Monst­riu­kai ga­li pri­šauk­ti ir ne­lai­mę

Monst­riu­kai ga­li pri­šauk­ti ir ne­lai­mę

Monst­riu­kai ga­li pri­šauk­ti ir ne­lai­mę

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja įspė­ja po­ke­mo­nų gau­dy­to­jus: bū­ki­te bud­rūs.

Po­li­ci­ja pa­ta­ria sau­go­ti te­le­fo­nus, nes va­gi­šiai juos ga­li nu­gvelb­ti tie­siai iš jū­sų ran­kų ir pa­spruk­ti.

Pa­ta­ria­ma nei­ti per gat­vę žiū­rint į te­le­fo­no ek­ra­ną – nors ir at­ro­do, kad au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai pra­lei­džia, ta­čiau si­tua­ci­ja per aki­mir­ką ga­li pa­si­keis­ti.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

ĮS­PĖ­JI­MAS: Po­li­ci­ja įspė­ja: vie­šai de­monst­ruo­ja­mas mo­bi­lu­sis ga­li tap­ti il­ga­pirš­čių tai­ki­niu.