Vai­ruo­to­jai miesto gatvėse „rung­ty­nia­vo“

Vai­ruo­to­jai miesto gatvėse „rung­ty­nia­vo“

Vai­ruo­to­jai miesto gatvėse „rung­ty­nia­vo“

Šiau­lių po­li­ci­ja penk­ta­die­nio po­pie­tę mies­te tram­dė grei­čio vir­šy­to­jus. Pa­žei­dė­jus te­ko skai­čiuo­ti de­šim­ti­mis, dau­ge­lis iš jų va­žiuo­da­mi vie­na jud­riau­sių Šiau­lių gat­vių grei­tį vir­ši­jo ke­lias­de­šimt ki­lo­met­rų per va­lan­dą. Sa­vo­tiš­ku re­kor­di­nin­ku ta­po BMW vai­ruo­to­jas, per mies­tą lė­kęs 111 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu.

Po­li­ci­jos rei­das vy­ko pa­va­ka­rę cent­ri­nė­je Til­žės gat­vė­je, prie via­du­ko. Šį kar­tą pa­si­rink­tas miš­rus pa­tru­lia­vi­mo bū­das, kai kar­tu dir­bo vie­nas neu­ni­for­muo­tas po­li­ci­nin­kas. Jis ma­ta­vo au­to­mo­bi­lių grei­tį ant via­du­ko, už­fik­sa­vęs pa­žei­di­mą pa­rei­gū­nas per ra­ci­ją in­for­ma­ci­ją per­duo­da­vo už ke­lias­de­šimt met­rų dir­bu­siems uni­for­muo­tiems ko­le­goms. Šie taip pat fik­sa­vo vai­ruo­to­jus grei­čio ma­tuok­liais, ste­bė­jo juos per žiū­ro­nus, stab­dė vai­ruo­to­jus, kal­ban­čius te­le­fo­nais ar va­žiuo­jan­čius be sau­gos dir­žo.

Vos pra­dė­jus rei­dą, pa­žei­dė­jai tie­siog pa­si­py­lė. Vir­šy­ti grei­tį vai­ruo­to­jams ne­truk­dė net di­de­lis au­to­mo­bi­lių srau­tas – pa­si­bai­gus dar­bo va­lan­doms Til­žės gat­ve nu­si­tie­sė au­to­mo­bi­lių ko­lo­nos.

Pa­žei­dė­jai ne­si­kuk­li­no – grei­tį vir­ši­jo ne ke­liais ar ke­lio­li­ka ki­lo­met­rų, bet ke­lias­de­šimt ki­lo­met­rų per va­lan­dą.

Net še­šio­li­ka vai­ruo­to­jų grei­tį vir­ši­jo dau­giau nei 30 ki­lo­met­rų per va­lan­dą, du grei­čio mė­gė­jai lė­kė dau­giau nei 90 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu (leis­ti­nas grei­tis 50 ki­lo­met­rų per va­lan­dą).

Ta­čiau „rung­ty­nių“ mies­to gat­vės ab­so­liu­čiu pažeidėju ga­li­ma lai­ky­ti BMW vai­ra­vu­sį vy­rą, ku­rio au­to­mo­bi­lis ant via­du­ko už­lė­kė 111 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu. Vai­ruo­to­jui gre­sia iki 434 eu­rų bau­da. Be to, vy­rui ga­li tek­ti pus­me­čiui at­si­svei­kin­ti su vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mu.

Pa­rei­gū­nams taip pat įkliu­vo trys vai­ruo­to­jai, ne­se­gė­ję sau­gos dir­žų, du – vai­ruo­da­mi kal­bė­ję te­le­fo­nais.

Iš vi­so per ke­lias va­lan­das bu­vo nu­sta­ty­ti 32 pa­žei­dė­jai.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šiau­lių po­li­ci­jos nuo­tr.

SUS­TO­JI­MAS: Sku­bė­ju­siems vai­ruo­to­jams te­ko su­sto­ti.

REI­DAS: Grei­tis – vie­nas daž­niau­sių pa­žei­di­mų ša­lies ke­liuo­se. Jis daž­niau­sia ir ava­ri­jų prie­žas­tis. Ne­pai­sant to, per ke­lias po­li­ci­jos rei­do va­lan­das išaiš­kin­ta de­šim­tys grei­čio vir­šy­to­jų.