Rotariečiai apdovanojo Gasčiūnų mokyklą

Mokyklos nuotr.
Jo­niš­kio Ro­ta­ry klu­bo na­riai, mo­kyk­los di­rek­to­rė As­ta Ži­lins­kie­nė, mo­ky­to­ja Eg­lė Bu­be­lie­nė (nuo­trau­ka – ro­ta­rie­ciai su bu­be­lie­ne)
Jo­niš­kio Ro­ta­ry klu­bo na­riai pri­si­dė­jo prie Gas­čiū­nų pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vyk­do­mų ro­bo­ti­kos už­siė­mi­mų.

Rug­sė­jo pra­džio­je mo­ky­to­ja Eg­lė Bu­be­lie­nė at­vy­ko į klu­bo su­si­rin­ki­mą ir pa­pa­sa­ko­jo, kaip mo­kyk­la ak­ty­viai da­ly­vau­ja ro­bo­ti­kos veik­lo­je ir no­ri, sie­kia dirb­ti su su­dė­tin­ges­niais ro­bo­tais. Klu­bo na­riai, iš­klau­sę en­tu­zias­tin­gą mo­ky­to­jos pri­sta­ty­mą, net ne­sua­be­jo­jo, kad mo­kyk­lai rei­kia pa­do­va­no­ti konst­ruk­to­riaus rin­ki­nį LE­GO EV3, su ku­riuo mo­ki­niai ga­lė­tų mo­ky­tis dirb­ti ko­man­do­je, kur­ti, pro­gra­muo­ti bei puo­se­lė­ti kri­ti­nį mąs­ty­mą.

Spa­lio vi­du­ry­je ro­ta­rie­čiai ap­si­lan­kė Gas­čiū­nų mo­kyk­lo­je, kur pa­ma­tė, kaip vai­kai konst­ruo­ja ir pro­gra­muo­ja ro­bo­tus, su­si­pa­ži­no su mo­kyk­los ap­lin­ka bei vyk­do­mais tarp­tau­ti­niais pro­jek­tais. Ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­tė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė džiau­gia­si, kad ro­ta­rie­čių do­va­na pri­si­de­da ir prie tarp­tau­ti­nio pro­jek­to „Ro­bo­ti­ka prieš pa­ty­čias“ pa­gal ERAS­MUS mai­nų par­tne­rys­tės pro­gra­mos vyk­dy­mo.