Nelaimė Drąsutaičių tvenkinyje baigėsi laimingai

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­trau­ka
Per­nai gruo­džio mė­ne­sį Drą­su­tai­čių kai­mo tven­ki­ny­je Jo­niš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ir­gi iš­gel­bė­jo skęs­tan­čio žve­jo gy­vy­bę
Va­kar apie vi­dur­die­nį ra­jo­no Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų ko­man­da, va­do­vau­ja­ma Da­riaus Ado­mai­čio, sku­bė­jo į Drą­su­tai­čių tven­ki­nį. Bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu pra­neš­ta, kad skęs­ta žmo­gus.

Kaip vė­liau paaiš­kė­jo, pa­gal­bos šau­kė­si ne­ti­kė­tai ap­vir­tus val­čiai van­de­ny­je at­si­dū­ręs pa­ts žve­jys (gim. 1972 me­tais).

Kai prie van­dens tel­ki­nio at­vy­ko ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai su val­ti­mi, jau kran­te jų lau­kė pa­ts ką tik iš tel­ki­nio iš­li­pęs ne­lai­mė­lis – van­de­ny­je at­si­dū­ręs vy­ras ne­pa­si­me­tė, ant kak­lo spė­jo už­si­dė­ti pri­pu­čia­mą apy­kak­lę, ku­ri ne­lei­do vy­ro gal­vai at­si­dur­ti po van­de­niu ir rea­liai jam iš­gel­bė­jo gy­vy­bę. Su­kau­pęs jė­gas ir drą­są, žve­jas pa­ts iš­plau­kė – jo val­tis ap­vir­to maž­daug 20 met­rų nuyo kran­to.

Į įvy­kio vie­tą at­vy­kę grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai su­šą­lu­sį žve­ją iš­si­ve­žė į li­go­ni­nę.