Kuršėnų pedagogai – nekalti

Kuršėnų pedagogai – nekalti

Kur­šė­nų pe­da­go­gai – ne­kal­ti

Tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je prieš ke­le­rius me­tus at­si­dū­ru­si bu­vu­si Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los di­rek­to­rė 48 me­tų Don­vi­na Sa­vic­kie­nė ir dar še­ši pe­da­go­gai va­kar iš teis­mo sa­lės išė­jo be dė­mės.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs pikt­nau­džia­vi­mu, do­ku­men­tų klas­to­ji­mu ir ki­tais nu­si­kal­ti­mais kal­tin­tų D. Sa­vic­kie­nės, 49-erių Na­dež­dos Bu­kan­tas, 59 me­tų Vik­to­ri­jos Zau­rai­tės, 56 me­tų Liud­mi­los Fi­li­mo­nen­ko, 57-erių Ra­sos Ga­siū­nie­nės, 48-erių Li­nos Ja­ro­še­vi­čie­nės ir 65 me­tų Juo­zo Ga­ve­naus­ko bau­džia­mą­ją by­lą, ne­nus­ta­tė vei­kų, tu­rin­čių nu­si­kal­ti­mo ar­ba bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių.

Kal­tės ne­li­ko ir suė­jus se­na­ties ter­mi­nui.

Ne­li­kus kal­tės, nu­ken­tė­ju­sių­jų ieš­ki­niai pa­lik­ti ne­nag­ri­nė­ti.

D. Sa­vic­kie­nė tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je at­si­dū­rė po to, kai į Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę 2011 me­tų ru­de­nį krei­pė­si da­lis mo­kyk­los mo­ky­to­jų.

Pe­da­go­gai pra­ne­šė apie D. Sa­vic­kie­nės gi­mi­nai­čių įdar­bi­ni­mą, ne­tei­sė­tai pa­di­din­tą dar­bo krū­vį ir ki­tas mo­kyk­los pro­ble­mas, neišs­ki­riant ir fi­nan­si­nių.

At­li­kus pa­tik­ri­ni­mą mo­kyk­lo­je, me­džia­ga bu­vo per­duo­ta pro­ku­ro­rams. Iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la ir ty­ri­mą at­lik­ti pa­ti­kė­ta Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nams. D. Sa­vic­kie­nei tuo­met pa­reikš­ti įta­ri­mai su­kčia­vi­mu, tur­to pa­si­sa­vi­ni­mu, ap­gau­lin­gu ap­skai­tos tvar­ky­mu, pikt­nau­džia­vi­mu ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu.

Ta­da įtar­ta, kad Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los va­do­vė, pikt­nau­džiau­da­ma tar­ny­ba, iš vi­so pa­si­sa­vi­no apie ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių li­tų. Pi­ni­gus di­rek­to­rė, kaip ta­da bu­vo įta­ria­ma, pa­si­sa­vi­no su­si­ta­ru­si ir veik­da­ma kar­tu su mi­nė­tais mo­kyk­los dar­buo­to­jais, tai yra duo­da­ma jiems ne­tei­sė­tus nu­ro­dy­mus, klas­to­jant dar­bo ap­skai­tos ži­nia­raš­čius, in­di­vi­dua­laus dar­bo su mo­ki­niais die­ny­nus ir t.t.

Virš D. Sa­vic­kie­nės gal­vos tuo­met pa­ki­bo įta­ri­mai pa­si­sa­vi­nus iš mo­ki­nių bei mo­ky­to­jų su­rink­tus pi­ni­gus iš­vy­koms į kon­kur­sus bei mo­kyk­los ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti.

Į tei­sė­jų klau­si­mus D. Sa­vic­kie­nei te­ko at­sa­ky­ti ir dėl iš­ga­ra­vu­sių ke­lių tūks­tan­čių li­tų, ku­rie bu­vo su­rink­ti mo­kyk­los ju­bi­lie­jui. Taip pat dėl pi­ni­gų, ku­rie bu­vo su­rink­ti prieš jau­nų­jų cho­ris­tų iš­vy­ką į Če­ki­ją ir neį­neš­ti į mo­kyk­los są­skai­tą. Dar – dėl ne­tei­sė­to ar­ti­mos gi­mi­nai­tės įdar­bi­ni­mo.

Ne­pai­sant vi­sos puokš­tės įta­ri­mų, D. Sa­vic­kie­nės kal­tė teis­me ne­bu­vo įro­dy­ta. Tuo pa­čiu su­bliuš­ko kal­ti­ni­mai ir ki­tiems įta­ria­mie­siems.

Al­gi­man­to BRI­KO nuo­tr.

KAL­TI­NI­MAI: Bu­vu­siai Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los di­rek­to­rei Don­vi­nai Sa­vic­kie­nei pa­reikš­ta vi­sa krū­va kal­ti­ni­mų. Ta­čiau ne vie­ne­rius me­tus tru­kęs tei­si­nis pro­ce­sas su­bliuš­ko.