Li­go­ni­nės va­do­vas ir to­liau lie­ka už bor­to

Li­go­ni­nės va­do­vas ir to­liau lie­ka už bor­to

Li­go­ni­nės va­do­vas ir to­liau lie­ka už bor­to

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas pir­ma­die­nį dar trims mė­ne­siams pra­tę­sė Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 68 me­tų Pet­ro Si­ma­vi­čiaus nu­ša­li­ni­mą nuo pa­rei­gų.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Įta­ria­mų­jų ga­li dau­gė­ti

Pra­šy­mą nu­ša­lin­ti ko­rup­ci­jos by­lo­je įta­ria­muo­ju ta­pu­sį P. Si­ma­vi­čių nuo pa­rei­gų teis­mui pa­tei­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­ras.

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės il­ga­me­tis va­do­vas įta­ria­mas pikt­nau­džia­vi­mu, ky­ši­nin­ka­vi­mu, pre­ky­ba po­vei­kiu sie­kiant tur­ti­nės nau­dos sau ir ar­ti­miems as­me­nims, li­go­ni­nės lė­šų pa­si­sa­vi­ni­mu, ne­skaid­riai li­go­ni­nė­je vyk­dy­tais vie­šai­siais pir­ki­mais.

Nuo 2015 me­tų spa­lio mė­ne­sio Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos Šiau­lių val­dy­bos pa­rei­gū­nams ti­riant ga­li­mas ko­rup­ci­nes sche­mas, vy­ku­sias Šiau­lių li­go­ni­nė­je, šiuo me­tu į vie­ną di­de­lės apim­ties iki­teis­mi­nį ty­ri­mą yra su­jung­ta dvy­li­ka pra­dė­tų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų.

Įta­ri­mai dėl įvai­rių ko­rup­ci­nių nu­si­kal­ti­mų pa­reikš­ti try­li­kai as­me­nų. Neat­me­ta­ma, kad įta­ria­mų­jų ra­tas dar plė­sis. Ne­ma­žai as­me­nų ko­rup­ci­jos by­lo­je yra ap­klaus­ti spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais, tad neat­me­ta­ma, kad kai ku­rie „spe­cia­lie­ji“ ga­li tap­ti ir ofi­cia­lūs įta­ria­mie­ji.

„Šiau­lių kraš­te“ bu­vo ra­šy­ta, kad spe­cia­lią­ja liu­dy­to­ja Šiau­lių li­go­ni­nės va­do­vo P. Si­ma­vi­čiaus „rei­ka­luo­se“ bu­vo ap­klaus­ta ir da­bar jau bu­vu­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rė 62 me­tų Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė. Koks bu­vo šios ap­klau­sos kon­teks­tas, ty­rė­jai tą­kart pla­čiai ne­ko­men­ta­vo.

Tie­sa, mi­nist­rę iš po­sto iš­ver­tė vi­sai ne ga­li­mos są­sa­jos su P. Si­ma­vi­čiaus „dar­bais“, o nuo­šir­dus vie­šas pri­si­pa­ži­ni­mas apie me­di­kams pa­kiš­tą ky­šį už „dar ge­res­nį“ ar­ti­mo žmo­gaus gy­dy­mą.

Puokš­tė įta­ri­mų

Ne kar­tą pa­val­di­niams me­di­kams vie­šai mo­ra­li­za­vęs apie ko­rup­ci­nių vei­kų iš­gy­ven­di­ni­mą iš me­di­ci­nos, ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius P. Si­ma­vi­čius STT agen­tų bu­vo pri­čiup­tas ir areš­ti­nė­je at­si­dū­rė 2015 me­tų spa­lio 27 die­ną.

Įkan­din nuo pat 1996 me­tų Šiau­lių li­go­ni­nei va­do­va­vu­sio P. Si­ma­vi­čiaus į STT būs­ti­nę te­ko užei­ti ir ke­liems jo iš­ti­ki­miau­siems pa­val­di­niams – šios gy­dy­mo įstai­gos stra­te­gi­nio val­dy­mo di­rek­to­rei Auš­re­lei Šal­kaus­kie­nei, inf­rast­ruk­tū­ros di­rek­to­riui Vy­gen­tui Jo­ciui, Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­jui Adol­fui Kle­naus­kiui, ke­lių Šiau­lių įmo­nių, įta­ria­ma, da­ly­va­vu­sių Res­pub­li­ki­nei Šiau­lių li­go­ni­nei vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus, va­do­vams ir ki­tiems.

Įta­ri­mų še­šė­lis kri­to ir ant „Eu­ro­vais­ti­nės“ tink­lo di­rek­to­rės Kris­ti­nos Ja­ku­baus­kie­nės. Pre­ky­ba po­vei­kiu įtar­ta ir ki­ta „Eu­ro­vais­ti­nės“ dar­buo­to­ja – Šiau­lių re­gio­no va­do­vė.

STT agen­tų su­rink­tais duo­me­ni­mis, P. Si­ma­vi­čius bu­vo ža­dė­jęs vais­ti­nės tink­lo at­sto­vams pa­veik­ti jam pa­val­džius gy­dy­to­jus, kad iš­ra­šy­da­mi kom­pen­suo­ja­mus vais­ti­nius pre­pa­ra­tus jie pa­cien­tams re­ko­men­duo­tų juos įsi­gy­ti tik šių vais­ti­nių tink­le. Mai­nais už tai šio tink­lo vais­ti­nė­se tu­rė­jo bū­ti priim­tos ir iš­skir­ti­nė­mis są­ly­go­mis rea­li­zuo­ja­mos di­rek­to­riaus ar­ti­mam as­me­niui pri­klau­san­čios me­di­ci­ni­nės prie­mo­nės. (P. Si­ma­vi­čiaus duk­ra Li­na – Kau­ne vei­kian­čio „Ge­ros svei­ka­tos šei­mos gy­dy­to­jo ka­bi­ne­to“ sa­vi­nin­kė.)

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­čių STT Šiau­lių val­dy­bos ir Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nų su­rink­tais duo­me­ni­mis, Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je ga­li­mai vei­kė va­do­vų su­kurp­ta ir pri­gi­ju­si ko­rup­ci­nė sis­te­ma, ku­rios tiks­las – pa­si­pel­ny­ti iš stam­bių ky­šių bei iš biu­dže­to lė­šų.

Vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus, ku­rių bend­ra ver­tė – ne vie­nas šim­tas tūks­tan­čių eu­rų, ga­li­mai bu­vo sie­kia­ma, kad kon­kur­sus lai­mė­tų iš anks­to pa­si­rink­tos įmo­nės. Mai­nais už lai­mė­ji­mus iš įmo­nių va­do­vų bu­vo rei­ka­lau­ja­mi ir prii­ma­mi ky­šiai.

Taip pat ti­ria­mos ap­lin­ky­bės ir dėl li­go­ni­nės lė­šo­mis įsi­gy­tų bei pa­si­sa­vin­tų įvai­rių bran­gių daik­tų.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

KAR­JE­RA: Il­ga­me­tis Šiau­lių li­go­ni­nės va­do­vas Pet­ras Si­ma­vi­čius, pa­reiš­kus įta­ri­mus ko­rup­ci­niais nu­si­kal­ti­mais, grį­žo prie to, nuo ko pra­dė­jo sa­vo pro­fe­si­nę kar­je­rą 1972 me­tais – aku­še­rio gi­ne­ko­lo­go dar­bo. Įta­ria­ma­sis šį pa­va­sa­rį įsi­dar­bi­no Kur­šė­nų li­go­ni­nės kon­sul­ta­ci­nė­je po­lik­li­ni­ko­je.