Kalės už tyčinį nužudymą

Kalės už tyčinį nužudymą

Ka­lės už ty­či­nį nu­žu­dy­mą

De­šimt me­tų. To­kiam lai­ko­tar­piui Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas įka­li­no Ak­me­nės ra­jo­no Pa­pi­lės mies­te­lio gy­ven­to­ją 31-erių Kęs­tu­tį Lu­ko­še­vi­čių.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

K. Lu­ko­še­vi­čius kal­tu pri­pa­žin­tas dėl ty­či­nio nu­žu­dy­mo. Pas­kir­tą de­šim­ties me­tų ka­lė­ji­mo baus­mę vy­ras tu­rės at­lik­ti pa­tai­sos na­muo­se.

Nu­ken­tė­ju­sią­ja by­lo­je pri­pa­žin­tai nu­žu­dy­to­jo mo­ti­nai K. Lu­ko­še­vi­čius tu­rės at­ly­gin­ti be­veik dvie­jų tūks­tan­čių eu­rų tur­ti­nę ir pus­šeš­to tūks­tan­čio eu­rų ne­tur­ti­nę ža­las.

Pil­na­me­tys­tės jau su­lau­ku­siai nu­žu­dy­to­jo duk­rai ir ma­ža­me­čiam sū­nui nu­teis­ta­sis tu­rės kom­pen­suo­ti po aš­tuo­nis tūks­tan­čius eu­rų ne­tur­ti­nės ža­los.

Mir­ti­nai pa­si­bai­gęs dvie­jų vy­rų konf­lik­tas įvy­ko per­nai per Ka­lė­das.

K. Lu­ko­še­vi­čius su 39 me­tų vy­ru su­si­ti­ko ir su­si­py­ko Pa­pi­lės mies­te­ly­je.

Nus­ta­ty­ta, kad K. Lu­ko­še­vi­čius pa­žįs­ta­mam del­nu smo­gė į gal­vą, kai jis sė­dė­jo ant lo­vos. Nuo smū­gio vy­ras nu­griu­vo.

Ban­dan­čiam at­si­kel­ti nu­ken­tė­ju­sia­jam K. Lu­ko­še­vi­čius į kai­rę vei­do pu­sę prie smil­ki­nio smo­gė dar sy­kį. Vy­ras ir vėl nu­griu­vo. Ta­da smur­tau­to­jas spy­rė į krū­ti­nę.

Nu­ken­tė­ju­sy­sis mi­rė in­ci­den­to vie­to­je.

Eks­per­tai nu­sta­tė, kad mir­ties prie­žas­tis – krau­jo iš­si­lie­ji­mas į sme­ge­nis, esą mir­ti­nas bu­vo K. Lu­ko­še­vi­čiaus smū­gis kak­ta į smil­ki­nio sri­tį.

Teis­mi­nio pro­ce­so me­tu kal­ti­na­ma­sis sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no tik iš da­lies. Jis ban­dė teis­mą įti­kin­ti nu­ken­tė­ju­sia­jam su­da­vęs tik vie­ną smū­gį, o ir jis ne­bu­vęs stip­rus.

Anot tei­sia­mo­jo, vy­rų konf­lik­tas įvy­ko ban­dant iš­siaiš­kin­ti, ko­dėl nu­ken­tė­ju­sy­sis jam skam­bi­nė­jan­tis ir gra­si­nan­tis.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

NUOSP­REN­DIS: Kęs­tu­tis Lu­ko­še­vi­čius pa­tai­sos na­muo­se pra­leis de­šimt­me­tį. To­kį nuo­spren­dį jis dar ga­li ap­skųs­ti.