Meluoti vertęs nuteistasis bus teisiamas dar kartą

Meluoti vertęs nuteistasis bus teisiamas dar kartą

Me­luo­ti ver­tęs nu­teis­ta­sis bus tei­sia­mas dar kar­tą

Lie­pos 26 die­ną Rad­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas ga­vo 16-me­čio nu­ken­tė­ju­sio­jo pa­reiš­ki­mą, ku­ria­me jis nu­ro­dė iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu bei teis­mo po­sė­džio me­tu da­vęs me­la­gin­gus pa­ro­dy­mus.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Nu­ken­tė­ju­siu by­lo­je pri­pa­žin­to paaug­lio tei­gi­mu, prieš jį įvyk­dy­tais sek­sua­li­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mais kal­tin­tas 50 me­tų vy­ras šių me­tų lie­pos 17 die­ną ban­dė jį pa­pirk­ti ir pri­vers­ti me­luo­ti, siū­ly­da­mas pi­ni­gi­nį at­ly­gį jam ir jo 44-erių ma­mai. Dėl to ne­pil­na­me­tis esą ir bu­vo pa­ra­šęs teis­mui tei­sy­bės nea­ti­tin­kan­tį pa­reiš­ki­mą.

50-me­tis rad­vi­liš­kie­tis bu­vo kal­ti­na­mas mi­nė­to ne­pil­na­me­čio tvir­ki­ni­mu, sek­sua­li­niu prie­var­ta­vi­mu ir vai­ko įtrau­ki­mu gir­tau­ti.

Ban­dy­da­mas at­si­kra­ty­ti gre­sian­čios at­sa­ko­my­bės kal­ti­na­ma­sis ir pa­pra­šė, kad ne­pil­na­me­tis pa­keis­tų pa­ro­dy­mus, o mai­nais už tai pa­siū­lė pi­ni­gų.

Pi­ni­gi­niu at­ly­giu su­si­gun­dęs 16-me­tis Rad­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui pa­tei­kė pa­reiš­ki­mą, ku­ria­me tei­gė ap­kal­bė­jęs 50-me­tį.

Pa­reiš­ki­mas bu­vo per­siųs­tas po­li­ci­jai. Pa­rei­gū­nai ne­pil­na­me­tį iš­kvie­tė į ap­klau­są, ku­rios me­tu jis ir pa­pa­sa­ko­jo ban­dęs pa­keis­ti pa­ro­dy­mus, nes to jo pa­pra­šė kal­ti­na­ma­sis.

Pa­sak pa­rei­gū­nų, šis pa­reiš­ki­mas jo­kios įta­kos sek­sua­li­nės prie­var­tos by­los nag­ri­nė­ji­mui ne­tu­rė­jo. Vy­ras dėl jam ink­ri­mi­nuo­tų sek­sua­li­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mų jau nu­teis­tas.

Ta­čiau da­bar jis ta­po kal­ti­na­muo­ju ir dar vie­no­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je – dėl po­vei­kio nu­ken­tė­ju­sia­jam.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

TEI­SIA­MA­SIS: Už sek­sua­li­nius nu­si­kal­ti­mus nu­teis­tam rad­vi­liš­kie­čiui prieš teis­mą teks sto­ti dar kar­tą. Šį­syk dėl po­vei­kio nu­ken­tė­ju­siam as­me­niui.