Šiaulių teisėsauga išaiškino tyčinį įmonės bankrotą

Šiau­lių tei­sė­sau­ga išaiš­ki­no ty­či­nį įmo­nės bank­ro­tą

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos Šiau­lių apy­gar­dos val­dy­bos pa­rei­gū­nai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­ria­me vie­nos Tel­šių sta­ty­bų bend­ro­vės di­rek­to­rius ir vy­riau­sio­ji fi­nan­si­nin­kė kal­ti­na­mi nu­si­kals­ta­mu įmo­nės bank­ro­tu ir ap­gau­lin­gu ap­skai­tos tvar­ky­mu.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, per pu­sant­rų me­tų įta­ria­mie­ji, veik­da­mi bend­ri­nin­kų gru­pė­je, sa­vo veiks­mais nu­lė­mė įmo­nės bank­ro­tą ir pa­da­rė di­de­lę, dau­giau kaip 1,2 mi­li­jo­no eu­rų, tur­ti­nę ža­lą kre­di­to­riams.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­kę ty­rė­jai nu­sta­tė, kad vy­riau­sio­ji įmo­nės fi­nan­si­nin­kė, vyk­dy­da­ma di­rek­to­riaus nu­ro­dy­mus, ap­gau­lin­gai tvar­kė įmo­nės bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą. Į bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos do­ku­men­tus ji įra­šė tik­ro­vės nea­ti­tin­kan­čius duo­me­nis apie įmo­nės gau­tas pa­ja­mas už dau­giau nei 248 tūks­tan­čius eu­rų ir ap­skai­to­je neat­vaiz­da­vo be­veik 382 tūks­tan­čių eu­rų įmo­nės kre­di­to­ri­nių įsi­sko­li­ni­mų Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai ir Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bai. Dėl šios prie­žas­ties ne­ga­li­ma iš da­lies nu­sta­ty­ti bank­ru­ta­vu­sios įmo­nės tur­to, nuo­sa­vo ka­pi­ta­lo ir įsi­pa­rei­go­ji­mų dy­džio.

Tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu sta­ty­bų įmo­nės di­rek­to­rius, ži­no­da­mas apie sun­kią val­do­mos įmo­nės eko­no­mi­nę pa­dė­tį, ne­mo­ku­mą ir aki­vaiz­džiai gre­sian­tį bank­ro­tą, siek­da­mas iš­veng­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų kre­di­to­riams, su­da­ri­nė­jo įmo­nei ne­nau­din­gus san­do­rius.

Ty­ri­mo me­tu su­rink­ti duo­me­nys ro­do, kad įmo­nės tur­tas, ku­ris ga­lė­jo bū­ti pa­nau­do­tas sko­loms pa­deng­ti, ne­pa­tei­si­na­mai pi­giai bu­vo par­duo­tas dviem Tel­šių įmo­nėms. Vie­no­je iš jų įta­ria­ma­sis šiuo me­tu ei­na di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas.

Įmo­nės ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą su in­ži­ne­ri­niais sta­ti­niais di­rek­to­rius par­da­vė pu­sant­ro kar­to pi­giau, o įmo­nei pri­klau­siu­sią sta­ty­bi­nę tech­ni­ką – net be­veik pen­kis kar­tus pi­giau nei vi­du­ti­nė jų rin­kos ver­tė. To­kiais sa­vo veiks­mais di­rek­to­rius pa­da­rė di­de­lę tur­ti­nę ža­lą val­do­mai įmo­nei ir jos kre­di­to­riams.

Už pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas įta­ria­mie­siems gre­sia bau­da ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki dve­jų me­tų. Jiems taip pat pa­reikš­ti ci­vi­li­niai ieš­ki­niai, ku­rių bend­ra ver­tė sie­kia be­veik 806 tūks­tan­čius eu­rų, o sie­kiant juos už­tik­rin­ti, lai­ki­nai ap­ri­bo­ta nuo­sa­vy­bė į 54,3 tūks­tan­čio eu­rų ver­tės bend­ro­vės di­rek­to­riui pri­klau­san­tį tur­tą.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.