Specialistė patuštino regioninio parko sąskaitas

„Sidabrės“ nuotr.
Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos va­do­vas Min­dau­gas Bal­čiū­nas be­veik vi­sa­da ato­sto­gau­ja ru­de­nį, praū­žus di­džiau­siam Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­liui. Ir šie­met di­rek­to­rius ato­sto­ga­vo iki spa­lio mė­ne­sio pra­džios. O grį­žęs į dar­bą pa­ste­bė­jo, kad iš ke­lių di­rek­ci­jos są­skai­tų yra pa­da­ry­ta neaiš­kių pi­ni­gų pa­ve­di­mų.

Ka­dan­gi nuo praė­ju­sių me­tų lie­pos mė­ne­sio vi­sų ša­lies re­guio­ni­nių par­kų di­rek­ci­jų bu­hal­te­ri­ja yra cent­ra­li­zuo­ta, M. Bal­čiū­nas iš­sa­mes­nių duo­me­nų apie pa­dfa­ry­tus pa­ve­di­mus už­si­pra­šė iš Vil­niaus. O juos ga­vęs nu­stė­ro: daug me­tų kar­tu dir­ban­ti vyr. spe­cia­lis­tė, tu­rin­ti priei­gą prie di­rek­ci­jos są­skai­tų ban­ke, per rugp­jū­čio, rug­sė­jo mė­ne­sius iš dar­bo­vie­tės są­skai­tų į sa­vą­ją per­si­ve­dė nei daug, nei ma­žai – 103 tūkst. Eur. Tą pa­čią die­ną, įta­ręs va­gys­tę, Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos va­do­vas iš­kart krei­pė­si į po­li­ci­ją, o įta­ria­mą­ją dar­buo­to­ją nu­ša­li­no nuo tar­ny­bos, kol vyks­ta ty­ri­mas. Nu­si­kal­ti­mo pėd­sa­kus at­se­ka Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai, jau įpu­sė­ję iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

– La­bai liūd­na, nes tai iš­ties di­de­li pro­jek­ti­niai pi­ni­gai, ku­rie vie­naip ar ki­taip tu­rės bū­ti grą­žin­ti į vals­ty­bės biu­dže­tą. Ši­tas nu­si­kal­ti­mas nei­gia­mai at­si­lieps vi­sai Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos veik­lai, – „Si­dab­rei“ ko­men­ta­vo Min­dau­gas Bal­čiū­nas.