Kaltinamasis nuosprendžio lauks už grotų

Kaltinamasis nuosprendžio lauks už grotų

Kal­ti­na­ma­sis nuo­spren­džio lauks už gro­tų

Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­riaus bend­ra­bu­čio bu­dė­to­jos nu­žu­dy­mu kal­ti­na­mas 18-me­tis Min­dau­gas Ba­ba­je­vas bir­že­lio pa­bai­go­je tu­rė­tų iš­girs­ti nuo­spren­dį.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Va­kar Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pra­tę­sė kal­ti­na­mo­jo suė­mi­mą dar dviem mė­ne­siams.

Bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je M. Ba­ba­je­vas kal­ti­na­mas nu­žu­dy­mu, Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja iš­nag­ri­nė­jo per re­kor­diš­kai trum­pą lai­ką – teis­mui by­la per­duo­ta ba­lan­džio vi­du­ry­je.

Praė­ju­sių me­tų ant­ro­sios Ka­lė­dų die­nos ry­tą mo­kyk­los bend­ra­bu­čio, esan­čio Šiau­liuo­se, Vil­niaus gat­vėje 27, fo­jė bu­vo ras­ta mi­ru­si 68-erių bu­dė­to­ja.

Pir­mi­nės ap­žiū­ros me­tu kri­mi­na­lis­tai ap­ti­ko aiš­kias ga­li­mo smur­to žy­mes – krau­jos­ru­vas kai­ria­me an­ta­ky­je, bur­no­je.

Įta­ri­mai ne­tru­kus kri­to ant vi­siems ži­no­mo ūmaus bū­do auk­lė­ti­nio M. Ba­ba­je­vo.

Su­rin­kus by­los me­džia­gą, ta­po aiš­ku, kad M. Ba­ba­je­vas, pa­žei­dęs tai­syk­les ir grį­žęs į bend­ra­bu­tį po 22 va­lan­dos, konf­lik­ta­vo su bu­dė­to­ja, ku­ri ne­bu­vo už­tik­rin­ta, ar jau­nuo­lis tik­rai yra šio bend­ra­bu­čio gy­ven­to­jas.

Ki­lus konf­lik­tui, mo­te­ris pa­gra­si­no, kad iš­kvies po­li­ci­ją. Su­ne­ri­męs dėl ga­li­mų dar­buo­to­jos veiks­mų, 18-me­tis įnir­šo ir nu­stū­mė ją nuo laip­tų, o pa­ts pa­bė­go.

Me­di­ci­ni­nės pa­tik­ros, at­lik­tos tuo­jau po nu­si­kal­ti­mo, me­tu M. Ba­ba­je­vo or­ga­niz­me bu­vo ras­ta ma­ri­hua­nos.

Anks­čiau už plė­ši­mą teis­tas aš­tuo­nio­lik­me­tis kal­tę dėl nu­žu­dy­mo pri­pa­ži­no. Už įvyk­dy­tą nu­si­kal­ti­mą jam gre­sia ne­lais­vė nuo aš­tuo­ne­rių iki dvi­de­šim­ties me­tų ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki gy­vos gal­vos.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

GRO­TOS: 18-me­tis Min­dau­gas Ba­ba­je­vas iki teis­mo nuo­spren­džio pa­lik­tas už gro­tų.