Telšių rajone susidūrė šiauliečių vairuoti automobiliai

Telšių rajone susidūrė šiauliečių vairuoti automobiliai

Tel­šių ra­jo­ne su­si­dū­rė šiau­lie­čių vai­ruo­ti au­to­mo­bi­liai

Tre­čia­die­nio va­ka­rą, prieš de­vy­nias, ava­ri­ją ke­ly­je Šiau­liai--Pa­lan­ga pa­ty­rė 20-me­tės Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jos vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „Mit­su­bis­hi Colt“ ir šiau­lie­tės vai­ruo­ja­ma maz­da.

Ne­lai­mė įvy­ko, kai, ties Skur­vy­diš­kės kai­mu Tel­šių ra­jo­ne į ke­lią iš­bė­gus žvė­re­liui, au­to­mo­bi­lį „Mit­su­bis­hi Colt“ ėmus stab­dy­ti.

Stai­ga au­to­mo­bi­lį stab­dant į jo ga­li­nę da­lį at­si­tren­kė ta pa­čia kryp­ti­mi va­žiiuojantis au­to­mo­bi­lis „Maz­da 3“, ku­rį vai­ra­vo 37 me­tų šiau­lie­tė.

Eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo „Mit­su­bis­hi“ ke­lei­vės. Re­gio­ni­nė­je Tel­šių li­go­ni­nė­je 40-me­tei mo­te­riai nu­sta­ty­ti gal­vos, plaš­ta­kos, du­bens su­mu­ši­mai, o 72-ejų ke­lei­vei – du­bens su­mu­ši­mas. Dvi­de­šimt­me­tei diag­no­zuo­ta akies vo­ko žaiz­da ir gal­vos su­mu­ši­mas, o 16-os mer­gai­tei – du­bens ir ke­lio su­mu­ši­mai.

Po ap­žiū­ros vi­sos nu­ken­tė­ju­sio­sios iš­leis­tos gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Tel­šių po­li­ci­jos nuo­tr.

SU­SI­DŪ­RI­MAS: Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, au­to­mo­bi­liai su­si­dū­rė pir­ma­jam stai­giai stab­dant dėl į ke­lią iš­bė­gu­sio lau­ki­nio gy­vū­no.