Gasčiūnų moksleivių produkcija – Vilniaus rotušėje

„Sidabrės“ nuotr.
Gas­čiū­nų moks­lei­viai Do­man­tas Jan­kai­tis ir Ak­vi­lė Ra­džiū­tė su sa­vo pro­duk­ci­ja Vil­niaus ro­tu­šė­je
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Vil­niu­je vy­ko jau­nų­jų bend­ro­vių mu­gė, ku­rio­je sa­vo vers­lo idė­ją pri­sta­tė ir mū­sų ra­jo­no moks­lei­vių gru­pės iš Gas­čiū­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Vie­na iš jų at­ve­žė svei­kus sal­du­my­nus, o ki­ta – pa­ga­mi­no ženk­liu­kus įvai­rioms pro­goms.

„Ka­lė­di­nė eX­po 2019“ – tai ren­gi­nys, ku­ria­me jau­no­sios bend­ro­vės pri­sta­tė ir par­da­vi­nė­jo sa­vo pro­duk­ci­ją. Jų idė­jas ver­ti­no ir pa­ta­ri­mus da­li­no vers­lo at­sto­vų ko­mi­si­ja.

Gas­čiū­nų pa­grin­di­nė mo­kyk­la yra pri­si­jun­gu­si prie „Lie­tu­vos Ju­nior Achie­ve­ment“ pro­gra­mos, ku­rios or­ga­ni­zuo­ja­mos veik­los kas­met su­jun­gia apie 20 000 mo­ki­nių iš dau­giau nei 350 mo­kyk­lų vi­so­je ša­ly­je. Vers­lo pa­grin­dų jau­ni­mą mo­ko mo­ky­to­jai, o į veik­lą, kaip men­to­riai kas­met įsi­trau­kia dau­giau nei 150 vers­lo sa­va­no­rių. Šie­met vers­lo ly­de­rių ko­man­do­je ir di­džiau­sios ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės „Lie­tu­vos drau­di­mas“ va­do­vai.

Vi­sus me­tus moks­lei­viai, da­ly­vau­jan­tys pro­gra­mo­je, ku­ria sa­vo vers­lą. Vis­kas pra­si­de­da nuo idė­jos ge­ne­ra­vi­mo, tuo­met per­si­ke­lia į bend­ro­vės stei­gi­mą, veik­los vys­ty­mą, pro­duk­to įve­di­mą į rin­ką ir rea­lius par­da­vi­mus.

„Vai­kai, pri­ga­mi­nę ir at­ve­žę į Vil­nių svei­kų sal­du­my­nų, no­rė­jo at­kreip­ti dė­me­sį į svei­ką gy­ven­se­ną. Džio­vin­da­mi vai­sius, dar­žo­ves ir uo­gas jie at­ra­do, kad tai yra pui­ki al­ter­na­ty­va šo­ko­la­di­niams sal­dai­niams. Ši idė­ja bren­do jau dve­jus me­tus, o šie­met bu­vo įgy­ven­din­ta. Ska­nės­tai jau pa­sie­kė net par­tne­rius iš už­sie­nio ša­lių,“ – apie plė­to­ja­mą vers­lo idė­ją pa­sa­ko­ja Gas­čiū­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­ja Mil­da Di­džio­kė.

„Ki­ta vai­kų at­vež­ta idė­ja – jau tris me­tus ga­mi­na­mi įvai­rūs ženk­liu­kai, veid­ro­dė­liai ir ki­ta at­ri­bu­ti­ka. Moks­lei­vių ga­mi­na­mi ženk­liu­kai įvai­rio­mis pro­go­mis jau pa­pli­tę pa­kan­ka­mai pla­čiai. Štai ir vil­nie­čiai pir­ko at­ri­bu­ti­ką, de­ko­ruo­tą pa­čių vai­kų,“ – apie ki­tą vers­lo idė­ją pa­sa­ko­ja M. Di­džio­kė.

„Lie­tu­vos Ju­nior Achie­ve­ment“ tink­las ska­ti­na fi­nan­si­nį ir eko­no­mi­nį moks­lei­vių raš­tin­gu­mą, vers­lu­mą ir pa­si­ruo­ši­mą dar­bo rin­kai. Svar­biau­sia, kad mo­ki­niai at­ras­tų są­sa­jas tarp to, ko iš­moks­ta mo­kyk­lo­je, ir ga­lė­tų ži­nias pri­tai­ky­ti gy­ve­ni­me.

Susijusios naujienos