Vyrai buvo siunčiami į užsienį vogti automobilių

Vyrai bu­vo siun­čia­mi į už­sie­nį vog­ti au­to­mo­bi­lių

Šių me­tų pa­va­sa­rį Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mų val­dy­ba ga­vo duo­me­nų apie ga­li­mai vyk­do­mą pre­ky­bą žmo­nė­mis. Paaiš­kė­jo, kad nu­si­kal­tė­liai au­kas ve­žė į už­sie­nį, iš kur jie į Lie­tu­vą tu­rė­jo par­va­ry­ti vog­tus au­to­mo­bi­lius.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Vis­kas ap­gal­vo­ta iki smulk­me­nų

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, nu­si­kal­tė­lių tink­las vei­kė Ra­sei­niuo­se ir Tau­ra­gė­je.

Ra­sei­niuo­se dir­bę nu­si­kal­tė­liai gau­da­vo už­sa­ky­mą iš Tau­ra­gės, kiek žmo­nių rei­kia su­ras­ti, tuo­met vyk­dy­da­vo ver­ba­vi­mą. Vė­liau au­kos bū­da­vo per­duo­da­mos tiems pa­tiems Tau­ra­gė­je dir­ban­tiems sėb­rams, ku­rie vy­rus iš­vež­da­vo į Va­ka­rų Eu­ro­pą.

Kai ku­riems ver­buo­ja­miems vy­rams iš kar­to bū­da­vo pa­sa­ko­ma, ką rei­kės da­ry­ti nu­vy­kus, ki­tiems bu­vo ža­da­mas dar­bas, bet už­sie­ny­je paaiš­kė­da­vo, kad jo­kio dar­bo nė­ra, o no­rint grįž­ti į tė­vy­nę rei­kia par­va­ry­ti vog­tą au­to­mo­bi­lį.

Nu­si­kal­tė­liai ver­buo­da­vo jau­nus (iki 30 me­tų) vy­rus, ne­tu­rin­čius tvir­tų so­cia­li­nių ry­šių, teis­tus ir be­dar­bius.

Iš vi­so nu­sta­ty­tos ke­tu­rios au­kos, vie­nas iš nu­ken­tė­ju­sių­jų – ne­pil­na­me­tis. Suk­čiai juos ve­žė į Olan­di­ją, Vo­kie­ti­ją ir Len­ki­ją, iš kur pa­vog­tus apy­nau­jus pra­ban­gius BMW, Hon­da CRV mar­kių au­to­mo­bi­lius jie tu­rė­jo par­va­ry­ti į Lie­tu­vą. Ta­čiau iš ke­tu­rių ma­ši­nų sėk­min­gai par­va­ry­ta tik vie­na, dvi bu­vo su­lai­ky­tos Len­ki­jo­je, vie­na – Lie­tu­vo­je.

Nu­si­kal­tė­lių veik­la bu­vo ge­rai or­ga­ni­zuo­ta. Vis­kas vyk­da­vo la­bai grei­tai – vy­rai už­sie­ny­je už­truk­da­vo ke­le­tą die­nų.

Iš Lie­tu­vos iš­vyks­tan­tiems jiems bu­vo drau­džia­ma pa­siim­ti sa­vo mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus. Prieš ke­lio­nę į Lie­tu­vą bu­vo ap­rū­pin­ti na­vi­ga­ci­jos įren­gi­niais, ge­rai inst­ruk­tuo­jami, kaip rei­kė­tų elg­tis įvai­rio­se si­tua­ci­jo­se.

Vy­rai ne­tgi bu­vo su­gal­vo­ję sis­te­mą, kaip su­klai­din­ti pa­rei­gū­nus šiems aiš­ki­nan­tis, iš kur au­to­mo­bi­lis va­ro­mas.

Ant skir­tin­gų la­pų bu­vo su­ra­šo­mi Eu­ro­pos mies­tų pa­va­di­ni­mai, per ku­riuos rei­kės vyk­ti, o pra­va­žia­vus tą mies­tą, la­pas iš­plė­šia­mas, kad po­li­ci­ja ne­ži­no­tų, pro kur au­to­mo­bi­lis va­žia­vo.

Nu­si­kal­tė­liai – „už­si­re­ko­men­da­vę“

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai kar­tu su Tau­ra­gės ap­skri­ties po­li­ci­jos Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mų sky­riaus pa­rei­gū­nais jau su­lai­kė pen­kis įta­ria­muo­sius: tris – Ra­sei­niuo­se, du – Tau­ra­gė­je.

Lie­pos mė­ne­sio pa­bai­go­je vy­ku­sio su­lai­ky­mo me­tu Tau­ra­gė­je vie­nas vy­ras spruk­da­mas nuo po­li­ci­jos šo­ko pro ant­ro aukš­to bal­ko­ną ir su­si­lau­žė ran­ką.

Iš vi­so by­lo­je – aš­tuo­ni įta­ria­mie­ji. Kai ku­rie sie­ja­mi su Ra­sei­nių ir Tau­ra­gės or­ga­ni­zuo­to­mis nu­si­kals­ta­mo­mis gru­puo­tė­mis. Dėl to kai ku­rie jų anks­čiau iš po­li­ci­jos jau bu­vo ga­vę įspė­ji­mų. Vi­si as­me­nys yra apie 30 me­tų, po­li­ci­jai ge­rai ži­no­mi dėl va­gys­čių ir chu­li­ga­niz­mo, teis­ti už­sie­ny­je.

Du vy­rai iš Tau­ra­gės ir Ra­sei­nių su­si­pa­ži­no kar­tu baus­mę at­lik­da­mi už­sie­ny­je, o grį­žę į gim­ti­nę  pra­dė­jo vog­tų au­to­mo­bi­lių „vers­lą“.

Už pre­ky­bą žmo­nė­mis nu­si­kal­tė­liams gre­sia iki de­šim­ties me­tų ne­lais­vės, už vai­ko pirkimą/pardavimą –  iki dvy­li­kos me­tų ne­lais­vės.

Šiau­lių ap­skri­ty­je tai pir­mas pre­ky­bos žmo­nė­mis at­ve­jis, kai au­kos į už­sie­nį iš­ve­ža­mos nu­si­kals­ta­moms vei­koms vyk­dy­ti.