Pasiklydusi senolė rasta per kelias valandas

Pasiklydusi senolė rasta per kelias valandas

Pa­sik­ly­du­si se­no­lė ras­ta per ke­lias va­lan­das

Po­li­ci­jos pa­stan­gos su­ras­ti miš­ke pa­si­kly­du­sią 85 me­tų se­no­lę da­vė re­zul­ta­tą.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Rugp­jū­čio 3-iosios po­pie­tę Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro dar­buo­to­jus pa­sie­kė Kel­mės ra­jo­ne, Pa­šiau­šės miš­ke, pa­si­kly­du­sios se­no­lės pa­gal­bos šauks­mas.

Apie pa­kly­dė­lę in­for­ma­vus Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, šie, su­tel­kę gau­sias pa­jė­gas, ope­ra­ty­viai lei­do­si ieš­ko­ti 85-erių su ar­ti­mai­siais gry­ba­vu­sios ir miš­ke pa­si­kly­du­sios mo­ters. Jiems tal­ki­no ir ne kar­tą sėk­min­go­se žmo­nių gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jo­se da­ly­va­vęs ki­no­lo­gas su tar­ny­bi­niu šu­ni­mi At­ti­lu.

Kar­tu su se­no­le gry­ba­vu­siai mo­te­riai nu­ro­džius, ku­ria­me miš­ko ta­ke­ly­je jos iš­si­sky­rė, tar­ny­bi­nis šuo ne­tru­ko su­ras­ti pėd­sa­kus, ku­riais se­kė į miš­ko gi­lu­mą.

Siek­da­mi su­ma­žin­ti paieš­kos te­ri­to­ri­ją, pa­rei­gū­nai pa­miš­kė­je įjun­gė tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio gar­si­nį sig­na­lą, ti­kė­da­mie­si, kad jį iš­girs ir sklin­dan­čio gar­so link ju­dės pa­si­kly­du­si gry­bau­to­ja.

Tuo tar­pu ki­no­lo­gas su tar­ny­bi­niu šu­ni­mi ir ki­ti paieš­ko­je da­ly­va­vę pa­rei­gū­nai šu­ka­vo miš­ko gi­lu­mą, nuo­lat kvies­da­mi se­no­lę var­du. Priar­tė­ję pel­kes, pa­rei­gū­nai su­pra­to ju­dan­tys tei­sin­ga link­me, nes že­mė­je bu­vo ma­ty­ti įspaus­ti pėd­sa­kai.

Ope­ra­ty­vios pa­rei­gū­nų pa­stan­gos, praė­jus vos po­rai va­lan­dų nuo paieš­kos pra­džios, da­vė re­zul­ta­tą – nu­to­lu­si apie 4 ki­lo­met­rus nuo au­to­mo­bi­lio, pa­si­kly­du­si mo­čiu­tė sėk­min­gai ras­ta.

Iš­vy­du­si pa­rei­gū­nus, se­no­lė ne­slė­pė džiaugs­mo aša­rų ir nuo­šir­džiai dė­ko­jo sa­vo gel­bė­to­jams.

Ka­dan­gi me­di­kų pa­gal­bos gry­bau­to­jai ne­pri­rei­kė, iš­ve­žę iš miš­ko, ją pa­rei­gū­nai per­da­vė ar­ti­mie­siems.

Pa­rei­gū­nai įspė­ja gy­ven­to­jus bū­ti at­sar­gius gry­bau­jant ar uo­gau­jant ir steng­tis ne­nuk­lys­ti to­li į mi­ško gi­lu­mą.

Žmo­nės ypač tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti se­ny­vo am­žiaus sa­vo ar­ti­mai­siais, ku­rie daž­niau­siai ir tam­pa pa­rei­gū­nų paieš­kos ob­jek­tais miš­kuo­se. O jei jau taip at­si­ti­ko, kad miš­ke pa­si­kly­do žmo­gus, apie jį ne­del­siant bū­ti­na pra­neš­ti po­li­ci­jai, o ne klai­džio­jant ieš­ko­ti pa­tiems. Tik pa­si­tel­kus vi­sas bū­ti­nas prie­mo­nes, pa­kly­dė­lį įma­no­ma su­ras­ti ope­ra­ty­viai, kol jo gy­vy­bei dar ne­gre­sia pa­vo­jus.

Tel­šių po­li­ci­jos nuo­tr.

PAIEŠ­KOS: Kel­mės pa­rei­gū­nai 85 me­tų mo­te­rį po ke­lias va­lan­das tru­ku­sių paieš­kų su­ra­do gy­vą ir svei­ką.