Po neatsakingo posūkio – skaudus smūgis

Po neatsakingo posūkio – skaudus smūgis

Po neat­sa­kin­go po­sū­kio – skau­dus smū­gis

Ket­vir­ta­die­nį va­ka­re Pak­ruo­jo ra­jo­ne, Kuo­siš­kių kai­me, su­si­dū­rė sunk­ve­ži­mis ir mo­to­cik­las. Per ava­ri­ją nu­ken­tė­ju­siam mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jui pri­rei­kė sku­bios me­di­kų pa­gal­bos.

Mo­to­cik­las „Hon­da“, kurį vai­ra­vo 36 me­tų vai­ruo­to­jas, į 51 me­tų vy­ro vai­ruo­ja­mą sunk­ve­ži­mį „Man“ su pusp­rie­ka­be rė­žė­si apie 18 va­lan­dą.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ne­lai­mė įvy­ko, kai su­kda­mas iš pa­grin­di­nio ke­lio Šiauliai–Pakruojis--Pas­va­lys į de­ga­li­nę, sunk­ve­ži­mis ne­pra­lei­do ir su­si­dū­rė su prieš­prie­šiais at­va­žiuo­jan­čiu mo­to­cik­lu.

Dėl ava­ri­jos, po ku­rios mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jas gy­do­mas li­go­ni­nė­je, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šiau­lių ap­skr. po­li­ci­jos nuo­tr.

AVA­RI­JA: Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ne­lai­mė įvy­ko, kai sunk­ve­ži­mis į de­ga­li­nės te­ri­to­ri­ją pa­su­ko ne­pra­leis­da­mas at­va­žiuo­jan­čio mo­to­cik­lo.

MO­TO­CIK­LAS: Per ava­ri­ją su­ža­lo­ji­mus pa­ty­ręs mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jas iš­ga­ben­tas į li­go­ni­nę.