\"Kube\" nukrito pakabinamos lubos

\"Kube\" nukrito pakabinamos lubos

"Kube" nu­kri­to pa­ka­bi­na­mos lu­bos

Va­kar ry­tą Šiau­liuo­se, Var­po gat­vė­je, vei­kian­čia­me pre­ky­bos cent­ro „Ku­bas“ par­duo­tu­vė­je že­myn drioks­te­lė­jo da­lis pa­ka­bi­na­mų lu­bų. Lai­mei, žmo­nių su­ža­lo­ji­mų iš­veng­ta ir at­si­pirk­ta tik iš­gąs­čiu.

Tuo me­tu par­duo­tu­vė­je bu­vo tik per­so­na­las ir ke­li pir­kė­jai. Po že­mės dre­bė­ji­mą pri­me­nan­čio lu­bų kry­čio me­di­kų pa­gal­bos nie­kam ne­pri­rei­kė. Vie­nai pir­kė­jai pa­ka­bi­na­mos lu­bos kliu­dė gal­vą, ta­čiau ir ši mo­te­ris ap­siė­jo be me­di­kų.

Tuo­jau po ava­ri­jos par­duo­tu­vė bu­vo už­da­ry­ta ir va­kar „dėl tech­ni­nių kliū­čių“ ne­dir­bo.

Par­duo­tu­vės dar­buo­to­jai aiš­ki­na, ne­va ava­ri­ja įvy­ko trū­kus vamz­džiui virš „Ku­bo“ esan­čia­me bu­te ir dėl to su­drė­kus bei at­šo­kus lu­bų tin­kui.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

KLIŪ­TYS: Va­kar par­duo­tu­vė „Ku­bas“ ne­dir­bo dėl tech­ni­nių kliū­čių.

ŽMO­NĖS: Tik lai­min­go at­si­tik­ti­nu­mo dė­ka ava­ri­jos me­tu bu­vo ne­daug žmo­nių.