Šiaulietis padėjo policijai išaiškinti nusikaltimą

Šiaulietis padėjo policijai išaiškinti nusikaltimą

Šiau­lie­tis pa­dė­jo po­li­ci­jai išaiš­kin­ti nu­si­kal­ti­mą

29 me­tų šiau­lie­čiui Do­na­tui Ab­ro­ma­vi­čiui Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja įtei­kė An­ge­lo skulp­tū­rė­lę. Tai pa­dė­ka už pa­gal­bą išaiš­ki­nant nu­si­kal­ti­mą. D. Ab­ro­ma­vi­čiaus pa­sta­bu­mo dė­ka pa­vy­ko ope­ra­ty­viai su­lai­ky­ti lie­pos 11-ąją lom­bar­dą Šiau­liuo­se ap­šva­ri­nu­sius as­me­nis.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

An­ge­lo skulp­tū­rė­lę – pa­dė­kos sim­bo­lį – D. Ab­ro­ma­vi­čiui įtei­kė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ri­man­tas Bo­bi­nas.

D. Ab­ro­ma­vi­čius sa­kė esan­tis la­bai pa­ma­lo­nin­tas pa­rei­gū­nų dė­me­sio, o tai, kad jo dė­ka bu­vo su­lai­ky­ti nu­si­kal­tė­liai – ma­lo­nu.

Tą va­ka­rą gat­ve ėjęs Do­na­tas stai­ga pa­ma­tė pro ša­lį bė­gan­tį ir į ša­lis ner­vin­gai be­si­dai­ran­tį vy­rą. Spor­ti­ne ap­ran­ga dė­vin­tis, gob­tu­vą ant gal­vos už­si­maukš­li­nęs jau­nuo­lis su krep­šiu ran­ko­se įšo­ko į „Ford Mon­deo“ au­to­mo­bi­lį ir nu­va­žia­vo.

D. Ab­ro­ma­vi­čiaus žo­džiais, jis iš kar­to įta­rė, kad kaž­kas ne­ge­ro vyks­ta, to­dėl įsi­mi­nė nu­va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nį nu­me­rį.

Ta­čiau grį­žęs na­mo skam­bin­ti Bend­ra­jam pa­gal­bos cent­rui te­le­fo­nu vy­ras ne­si­ry­žo. Vis tik po gob­tu­vu sa­vo vei­dą sle­pian­čio vai­ki­no vaiz­das ra­my­bės ne­da­vė.

Išė­jęs su drau­ge pa­si­vaikš­čio­ti, D. Ab­ro­ma­vi­čius pa­ma­tė, kad prie cent­ri­nės tur­ga­vie­tės zu­ja po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Priė­jęs ar­čiau su­ži­no­jo, kad ką tik bu­vo api­plėš­tas čia esan­tis lom­bar­das. Kad vei­dą kau­ke pri­si­den­gęs vai­ki­nas lom­bar­do dar­buo­to­jui pa­purš­kė aša­ri­nių du­jų, iš­dau­žė stik­lo vit­ri­ną ir pa­gro­bė auk­si­nius bei si­dab­ri­nius ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius, ku­rių bend­ra ver­tė be­veik 5000 eu­rų.

Ta­da Do­na­tas su­pra­to, kad, jis, ko ge­ro, ma­tė iš lom­bar­do sprun­kan­tį plė­ši­ką ir sa­vo in­for­ma­ci­ja pa­si­da­li­jo su pa­rei­gū­nais.

Net­ru­kus bu­vo pa­skelb­ta „Ford Mon­deo“ paieš­ka ir pa­tru­liai prie Kur­šė­nų esan­čio­je de­ga­li­nė­je su­lai­kė ieš­ko­mą au­to­mo­bi­lį. Ja­me sė­dė­jo du kur­šė­niš­kiai – 21-erių ir 28 me­tų vai­ki­nai. Įta­ria­mie­ji nak­tį pra­lei­do areš­ti­nė­je.

Ki­tą die­ną areš­ti­nė­je at­si­dū­rė ir dar vie­nas kur­šė­niš­kis, įta­ria­ma, 26 me­tų su­lai­ky­tų­jų bend­ri­nin­kas.

Vi­siems jiems dėl plė­ši­mo pa­reikš­ti įta­ri­mai, teis­mas abu pir­miau­siai su­lai­ky­tus kur­šė­niš­kius lei­do suim­ti dviem mė­ne­siams, tre­čią­jį – 20-čiai die­nų.

Ty­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, kad šia­me nu­si­kal­ti­me fi­gū­ruo­ja ir dar vie­nas bend­ri­nin­kas – 27 me­tų kur­šė­niš­kis. Jam skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė, ne­su­si­ju­si su lais­vės atė­mi­mu.

Šiau­lių po­li­ci­jos nuo­tr.

PA­DĖ­KA: Do­na­to Ab­ro­ma­vi­čiaus dė­ka po­li­ci­ja su­lai­kė įta­ria­muo­sius, ap­šva­ri­nu­sius vie­ną iš Šiau­liuo­se esan­čių lom­bar­dų. Šiau­lie­čiui pa­dė­ko­jo Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos va­do­vas Ri­man­tas Bo­bi­nas.