Sulaikyti kontrabandinių rūkalų tiekėjai

Sulaikyti kontrabandinių rūkalų tiekėjai

Su­lai­ky­ti kont­ra­ban­di­nių rū­ka­lų tie­kė­jai

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja iš apy­var­tos paė­mė per pen­kis tūks­tan­čius pa­ke­lių kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių, skir­tų Šiau­lių ir Kel­mės rin­kai.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Sa­kė ve­žan­tis ang­lis

Ke­ly­je Ario­ga­la-Ra­sei­niai-Kryž­kal­nis dir­bu­sių Ra­sei­nių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai lie­pos 14 die­ną pa­ste­bė­jo grei­tį vir­ši­ju­sį au­to­mo­bi­lį „Au­di A5“.

Tik­rin­da­mi do­ku­men­tus, pa­rei­gū­nai ant ga­li­nės au­to­mo­bi­lio sė­dy­nės pa­ste­bė­jo au­di­niu už­deng­tus mai­šus.

33 me­tų au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs Kau­no ra­jo­no gy­ven­to­jas, iš­gir­dęs klau­si­mą, ką ve­ža mai­šuo­se, aki­vaiz­džiai su­tri­ko ir su­le­me­no, kad tai – ang­lys.

At­ri­šus vie­ną mai­šą, iš jo pa­bi­ro ban­de­ro­lė­mis ne­pa­ženk­lin­ti ci­ga­re­čių „Fest“ pa­ke­liai.

Vai­ruo­to­jas pri­si­pa­ži­no, kad iš vi­so jis sa­lo­ne ir ba­ga­ži­nė­je ve­ža de­šimt mai­šų kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių. Anot jo, 3500 pa­ke­lių ci­ga­re­čių jis įsi­gi­jo Ga­riū­nų tur­ga­vie­tė­je ir ga­be­no per­par­duo­ti į Kel­mę.

Vy­rui dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na. Dėl šios ne­tei­sė­tos veik­los jis prieš ke­le­rius me­tus teis­tas du kar­tus.

Pra­ra­di­mas – be­veik de­vy­ni tūks­tan­čiai eu­rų

Ki­tą kont­ra­ban­dos ga­ben­to­ją Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vy­rą su kont­ra­ban­di­niais rū­ka­lais su­lai­kė Šiau­lių ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je.

Baugš­čiai be­si­žval­gan­tis 55 me­tų Tra­kų ra­jo­no gy­ven­to­jas su sa­vi­mi tu­rė­jo po­rą la­ga­mi­nų. Pa­tik­ri­nę jų tu­ri­nį, pa­rei­gū­nai ra­do 1590 pa­ke­lių ci­ga­re­čių „Fest“ ir „NZ gold su­pers­lim“, ku­rių bend­ra rin­kos ly­gi­na­mo­ji ver­tė – dau­giau nei ke­tu­ri tūks­tan­čiai eu­rų.

Už ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių įsi­gi­ji­mą ir ga­be­ni­mą, pa­žei­džiant nu­sta­ty­tą tvar­ką, jam su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­las. Už to­kio kie­kio kont­ra­ban­di­nių rū­ka­lų ga­be­ni­mą gre­sia bau­da nuo 2896 iki 5792 eu­rų su šių pre­kių ir ga­be­ni­mo prie­mo­nės, ku­ria šios pre­kės bu­vo ne­tei­sė­tai ga­be­na­mos, kon­fis­ka­vi­mu. Spren­di­mą dėl nuo­bau­dos priims teis­mas.

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, šis vy­ras yra kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių tie­kė­jas Šiau­liuo­se jais pre­kiau­jan­tiems as­me­nims. Mat prieš mė­ne­sį jis su sve­ti­mos ša­lies rū­ka­lais taip pat bu­vo su­lai­ky­tas Šiau­liuo­se. Ta­da jis pra­ra­do 1800 pa­ke­lių ci­ga­re­čių, ku­rių bend­ra rin­kos ly­gi­na­mo­ji ver­tė – 4647 eu­rai.

Iš vi­so per šių me­tų 1-ąjį pus­me­tį Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš ne­le­ga­lios apy­var­tos paė­mė be­veik 30 tūks­tan­čių pa­ke­lių kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių. Ly­gi­nant su praė­ju­sių me­tų ana­lo­giš­ku lai­ko­tar­piu, tai – pu­sant­ro kar­to di­des­nis kie­kis.

Šiau­lių ap­skr. VPK nuo­tr.

MAI­ŠAI: Kont­ra­ban­di­nes ci­ga­re­tes į Kel­mę ve­žęs vy­ras pa­rei­gū­nus ban­dė įti­kin­ti, kad mai­šuo­se – ang­lys.