­je gy­ve­nan­čios 48 me­tų mo­ters na­mus atė­jo trys ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys.

Jie, iš­lau­žę du­rų stak­tą ir me­ta­li­nį kab­lį, įsi­bro­vė į na­mus ir kar­tu su na­mo šei­mi­nin­ke var­to­jo al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus.

Po iš­ger­tu­vių du vy­rai mo­te­rį su­mu­šė ir iš­ža­gi­no. Vė­liau du vy­rai iš na­mų pa­si­ša­li­no, ta­čiau vie­nas bu­vo toks gir­tas, kad li­ko gu­lė­ti. Pa­ry­čiui mo­te­ris pa­skam­bi­no pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 ir iš­kvie­tė po­li­ci­ją.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos nuo­tr.

PAS­TAN­GOS: Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės 1-osios kuo­pos spe­cia­lis­to Ma­riaus Mi­žu­ta­vi­čiaus ir tar­ny­bi­nio ke­tur­ko­jo pa­stan­gų dė­ka pa­vy­ko iš­raiz­gy­ti ne tik pa­sta­rą­jį nu­si­kal­ti­mą, bet ir ne vie­ną anks­tes­nį.