Kaimynystėje esančius namus nuo gaisro skiria tik 4 mėnesiai

„Sidabrės“ nuotr.
Ket­vir­ta­die­nio ry­tą dėl ge­di­mo elekt­ros ins­ta­lia­ci­jo­je ug­nis nu­nio­ko­jo na­mo da­lies sto­gą ir man­sar­dą
Per ke­tu­ris šių me­tų mė­ne­sius už­si­de­gė net du kai­my­nys­tė­je esan­tys gy­ve­na­mie­ji na­mai Ma­to Slan­čiaus­ko gat­vė­je, Jo­niš­ky­je. Abiems at­ve­jais ug­nis per­si­me­tė į man­sar­das, ir abiem at­ve­jais tik ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų ope­ra­ty­vu­mo dė­ka pa­vy­ko iš­veng­ti skau­džių pa­sek­mių.

Ket­vir­ta­die­nio anks­tų ry­tą gais­ras ki­lo Jo­niš­ky­je, Ma­to Slan­čiaus­ko gat­vė­je, pri­va­čia­me dviems sa­vi­nin­kams pri­klau­san­čia­me ap­mū­ry­ta­me me­di­nia­me gy­ve­na­ma­ja­me na­me, pa­žy­mė­ta­me 19-uo­ju nu­me­riu. Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai apie ne­lai­mę pra­ne­ši­mą ga­vo 5.50 val.

Į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­ju­sius Jo­niš­kio prie­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ir Sa­vi­val­dy­bės ug­nia­ge­sius iš Sat­kū­nų ir Ke­pa­lių ko­man­das pa­si­ti­ko pro na­mo sto­gą be­si­ver­žian­ti at­vi­ra lieps­na.

Po gais­ra­vie­tę vaikš­čio­jan­tis vie­no na­mo ga­lo, ku­rį ug­nis ir nu­nio­ko­jo, sa­vi­nin­kas "Si­dab­rei" sa­kė, kad at­si­kė­lęs anks­ti ry­te ruo­šė­si pus­ry­čiau­ti, kai stai­ga din­go elekt­ra. Vy­ras iš­si­sku­bi­no į gat­vė­je įreng­tus bend­rus sau­gik­lius. Pra­vė­ręs dė­žu­tę vy­ras nie­ko blo­go ne­pas­te­bė­jęs. Grįž­da­mas na­mo pro pa­ra­di­nių na­mo du­rų stik­lus pa­ma­tė žyb­sin­čias lieps­ne­les. Iš kar­to tei­gia su­pra­tęs, kad na­mo ko­ri­do­riu­je, ku­ris už­ra­kin­tas ir nei vie­ni, nei ki­ti na­mo sa­vi­nin­kai juo ne­si­nau­do­ja, už­si­de­gė ten esan­tis elekt­ros įva­das – su­jun­gi­mas su vi­daus elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja. Nie­ko ne­lau­kęs vy­ras pli­ko­mis ran­ko­mis dau­žė stik­lus, lau­žė du­ris, siek­da­mas kaip ga­li­ma grei­čiau nu­mal­šin­ti iš pir­mo žvilgs­nio tik pra­si­de­dan­tį gais­rą. Ta­čiau iš­lau­žęs du­ris į na­mo da­lis ski­rian­tį ko­ri­do­rių pa­ma­tė, kad lieps­nos jau "su­li­pu­sios" į pa­lė­pę.

Pas­ku­ti­nį šių me­tų mė­ne­sį pu­sam­žis vy­ras su­tin­ka be na­mų. Jo na­mo da­lies ši­fe­ri­nė sto­go da­lis nu­de­gė su vi­sa man­sar­da, apa­čio­je esan­čios gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos su­lie­tos van­de­niu.

Ki­ta­me na­mo ga­le gy­ve­nan­ti šei­ma dar va­sa­rą ši­fe­ri­nę sto­go dan­gą pa­kei­tė į skar­di­nę – jų gy­ve­na­mo­jo na­mo da­lis be­veik ne­nu­ken­tė­jo.

Įdo­mu tai, kad šio­je gat­vė­je per ke­lis pa­sta­ruo­sius mė­ne­sius – tai jau ant­ras gais­ras. Lie­pos 20 d. ry­tą gais­ras su­nio­ko­jo ki­to­je gat­vės pu­sė­je esan­tį 16-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tą me­di­nį gy­ve­na­mą­jį na­mą. Ir ta­da, at­vy­kus gel­bė­to­jams, na­mo sto­gas jau de­gė at­vi­ra lieps­na, sie­nos, iš­de­gė pa­lė­pė. Pir­mo­ji ne­lai­mę pa­ju­to šei­mi­nin­kės ka­tė, bu­vu­si už­da­ry­ta man­sar­do­je. Kai ši ėmė kel­ti triukš­mą, šei­mi­nin­kė at­sku­bė­jo jos iš­leis­ti – iš lau­ko pu­sės yra su­mon­tuo­ta laip­ti­nė į na­mo man­sar­dą. Čia šei­mi­nin­kė ir pa­ju­to žir­muop­sius ne­lai­mės pėd­sa­kus – iš man­sar­dos ver­žė­si dū­mai.

Susijusios naujienos