Prekeivis žmonėmis ir vėl suimtas

Prekeivis žmonėmis ir vėl suimtas

Pre­kei­vis žmo­nė­mis ir vėl suim­tas

Vos aš­tuo­nis mė­ne­sius lais­vė­je po kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo dėl pre­ky­bos žmo­nė­mis pra­lei­dęs vy­ras vėl su­grį­žo į be­lan­gę dėl įta­ri­mų or­ga­ni­za­vus pro­sti­tu­ci­ją ir jai va­do­va­vus.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Au­kų ieš­ko­da­vo pa­gal dar­bo skel­bi­mus

Fi­zi­nę ne­ga­lią tu­rin­tis vy­ras pui­kiai mo­ka vo­kie­čių kal­bą, to­dėl mer­gi­nas, kaip ro­do po­li­ci­jos su­rink­ti duo­me­nys, vež­da­vo į tas ša­lis, ku­rio­se kal­ba­ma šia kal­ba ir ku­rio­se pro­sti­tu­ci­ja yra le­ga­li­zuo­ta – Vo­kie­ti­ją, Švei­ca­ri­ją. Čia mer­gi­noms bū­da­vo iš­nuo­mo­ja­mas būs­tas, o jis pa­ts ap­si­gy­ven­da­vo kur nors ne­to­lie­se ar vi­sai ša­lia.

Są­va­dau­to­jas suor­ga­ni­zuo­da­vęs mer­gi­nų fo­to­se­si­jas, rek­la­mą jų tei­kia­moms pa­slau­goms ir pui­kiai gy­ve­no iš jų už­dar­bio, mat pu­sę už­dirb­tų pi­ni­gų mer­gi­nos pri­va­lė­da­vo jam ati­duo­ti.

Nors mi­nė­to­se ša­ly­se pro­sti­tu­ci­ja ir yra le­ga­lus vers­las, ta­čiau drau­džia­ma jai iš­nau­do­ti ki­tus žmo­nes. To­dėl vy­ras bu­vo pri­vers­tas slaps­ty­tis, ta­čiau 2010 me­tais Vo­kie­ti­jo­je jis vis dėl­to įkliu­vo pa­rei­gū­nams ir už pre­ky­bą žmo­nė­mis sek­sua­li­niam iš­nau­do­ji­mui bu­vo nu­teis­tas tre­jiems me­tams ne­lais­vės.

At­li­kęs baus­mę, vy­ras grį­žo į Lie­tu­vą ir vėl ėmė­si to pa­ties, kol pa­te­ko į Šiau­lių tei­sė­sau­gos ran­kas.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai juo su­si­do­mė­jo 2014 me­tų gruo­dį. Apie vyk­do­mą nu­si­kals­ta­mą veik­lą kri­mi­na­lis­tai su­ži­no­jo iš vie­nos jo už­ver­buo­tos mer­gi­nos, ku­rią prieš iš­vež­da­mas į už­sie­nį įta­ria­ma­sis lai­kė sa­vo gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je ir ji vy­rams už at­ly­gi­ni­mą tu­rė­jo teik­ti ly­ti­nes pa­slau­gas.

Mer­gi­nai pa­vy­ko pa­spruk­ti ir ji krei­pė­si į Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ją.

Ta­da ir bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pre­ky­bos žmo­nė­mis, kau­nie­tis at­si­dū­rė už areš­ti­nės gro­tų.

Anot pa­rei­gū­nų, vy­ras į pre­ky­bos žmo­nė­mis sek­sua­li­niam iš­nau­do­ji­mui pink­les bu­vo įtrau­kęs ne vie­ną lie­tu­vai­tę iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų. Jo gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je at­lik­tos kra­tos me­tu bu­vo ras­ta daug už­ra­šų, pa­grįs­tai lei­džian­čių ma­ny­ti, kad mer­gi­nų ver­ba­vi­mu ir jų iš­ve­ži­mu pro­sti­tu­ci­jai į už­sie­nį jis ver­tė­si jau daug me­tų.

Ma­no­ma, kad mer­gi­nų jis ieš­ko­da­vo in­ter­ne­to pa­žin­čių po­rta­luo­se ar dar­bo paieš­kos skel­bi­muo­se ir siū­ly­da­vo dar­bą už­sie­ny­je.

Pa­tei­kus įta­ri­mus dėl pre­ky­bos žmo­nė­mis, kau­nie­čiui bu­vo tai­ky­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – suė­mi­mas. Po de­vy­nių mė­ne­sių ne­lais­vės, 2015-ųjų rug­sė­jį, kar­do­mo­ji prie­mo­nė jam bu­vo pa­keis­ta ki­to­mis prie­mo­nė­mis, ne­su­si­ju­sio­mis su lais­vės ap­ri­bo­ji­mu.

Su­čiup­tas Vil­niu­je

Ta­čiau Vo­kie­ti­jos ir Šiau­lių tei­sė­sau­gos pa­mo­kos vy­ro gy­ven­ti ki­taip neiš­mo­kė.

Šių me­tų ge­gu­žės 16 die­ną jis vėl at­si­dū­rė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nų ran­ko­se, nes juos pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja, kad ge­gu­žės 21 die­ną jis ren­gia­si pro­sti­tu­ci­jai į už­sie­nį iš­vež­ti 24 me­tų vil­nie­tę.

Ku­rį lai­ką, da­bar jau Vil­niu­je ap­si­gy­ve­nęs, vy­ras, po­li­ci­jos ži­nio­mis, mer­gi­ną iš­lai­kė, su­tei­kė jai gy­ve­na­mą­ją vie­tą ki­to as­mens var­du iš­si­nuo­mo­ta­me bu­te.

Vė­liau pra­dė­jo rei­ka­lau­ti grą­žin­ti jos iš­lai­ky­mui skir­tus pi­ni­gus.

Ka­dan­gi mer­gi­na sko­los pa­deng­ti ne­tu­rė­jo iš ko, jai te­ko ati­dirb­ti sa­vo kū­nu.

Vy­ras or­ga­ni­za­vo jos pro­sti­tu­ci­ją, tak­si vež­da­vo pas klien­tus į su­tar­tas vie­tas, pa­si­sa­vin­da­vo vi­sas jos iš pro­sti­tu­ci­jos gau­na­mas pa­ja­mas.

Šiau­lių kri­mi­na­lis­tai ge­gu­žės 16 die­ną šį as­me­nį su­lai­kė.

Teis­mas trims mė­ne­siams san­kcio­na­vo įta­ria­mo­jo suė­mi­mą, jam pa­reikš­tas įta­ri­mas dėl pro­sti­tu­ci­jos or­ga­ni­za­vi­mo ir pel­ny­mo­si iš jos.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

ANT­RAN­KIAI: Ne kar­tą už pre­ky­bą žmo­nė­mis teis­tam as­me­niui ge­gu­žę vėl už­dė­ti ant­ran­kiai.