Daugiabučių žmonės jaučiasi esantys padegėjo įkaitais

„Sidabrės“ nuotr.
Po praė­ju­sį sa­vait­ga­lį siau­tu­sio dvi­gu­bo gais­ro Že­mai­čių g. 57 dau­gia­bu­ty­je, žmo­nės elekt­ros ins­ta­lia­ci­ją apang­lė­ju­siu ko­ri­do­riu­mi į sa­vo bu­tus at­si­nau­ji­na kas kaip ga­li: vie­ni sa­vo jė­go­mis, ki­ti sam­do, kas tai ga­li pa­da­ry­ti 
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį, nak­tį į sau­sio 11-ąją net du kar­tus de­gė dau­gia­bu­čio, esan­čio Že­mai­čių g. 57, bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­pos. Apie vi­dur­nak­tį gais­ras ki­lo na­mo ant­ro­jo aukš­to ko­ri­do­riu­je, kur su­de­gė so­fa-lo­va, stip­riai ap­nio­ko­da­ma tre­jas du­ris. Po va­lan­dos, kai gais­rą nu­mal­ši­no at­vy­kę ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai, ug­nis įsi­plies­kė tre­čia­ja­me to pa­ties na­mo aukš­te – bend­ra­me ko­ri­do­riu­je de­gė ki­ta so­fa. Gais­ro me­tu iš­de­gė elekt­ros sky­di­nės, nu­tru­pė­jo tin­kas, ap­rū­ko sie­nos. Po gais­ro ne vi­si gy­ven­to­jai dar tu­ri elekt­rą.

Iš­gir­dę apie šią ne­lai­mę, su­si­rū­pi­no ir gre­ti­mo Že­mai­čių g. 57 A na­mo gy­ven­to­jai. Jie jau ži­no, ką reiš­kia nu­ken­tė­ti nuo gais­rų: čia jų ky­la nuo­lat. Pas­ku­ti­nį kar­tą – lapk­ri­čio 16-osios nak­tį apie 4 va­lan­dą bend­ro nau­do­ji­mo ko­ri­do­riu­je de­gė vai­kiš­kas ve­ži­mė­lis. Prieš tai de­gė ne vie­nas bu­tas.

Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Min­dau­gas Kviet­kaus­kas, ne kar­tą vy­kęs į šiuos gais­rus Že­mai­čių kvar­ta­lo dau­gia­bu­čiuo­se, ty­ręs jų prie­žas­tis, sa­ko, kad vi­sais at­ve­jais neat­mes­ta pa­de­gi­mo ver­si­ja, ku­rią ti­ria po­li­ci­ja.

Po vi­dur­nak­čio – du gais­rai

Že­mai­čių g. 57-ojo na­mo tre­čia­me aukš­te – nors į akį durk. Elekt­ros nė­ra. Kai in­ter­ne­to ry­šį at­nau­ji­nan­tys vy­rai už­de­ga ži­bin­tu­vė­lį, tam­pa aiš­ku, ko­dėl taip tam­su – ko­ri­do­rių sie­nos po sa­vait­ga­lio gais­rų juo­dos kaip ang­lis. Iš­de­gu­si vi­sa elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja, sky­di­nės. Na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­ti UAB „Jo­niš­kio bu­tų ūkis“ po ne­lai­mės pa­sta­tė nau­ją elekt­ros pa­skirs­ty­mo dė­žę, ta­čiau nuo jos iki sa­vo bu­tų ins­ta­lia­ci­ją vie­ni žmo­nės klo­ja­si pa­tys, ki­ti sam­do, kas tai ga­lė­tų pa­da­ry­ti, tre­ti nie­ko ne­da­ro. Be elekt­ros gy­ve­nan­tys žmo­nės tei­gia die­ną pas drau­gus pa­si­krau­nan­tys te­le­fo­nus, plan­še­tes ar ne­šio­ja­mus kom­piu­te­rius, ir taip prie to­kių sa­vo įren­gi­nių tei­kia­mų ma­lo­nu­mų va­ka­ro­ja.

Pir­ma­sis gais­ras šia­me na­me, ant­ro­jo aukš­to ko­ri­do­riu­je, ki­lo apie vi­dur­nak­tį. Ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų duo­me­ni­mis, gais­ro ži­di­nys – ko­ri­do­riu­je sto­vė­ti pa­lik­ta, kaž­kie­no at­si­kra­ty­ta so­fa-lo­va. At­vy­kę gel­bė­to­jai eva­ka­vo vie­ną dū­mais ap­si­nuo­di­ju­sią na­mo gy­ven­to­ją.

Ta­čiau po to, kai gel­bė­ji­mo dar­bai bu­vo baig­ti, tuo pa­čiu ad­re­su gel­bė­to­jai vėl kvies­ti apie 2 va­lan­dą nak­ties – šį­kart na­mo 3 aukš­to ko­ri­do­riaus ga­le už­si­de­gė dar vie­na pa­lik­ta so­fa-lo­va.

Jau iki šių gais­rų na­mas, jo būk­lė ir re­pu­ta­ci­ja bu­vo ne­ko­kia, tai po dvie­jų gais­rų žmo­nės ne­be­ži­no, ar ver­ta ti­kė­tis, kad čia dar bus įma­no­ma gy­ven­ti.

Gy­ven­to­jai tu­ri sa­vo įta­ria­mą­jį

Iš­gir­dę, ko­kios dvi ne­lai­mės paei­liui praė­ju­sį sa­vait­ga­lį ap­lan­kė dau­gia­bu­tį, su­ne­ri­mo ir Že­mai­čių g. 57A dau­gia­bu­čio žmo­nės. Jie jau ži­no, ką reiš­kia to­kią ne­lai­mę pa­tir­ti. O jų na­me bū­ta ap­sčiai. Čia de­gė ne vie­nas bu­tas.

Pas­ku­ti­nį kar­tą – lapk­ri­čio 16-osios pa­ry­čiais – ug­nis siau­tė­jo bend­ro nau­do­ji­mo ko­ri­do­riu­je. Tiek ug­nia­ge­siai, tiek gy­ven­to­jai įta­ria, kad bu­vo pa­deg­tas vai­kiš­kas ve­ži­mė­lis. Ki­lu­sio gais­ro me­tu ir­gi su­de­gė pa­što dė­žu­tės, ap­de­gė du­rys, elekt­ros sky­di­nė ir ins­ta­lia­ci­ja, ap­rū­ko ko­ri­do­rius…

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai dėl šio įvy­kio iki­teis­mi­nį ty­ri­mą bai­gė taip nie­kam įta­ri­mų dėl pa­de­gi­mo ne­pa­reiš­kė, nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties neįž­vel­gė.

Na­mo gy­ven­to­jai gal­vo­ja ki­taip ir įsi­ti­ki­nę tu­rin­tys įta­ria­mą­jį – vai­ki­ną, šia­me na­me dėl sa­vo ne­veik­lu­mo yra ne­te­kęs bu­to, ku­ris pa­sku­ti­nė­mis jo šei­mi­nin­ka­vi­mo die­no­mis dar ir už­si­de­gė. Gy­ven­to­jai ma­no, kad išei­da­mas, ga­li­mai, pa­de­gė tą bu­tą iš kerš­to. Iš pra­džių nei­gęs, kad gais­ras ki­lęs dėl jo kal­tės, vė­liau kai­my­nams yra pa­ža­dė­jęs: „Rei­kės, ir dar pa­deg­siu...“ Sa­vo ta­ria­mą įta­ria­mą­jį na­mo žmo­nės tei­gia ma­tę ir gais­ro iš­va­ka­rė­se. Mi­nė­ta­me na­me įta­ria­ma­sis tu­ri drau­gų, pas ku­riuos ne taip jau re­tai už­su­ka. Kad jis to­kiais bū­dais pro­tes­tuo­ja, bet kerš­tau­ja na­mo, ku­ria­me ir pa­ts gy­ve­no, kai­my­nams, liu­di­ja ir ne­per­se­niau­sias fak­tas – vai­ki­nas spe­cia­liai, ne­gerb­da­mas ap­lin­ki­nių, šla­pin­da­ma­sis ėjo nuo pir­mo iki tre­čio­jo aukš­to, kol gy­ven­to­jai neišk­vie­tė po­li­ci­jos.

Ta­čiau gy­ven­to­jų įta­ri­mais by­los ne­su­siū­si, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai by­lai nu­trauk­ti tu­rė­jo sa­vo prie­žas­čių.

Lik­vi­duo­ja gais­ro pa­sek­mes

Iš­gir­dę apie praė­ju­sį sa­vait­ga­lį įvy­ku­sius net po­rą gais­rų gre­ti­ma­me dau­gia­bu­ty­je, šią sa­vai­tę 57-ojo A na­mo gy­ven­to­jai su­kru­to tvar­ky­ti dar ru­de­nį gais­ro su­nio­ko­tų ir iki šiol ne­tvar­ky­tų bend­rų­jų pa­tal­pų. Tvar­ky­tis bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­pas ėmė­si ir dėl sau­gu­mo – kad lik­tų kuo ma­žiau už­ka­bo­rių pik­tų kės­lų tu­rin­tiems sve­čiams. Na­mo gy­ven­to­jai ne­ži­no, ka­da bus se­kan­tis kar­tas ir kas nu­ken­tės ki­tas.

Na­mo gy­ven­to­jams de­ry­bo­se su Paš­tu tal­ki­no UAB „Jo­niš­kio bu­tų ūkis“ – ga­vę se­nų ko­res­pon­den­ci­jos dė­žu­čių blo­ką jį at­nau­ji­no, per­da­žė ir pa­ka­bi­no nau­jo­je vie­to­je. Pa­tys na­mo gy­ven­to­jai me­džio drož­lių plokš­tė­mis už­tvė­rė ant­rą­jį įė­ji­mą į na­mą su tam­bū­ru.

Pa­sak na­mo ko­men­dan­tės Edi­tos Kak­čiu­kie­nės, nors na­mo bend­ra­sa­vi­nin­kiams tik­rai ne­leng­va ras­ti bend­rą kal­bą, ta­čiau nu­ta­rė iki pa­va­sa­rio kiek­vie­ną mė­ne­sį nuo bu­to po 20 Eur kaup­ti ko­ri­do­riams re­mon­tuo­ti.

– Tiek, kiek nuo tu­ri­mų kvad­ra­tų mes kau­pia­me pas ad­mi­nist­ra­to­rių UAB „Jo­niš­kio bu­tų ūkis“, re­mon­tui mums ne­su­kaup­ti nie­ka­da. Nie­ka­da ne­su­kaup­si­me to­kių su­mų, kad re­mon­tą kas nors at­lik­tų sam­dy­tas iš ša­lies. Klau­sė­me, kiek kai­nuo­tų, jei tą re­mon­tą at­lik­tų na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­ti bend­ro­vė. Iki 4-ojo aukš­to pa­skai­čia­vo apie 4 tūkst. eu­rų. Tai kau­pia­me ir sa­va­ran­kiš­kai – na­mo ad­mi­nist­ra­to­rius gal da­žų nu­pirks, o re­mon­tą jau at­lik­si­me sa­vo jė­go­mis, – „Si­dab­rei“ sa­kė na­mo ko­men­dan­tė Edi­ta Kak­čiu­kie­nė.

UAB „Jo­niš­kio bu­tų ūkis“ di­rek­to­rius Žil­vi­nas Šeš­ke­vi­čius „Si­dab­rei“ ko­men­tuo­da­mas si­tua­ci­ją, tei­gia, kad be­veik 4 tūkst. eu­rų – to­kia pa­da­ry­ta gais­rų ža­la, ku­ri įvar­din­ta po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams. „Kai gy­ven­to­jai no­ri at­lik­ti ko­kius nors dar­bus, skel­bia­me vie­šuo­sius pir­ki­mus, pa­ren­ka­mas ran­go­vas, pa­siū­lęs pi­giau­sią kai­ną. Šia­me na­me bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­pų re­mon­to kai­na po to­kių pir­ki­mų tik­rai bus že­mes­nė,“ – sa­ko Jo­niš­kio bu­tų ūkio di­rek­to­rius.

Na­mų būk­lė – kri­ti­nė

Įvy­kius Že­mai­čių gat­vės dau­gia­bu­čių kvar­ta­le ti­rian­tis Jo­niš­kio prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Min­dau­gas Kviet­kaus­kas sa­ko, kad to­kioms kerš­to ak­ci­joms, jei jos pa­si­tvir­tins, la­bai tal­ki­na ir dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų ap­lai­du­mas, kai bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­pos ir ko­ri­do­riai pa­ver­čia­mi šiukš­lių san­dė­liais.

– Ži­no­ma, gy­ven­to­jai, pa­ste­bė­ję bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se su­krau­tus daik­tus, ga­li pra­neš­ti, pa­ra­šy­ti skun­dą ir mums. At­vy­kę ir įver­ti­nę, kad kaž­kas neuž­tik­ri­na, ne­si­lai­ko prieš­gais­ri­nės sau­gos, pa­žei­dė­jui ga­li­ma su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą ir nu­baus­ti. Ta­čiau gais­ri­nin­kai tik­rai neat­va­žiuos ir neiš­kuops daik­tais už­grioz­din­tų ko­ri­do­rių, į są­var­ty­nus neiš­ga­bens iš bu­tų į ko­ri­do­rius iš­mes­tų se­nų so­fų. Kiek­vie­nas na­mas tu­ri sa­vo šei­mi­nin­kus, ku­rie tu­ri tar­pu­sa­vy­je su­si­tar­ti ir dėl bend­rų tvar­kos tai­syk­lių, – sa­kė vyr. ins­pek­to­rius M. Kviet­kaus­kas.

Pa­sak pa­rei­gū­no, si­tua­ci­ja Že­mai­čių kvar­ta­lo bend­ra­bu­čio ti­po gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se – kri­ti­nė: elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja bu­tuo­se ne­tvar­kin­ga, vie­to­mis pa­žeis­ta, ant jų bė­ga van­duo, sie­nos apau­gu­sios pe­lė­si­niais gry­bais ...

Prob­le­mos ir as­me­ni­nės

Tuo tar­pu na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­čios UAB „Jo­niš­kio bu­tų ūkis“ di­rek­to­rius Žil­vi­nas Šeš­ke­vi­čius tei­gia, kad tarp dau­gy­bės pro­ble­mų, ku­rios tik­rai kaip tik­sin­ti bom­ba, yra vie­na pa­grin­di­nė – na­mų gy­ven­to­jus sun­ku su­kvies­ti į su­si­rin­ki­mus ir priim­ti vie­nin­gus spren­di­mus.

– Po praė­ju­sį sa­vait­ga­lio siau­tu­sio dvi­gu­bo gais­ro, elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­mą at­nau­ji­no­me tą pa­tį sa­vait­ga­lį, iš­sky­rus pen­kiems as­me­nims, ku­riems ug­nis su­nio­ko­jo elekt­ros ap­skai­tos skai­tik­lius. Bend­rą ap­skai­tos dė­žę pa­sta­tė­me tuoj pat po ne­lai­mės, nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čią ins­ta­lia­ci­ją at­si­kur­ti sku­ba ne vi­si, tre­čia­die­nį elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­mą at­nau­ji­no­me vie­nam bu­tui, ki­to bu­to šei­mi­nin­kas dar­bus at­li­ko pa­ts, jam elekt­ros ener­gi­ją at­nau­ji­no­me ket­vir­ta­die­nį. Tri­jų bu­tų šei­mi­nin­kai apie elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­mo at­nau­ji­ni­mą dar nie­ko ne­pra­ne­šė, – „Si­dab­rei“ ko­men­ta­vo UAB „Jo­niš­kio bu­tų ūkis“ di­rek­to­rius Žil­vi­nas Šeš­ke­vi­čius.

Ta­čiau elekt­ros nė­ra ir bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se. 57-ojo A na­mo gy­ven­to­jai il­ga­lai­kia­me na­mo tvar­ky­mo pla­ne bu­vo nu­ma­tę su­si­grą­žin­ti elekt­rą bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se, ta­čiau vė­liau šią sva­jo­nę ati­dė­jo ne­ri­bo­tam lai­kui.

Tam­sūs ko­ri­do­riai be jo­kios sping­su­lės da­li­nai pa­di­din­ta ri­zi­ka sau­gu­mui ir nu­si­kals­ta­mu­mui aug­ti. Na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­ti bend­ro­vė skės­te­li ran­ko­mis: na­mo šei­mi­nin­kams spęs­ti.