Kontrabandos mastai išaugo pusantro karto

Kontrabandos mastai išaugo pusantro karto

Kont­ra­ban­dos mas­tai išau­go pu­sant­ro kar­to

Šiau­lių ap­skri­ty­je ko­ne kiek­vie­ną sa­vai­tę į po­li­ci­jos aki­ra­tį pa­ten­ka kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių tie­kė­jai. Šie­met jau su­lai­ky­ta pu­sant­ro kar­to dau­giau ci­ga­re­čių nei praė­ju­siais me­tais.

Lie­pos 21-ąją Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­nin­kai kar­tu su ko­le­go­mis iš Ka­ro po­li­ci­jos per bend­rus mo­ky­mus ke­ly­je Panevėžys–Šiauliai su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „VW Pas­sat“.

Jau­no vy­ro el­ge­sys pa­rei­gū­nams su­kė­lė įta­ri­mų, to­dėl nu­spręs­ta pa­tik­rin­ti ne tik do­ku­men­tus, bet ir pa­pra­šy­ta pa­ro­dy­ti, kas ve­ža­ma ba­ga­ži­nė­je. Jo­je ras­ti juo­di plas­ti­ki­niai mai­šai, ku­riuo­se ma­tė­si su­dė­ti ci­ga­re­čių pa­ke­liai.

Paaiš­kė­jo, kad 25 me­tų Šal­či­nin­kų gy­ven­to­jas ga­be­na dvy­li­ka dė­žių, iš vi­so še­šis tūks­tan­čius kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių pa­ke­lių, ku­rių ver­tė – apie 18 tūks­tan­čių eu­rų.

Au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne, daik­tų dė­tu­vė­je, ras­tos trys dė­žu­tės su mo­bi­liojo ry­šio te­le­fo­nais ir ra­ci­ja. Ma­no­ma, kad šios prie­mo­nės ga­ben­to­jui bu­vo rei­ka­lin­gos bend­rau­ti su bend­ri­nin­kais.

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, vy­ras be­veik kas mė­ne­sį va­žiuo­ja į Bal­ta­ru­si­ją.

Su­lai­ky­ta­sis pa­va­sa­rį jau bu­vo ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka baus­tas už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis. Da­bar dėl šios nu­si­kals­ta­mos veik­los jo at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Ne­le­ga­lūs rū­ka­lai į Šiau­lius plūs­ta iš įvai­rių vie­tų. Praė­ju­sią sa­vai­tę pa­rei­gū­nai iš apy­var­tos paė­mė dau­giau nei pen­kis tūks­tan­čius pa­ke­lių kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių, skir­tų Šiau­lių ir Kel­mės rin­kai.

Iš vi­so per šių me­tų pir­mąjį pus­me­tį Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš ne­le­ga­lios apy­var­tos paė­mė be­veik 30 tūks­tan­čių pa­ke­lių kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šiau­lių ap­skr. po­li­ci­jos nuo­tr.

KRO­VI­NYS: Še­ši tūks­tan­čiai ci­ga­re­čių pa­ke­lių. Maž­daug 18-os tūks­tan­čių eu­rų ver­tės kro­vi­nys bu­vo skir­tas kont­ra­ban­di­nių rū­ka­lų pir­kė­jams.