Nelaimė pakeliui iš Palangos

Nelaimė pakeliui iš Palangos

Ne­lai­mė pa­ke­liui iš Pa­lan­gos

Sek­ma­die­nį šiau­lie­tis, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „Vol­vo S80“, su­kė­lė ava­ri­ją ke­lio Šiauliai–Palanga 77-aja­me ki­lo­met­re, Tel­šių ra­jo­ne.

Ne­lai­mė įvy­ko apie 18 va­lan­dą. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, 29-erių šiau­lie­čio nuo Pa­lan­gos Šiau­lių pu­sėn vai­ruo­ja­mas „Vol­vo“ iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir at­si­tren­kė į prie­šais va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį „Au­di A4“, ku­rį vai­ra­vo 29 me­tų Plun­gės gy­ven­to­ja.

Per ava­ri­ją nu­ken­tė­jo „Au­di A4“ vai­ruo­to­ja. Ji dėl kau­lų lū­ži­mo ir gal­vos žaiz­dos gy­do­ma li­go­ni­nė­je. Taip pat nu­ken­tė­jo ta­me pa­čia­me au­to­mo­bi­ly­je va­žia­vę ma­ža­me­čiai: 2014 me­tais gi­mu­siam ber­niu­kui diag­no­zuo­tas gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mas, o 2007 me­tais gi­mu­siai mer­gai­tei – krū­ti­nės ląs­tos su­mu­ši­mas.

Abu vai­kai iš­vež­ti į Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę.

Ava­ri­jos ap­lin­ky­bes aiš­ki­na­si po­li­ci­ja.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Tel­šių po­li­ci­jos nuo­tr.

SU­ŽA­LO­TIE­JI: Per ava­ri­ją su­ža­lo­ti du au­to­mo­bi­liu „Au­di A4“ va­žia­vę ma­ža­me­čiai ir vai­ruo­to­ja.

JUOS­TA: Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, šiau­lie­čio vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „Vol­vo“ iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą.