Jaunieji policininkai prisiekė Dievui ir Tėvynei

Jaunieji policininkai prisiekė Dievui ir Tėvynei

Jau­nie­ji po­li­ci­nin­kai pri­sie­kė Die­vui ir Tė­vy­nei

Va­kar bu­vo ypa­tin­ga die­na vi­sai Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (AVPK) bend­ruo­me­nei – iš­kil­min­gai pri­sie­kė 12 į jos gre­tas įsi­lie­ju­sių jau­nų­jų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, 6 pa­ty­rę tei­sė­sau­gi­nin­kai įvertin­ti už il­ga­me­tę tar­ny­bą.

Ma­rius STA­ŠINS­KAS

kriminalai@skrastas.lt

Po­li­ci­jos ir Baž­ny­čios mi­si­ja – bend­ra
Jau­nų­jų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja Šiau­lių Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je su­reng­ta pir­mą­kart. Prie­sai­kos žo­džius vy­res­nių­jų ko­le­gų ir ar­ti­mų­jų aki­vaiz­do­je ta­rė 5 mer­gi­nos ir 7 vai­ki­nai – 20 m. Ge­di­mi­nas Gul­bi­nas, 21 m. Da­rius Juš­ke­vi­čius, 19 m. Do­na­ta Ju­rė­nai­tė, 19 m. Klau­di­jus Ra­du­šis, 27 m. Do­vi­lė Mus­nec­ky­tė, 20 m. Ka­ro­li­na Mi­li­na­vi­čiū­tė, 20 m. Dei­vi­das Ile­kis, 20 m. Ra­sa Mi­se­vi­čiū­tė, 19 m. Ir­man­tas Skin­ders­kis, 21 m. Do­vi­lė Ro­zen­te­ly­tė, 20 m. Jor­da­nas Liu­das ir 22 m. Ge­das La­ba­naus­kas. 4 jau­nie­ji po­li­ci­nin­kai tar­naus Šiau­lių AVPK Pat­ru­lių rink­ti­nė­je, po 2 – Šiau­lių AVPK Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bo­je ir Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riu­je, 3 – Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riu­je, 1 – Ra­sei­nių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riu­je. Pri­sie­ku­sius pa­rei­gū­nus pa­lai­mi­no Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ka­pe­lio­nas ku­ni­gas To­mas Rei­nys. Šiau­lių AVPK vir­ši­nin­ko pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius pa­lin­kė­jo, kad jau­nie­ji pa­rei­gū­nai ką tik iš­tar­tus prie­sai­kos žo­džius  įpras­min­tų ge­rais dar­bais tar­ny­bo­je. Už išau­gin­tą nau­ją po­li­ci­jos žie­dą ko­mi­sa­ras pa­dė­ko­jo jau­nų­jų po­li­ci­nin­kų tė­ve­liams. Vos prieš ke­le­tą die­nų tar­ny­bą pra­dė­ju­sių po­li­ci­nin­kų ran­ko­se ne­tru­kus at­si­dū­rė ro­žių žie­dai ir at­mi­ni­mo do­va­nos.
Šiau­lių ka­ted­ros ir pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Egi­di­jus Venc­kus jau­nie­siems pa­rei­gū­nams pri­mi­nė, kad po­li­ci­ja ir Baž­ny­čia tu­ri bend­rą mi­si­ją. „Mes sau­go­me sie­las, o po­li­ci­ja – kū­nus, – sa­kė E. Venc­kus. – Po­li­ci­nin­ko pro­fe­si­ja yra pa­vo­jin­ga, pa­rei­gū­nams kar­tais ne­tgi ten­ka paau­ko­ti gy­vy­bę. Lin­kiu pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, tvir­tu­mo, mei­lės ir pa­siau­ko­ji­mo Tė­vy­nei.“


Po­li­ci­jo­je rei­kia ir mer­gi­nų, ir vai­ki­nų
Vie­na iš pa­si­rin­ku­sių­jų ne­leng­vą ke­lią – šiau­lie­tė D. Ju­rė­nai­tė – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė ma­nan­ti, kad po­li­ci­jo­je rei­kia ir mer­gi­nų, ir vai­ki­nų. „Gy­ve­ni­me pa­si­tai­ko vi­so­kių si­tua­ci­jų, kai ku­rio­se jų ge­riau orien­tuo­ja­si mer­gi­nos, kai ku­rio­se – vai­ki­nai, – sa­kė D. Ju­rė­nai­tė. – Po­li­ci­nin­ko tar­ny­ba to­kia, kad nie­ka­da ne­ži­nai, kas ga­li at­si­tik­ti.“
Iš Jo­niš­kio ra­jo­no Gai­žai­čių kai­mo ki­lęs J. Liu­das sa­kė po­li­ci­nin­ko pro­fe­si­ją pa­si­rin­kęs, nes ji pa­ti­ko jau nuo vai­kys­tės. „No­rė­jau tap­ti po­li­ci­nin­ku ir sa­vo el­ge­siu ro­dy­ti pa­vyz­dį ki­tiems“, – pa­sa­ko­jo vai­ki­nas.
Jam pri­ta­rė ir kur­šė­niš­kis G. Gul­bi­nas: „Esa­me pa­si­ry­žę dar­bui, ne­sto­ko­ja­me no­ro vis­ką iš­mok­ti. In­ten­sy­vus dar­bas mū­sų ne­bau­gi­na.“
Iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos me­tu pa­gerb­ti ir pa­ty­rę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Po­li­ci­nin­kus už il­ga­me­tę tar­ny­bą vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je ap­do­va­no­jo Šiau­lių AVPK vir­ši­nin­ko pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis V. Ur­bo­na­vi­čius. Ant­ro­jo laips­nio at­mi­ni­mo ženk­lu „Už iš­tar­nau­tus me­tus“ ap­do­va­no­ti Šiau­lių AVPK Kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų tar­ny­bos 2-ojo sky­riaus spe­cia­lis­tas ins­pek­to­rius 49 m. Val­das Bar­tušas ir Šiau­lių AVPK Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos Ke­lių pa­tru­lių kuo­pos 1-ojo bū­rio vy­riau­sia­sis pa­tru­lis vir­ši­la 44 m. Sau­lius Pas­to­rai­tis. Tre­čio­jo laips­nio at­mi­ni­mo ženk­lu „Už iš­tar­nau­tus me­tus“ įvertin­ti Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Pat­ru­lių bū­rio spe­cia­lis­tas vir­ši­la 38 m. Sau­lius Nak­čiū­nas, Ra­sei­nių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus ty­rė­jas ins­pek­to­rius 40 m. Ar­tū­ras Vait­ke­vi­čius ir Šiaulių AVPK Kriminalinės policijos Žvalgybos 2-ojo skyriaus vyresnioji specialistė 49 m. Snieguolė Lukauskienė. Ket­vir­to­jo laips­nio at­mi­ni­mo ženk­las „Už iš­tar­nau­tus me­tus“ įteik­tas Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus vy­riau­sia­jai ty­rė­jai ko­mi­sa­rei ins­pek­to­rei 35 m. Auk­sei Sa­ba­lie­nei.

Jo­no Ta­mu­lio nuo­tr.

PRIE­SAI­KA. Iš­kil­min­gos prie­sai­kos žo­džius ko­le­gų ir ar­ti­mų­jų aki­vaiz­do­je ta­rė 5 mer­gi­nos ir 7 vai­ki­nai.