Sulaikytas šiaulietį menininką apvogęs ketvertas

Su­lai­ky­tas šiau­lie­tį me­ni­nin­ką ap­vo­gęs ket­ver­tas

Po­li­ci­ja su­čiu­po šiau­lie­čio di­zai­ne­rio na­mus lie­pos 24-osios nak­tį ap­šva­ri­nu­sius va­gis. Nus­ta­ty­ta, kad Pa­lan­go­je vy­ku­sių „ENEOS 1006 km“ lenk­ty­nių ste­bė­ti iš­vy­ku­sį šiau­lie­tį ap­vo­gė ke­tu­ri as­me­nys, iš ku­rių net trys ne­pil­na­me­čiai.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Va­gių pa­da­ry­tą ža­lą di­zai­ne­ris įver­ti­no dviem tūks­tan­čiais eu­rų. Il­ga­pirš­čių tai­ki­niu ta­po di­zai­ne­rio kom­piu­te­ris su vi­sa dar­bui rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja ir už­sa­ko­vų duo­me­ni­mis, iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai, te­le­vi­zo­rius, fo­toa­pa­ra­tas ir ki­ta elekt­ro­ni­nė tech­ni­ka.

Apie va­gys­tę Pa­lan­go­je lai­ką lei­du­siam šiauliečiui pra­ne­šė kai­my­nys­tė­je gy­ve­nan­tis jo tė­vas. Di­zai­ne­ris kaip­mat grį­žo na­mo.

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Jau ki­tą die­ną po va­gys­tės pasitelkę ope­ra­ty­vi­nes prie­mo­nes po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš­siaiš­ki­no, kas ap­šva­ri­no šiau­lie­tį. Vi­si ke­tu­ri įta­ria­mie­ji su­lai­ky­ti ir ap­klaus­ti, dau­gu­ma daik­tų su­ras­ti. Du iš įta­ria­mų­jų va­gys­te jau anks­čiau tu­rė­ję rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga.

Da­bar jau aiš­ku, kad va­gys­tei ta nak­tis pa­si­rink­ta neat­si­tik­ti­nai.

Apie vieš­na­gę pa­jū­ry­je va­gys su­ži­no­jo iš so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“, nes to­kią ži­nią pa­skel­bė nu­ken­tė­ju­sio­jo ar­ti­mie­ji.

Už nu­si­kals­ta­mą vei­ką gre­sia lais­vės atė­mi­mo baus­mė iki še­še­rių me­tų.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ste­bi, kad va­sa­ros me­tu pa­dau­gė­ja va­gys­čių iš bu­tų ir gy­ve­na­mų­jų na­mų bei pri­me­na, kad iš­vyks­tant bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti sa­vo tur­to ap­sau­ga.

Apie iš­vy­ki­mą iš na­mų po­li­ci­ja pa­ta­ria ne­si­skelb­ti so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, nes net ir ma­ža ži­nu­tė ga­li tap­ti pa­ska­ti­ni­mu ap­si­lan­ky­ti va­gims.