Kražių siaubūnas atsakys už keturis nužudymus

Kražių siaubūnas atsakys už keturis nužudymus

Kra­žių siau­bū­nas at­sa­kys už ke­tu­ris nu­žu­dy­mus

Kel­mės ra­jo­no Kra­žių mies­te­ly­je ir jo apy­lin­kė­se mir­tį sė­jęs 58 metų Ri­man­tas Be­kin­tis bus tei­sia­mas dėl ke­tu­rių nu­žu­dy­mų, nors iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu pri­si­pa­ži­no nu­žu­dęs še­šis žmo­nes.

Ma­rius STA­ŠINS­KAS

kriminalai@skrastas.lt

Žu­di­kas su­vo­kė, ką da­ro

Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui per­duo­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je R. Be­kin­čiui pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl Kra­žiuo­se gy­ve­nu­sių ke­tu­rių mo­te­rų nu­žu­dy­mo ir plė­ši­mo. Pa­gal šiuos kal­ti­ni­mus jam gre­sia lais­vės atė­mi­mas iki gy­vos gal­vos.

Nuo pat praė­ju­sių me­tų pra­džios die­na iš die­nos gir­ta­vęs R. Be­kin­tis su­lai­ky­tas per­nai lapk­ri­čio pra­džio­je, Kra­žiuo­se ra­dus ke­tu­rių nu­žu­dy­tų mo­te­rų kū­nus. Su­lai­ky­ta­sis tą­syk pri­si­pa­ži­no nu­žu­dęs tris vie­ni­šas mo­te­ris ir vie­ną jų ap­lan­ky­ti at­vy­ku­sią so­cia­li­nę dar­buo­to­ją.

Ke­tu­rios mo­te­rys Kra­žiuo­se nu­žu­dy­tos per­nai lapk­ri­čio 2–4 die­no­mis. Kra­žių siau­bū­nas pa­rei­gū­nams pa­sa­ko­jo pas pa­žįs­ta­mas mies­te­lio gy­ven­to­jas ėjęs pa­si­sko­lin­ti pi­ni­gų. Nuo al­ko­ho­lio nuo­la­tos ap­span­gęs vy­ras no­rė­jo pra­tęs­ti mė­ne­sių mė­ne­siais tru­ku­sias iš­ger­tu­ves, bet ne­tu­rė­jo už ką. Įsip­ra­šęs į pa­žįs­ta­mų vie­ni­šų kra­žiš­kių na­mus, gir­tuok­lis im­da­vo kau­ly­ti pi­ni­gų „bu­te­liu­kui“.

Vie­nuo­se na­muo­se jų iš­vis ne­ga­vęs, o ki­tuo­se ga­vęs per ma­žai, R. Be­kin­tis itin žiau­riai su­si­do­ro­jo su tri­mis mo­te­ri­mis. Pas­ku­ti­nią­ja jo au­ka ta­po so­cia­li­nė dar­buo­to­ja, užė­ju­si ap­lan­ky­ti vie­ni­šą se­no­lę ir už­klu­pu­si R. Be­kin­tį, nu­žu­dy­tos au­kos na­muo­se ieš­kan­tį pi­ni­gų.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu R. Be­kin­čiui bu­vo at­lik­ta sta­cio­na­ri teis­mo psi­cho­lo­gi­nė ir psi­chiat­ri­nė eks­per­ti­zė. Ją at­li­kę Vals­ty­bi­nės teis­mo psi­chiat­ri­jos tar­ny­bos Ute­nos eks­per­ti­nio sky­riaus spe­cia­lis­tai ne­nus­ta­tė įta­ria­ma­jam jo­kio psi­chi­kos su­tri­ki­mo.

Eks­per­tai kons­ta­ta­vo, kad R. Be­kin­tis yra pa­kal­ti­na­mas, to­dėl ga­li da­ly­vau­ti at­lie­kant iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mus, sto­ti prieš teis­mą ir at­lik­ti baus­mę. Anot spe­cia­lis­tų, tiek da­bar, tiek nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­da­ry­mo me­tu R. Be­kin­tis ga­lė­jo vi­siš­kai su­pras­ti sa­vo veiks­mų es­mę bei juos val­dy­ti.

Au­kų są­ra­šas ne­pail­gė­jo

Tir­da­mi ke­tu­rias žmog­žu­dys­tes Kra­žiuo­se, Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai rin­ko duo­me­nis ir apie ki­tas R. Be­kin­čio gal­būt įvyk­dy­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas. Gan­dų apie ga­li­mas Kra­žių siau­bū­no praei­ties nuo­dė­mes bū­ta įvai­riau­sių, o kai ku­riuos jų pa­kurs­tė ir pa­ts įta­ria­ma­sis.

Duo­da­mas pa­ro­dy­mus apie per­nai lapk­ri­tį įvyk­dy­tus nu­žu­dy­mus, R. Be­kin­tis pa­rei­gū­nams pri­si­pa­ži­no, kad jį sle­gia dar du sun­kūs nu­si­kal­ti­mai, esą įvyk­dy­ti ne­to­li Kra­žių esan­čiuo­se kai­muo­se. Įta­ria­ma­sis pa­pa­sa­ko­jo 2007 m. nu­žu­dęs 62 me­tų vy­rą, o 2012 m. – 82 metų mo­te­rį. Abu jie bu­vo pa­lai­do­ti, kaip mi­rę ne­smur­ti­ne mir­ti­mi.

Iš­gir­dę to­kius R. Be­kin­čio žo­džius pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir dėl šių žmo­nių ga­li­mo nu­žu­dy­mo. Bu­vo svars­to­ma ga­li­my­bė at­lik­ti šių as­me­nų eks­hu­ma­ci­ją, bet spe­cia­lis­tai nu­spren­dė, kad to­kia pro­ce­dū­ra jau bū­tų ne­re­zul­ta­ty­vi.

Nuo­sek­liai iš­ty­rus su­rink­tą me­džia­gą apie dvi anks­čiau R. Be­kin­čio gal­būt įvyk­dy­tas žmog­žu­dys­tes kons­ta­tuo­ta, kad šių dvie­jų žmo­nių mir­tis iš­ties bu­vo ne­smur­ti­nė.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo jų nu­žu­dy­mo nu­trauk­tas, nes to­kie nu­si­kal­ti­mai, tei­sė­sau­gi­nin­kų duo­me­ni­mis, ne­bu­vo pa­da­ry­ti.

Pa­ly­gi­nus ir įver­ti­nus R. Be­kin­čio pa­ro­dy­mus šio­je by­lo­je su­rink­tos ki­tos me­džia­gos kon­teks­te, bu­vo pa­da­ry­ta iš­va­da, kad jie nė­ra nuo­sek­lūs, es­mi­nė­mis de­ta­lė­mis ne­su­tam­pa su ki­tų as­me­nų pa­ro­dy­mais.

Iki šiol R. Be­kin­tis bu­vo teis­tas 12 kar­tų – už žmog­žu­dys­tę, smur­tą, va­gys­tes.

 

Redakcijos archyvo nuo­tr.

PERS­PEK­TY­VA: Už ke­tu­rių mo­te­rų nu­žu­dy­mą ir plė­ši­mą prieš teis­mą sto­sian­čiam Ri­man­tui Be­kin­čiui gre­sia įka­li­ni­mas iki gy­vos gal­vos.