Per ava­ri­ją sužaloti du žmonės

Per ava­ri­ją sužaloti du žmonės

Per ava­ri­ją sužaloti du žmonės

Nak­tį į tre­čia­die­nį Šiau­lių ra­jo­ne, Kai­riuo­se, įvy­ku­sio eis­mo įvy­kio me­tu sun­kiai su­ža­lo­ti du žmo­nės: 18-me­tis vai­ruo­to­jas ir 13-me­tis vai­kas.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Abu nu­ken­tė­ję šiau­lie­čiai pa­tir­tus su­ža­lo­ji­mus gy­do­si li­go­ni­nė­je. Pra­de­dan­tis vai­ruo­to­jas grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu nu­ga­ben­tas į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę ir gy­do­mas Chi­rur­gi­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je.

Vai­kas dėl gal­vos su­mu­ši­mo, sme­ge­nų su­krė­ti­mo, ki­tų smul­kių žaiz­de­lių gy­do­mas Mo­ters ir Vai­ko kli­ni­ko­je.

Ne­lai­mė Kai­riuo­se, ties 32-uo­ju Eže­ro gat­vės na­mu, įvy­ko praė­jus kiek dau­giau nei va­lan­dai po vi­dur­nak­čio.

18-me­tis, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „SAAB 93“, šo­nu rė­žė­si į pa­ke­lės me­dį.

Per ava­ri­ją vai­ruo­to­jas bu­vo įka­lin­tas au­to­mo­bi­ly­je. Jį iš­lais­vi­nti te­ko šauk­tis ug­nia­ge­sius gel­bė­to­jus. Pa­nau­do­jus gel­bė­ji­mo įran­gą, bu­vo iš­lais­vin­tos vai­ruo­to­jo ko­jos ir su­teik­ta sku­bio­ji me­di­kų pa­gal­ba.

18-me­tis iš­kel­tas iš su­lam­dy­tos ma­ši­nos ir per­duo­tas grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žui.

Po­li­ci­jos pra­šy­mu, ug­nia­ge­siai me­dį „ap­ka­bi­nu­sį“ au­to­mo­bi­lį pa­trau­kė į sau­ges­nę vie­tą ir su­tvar­kė ke­lio dan­gą.

Šiau­lių ap­skr. po­li­ci­jos nuo­tr.

GEL­BĖ­JI­MAS: Iš vi­siš­kai su­lam­dy­tos ma­ši­nos vai­ruo­to­ją, pa­nau­do­ję spe­cia­lią­sias prie­mo­nes, iš­kė­lė gel­bė­to­jai.

SMŪ­GIS: Au­to­mo­bi­lis rė­žė­si į me­dį ir su­sto­jo. Po­li­ci­ja ti­ria ava­ri­jos prie­žas­tį: neat­me­ta­ma, kad ji įvy­ko dėl grei­čio ir men­kos vai­ruo­to­jo pa­tir­ties.