Pareigūnai saugo ir daugiau bešeimininkių dviračių

www.popularmechanics.com
Asociatyvi nuotrauka.
Praė­ju­sia­me "Si­dab­rės" laik­raš­čio nu­me­ry­je in­for­ma­vo­me, kad ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai Jo­niš­kio mies­to piet­va­ka­ri­nia­me ap­link­ke­ly­je po via­du­ku ra­do se­ną juo­dos spal­vos dvi­ra­tį.

Pers­kai­čiu­si "Si­dab­rė­je" šį pra­ne­ši­mą, dvi­ra­čio sa­vi­nin­kė iš­kart nu­sku­bė­jo į ko­mi­sa­ria­tą ir su­si­grą­ži­nio pra­ras­tą sa­vo trans­por­to prie­mo­nę.

Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te yra sau­go­ma dau­giau pa­rei­gū­nų ras­tų dvi­ra­čių, ku­rių sa­vi­nin­kai ne­ži­no­mi. Ra­jo­no gy­ven­to­jai, pra­ra­dę sa­vo dvi­ra­čius, ga­li kreip­tis į po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus 101 ka­bi­ne­te. Gal tarp po­li­ci­jos su­ras­tų ir sau­go­mų yra ir jū­siš­kis?