Normančiuose ugnis pareikalavo aukų

„Sidabrės“ nuotr.
Nak­tį iš pir­ma­die­nio į ant­ra­die­nį Nor­man­čių kai­me, pa­ke­liui į El­nių slė­nį, gais­ras ki­lo mū­ri­nia­me gy­ve­na­ma­ja­me na­me. Trys šei­mos vy­rai iš­si­gel­bė­jo, o sun­kiai vaikš­čio­ju­si 85-erių mo­te­ris žu­vo
Kai net ke­tu­ri ug­nia­ge­sių ir gel­bė­to­jų eki­pa­žai at­sku­bė­jo į įvy­kio vie­tą, gy­ve­na­ma­sis na­mas de­gė at­vi­ra lieps­na. Ug­nia­ge­siai gais­ra­vie­tė­je, vie­na­me iš kam­ba­rių, ra­do na­mo šei­mi­nin­kės, gi­mu­sios 1934 me­tais, kū­ną. Gais­ro me­tu iš­de­gė vir­tu­vė ir kam­ba­rys, su­de­gė na­me bu­vę daik­tai. Bu­vu­siam 82-ejų su­tuok­ti­niui, 56-erių sū­nui ir 17-me­čiui anū­kui iš gais­ra­vie­tės pa­vy­ko iš­si­gel­bė­ti.

Pir­ma­die­nio vė­lų va­ka­rą, 22.23 val. ra­jo­no Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad pa­ke­liui į El­nių slė­nį, Nor­man­čių kai­me, de­ga gy­ve­na­ma­sis na­mas.

Va­kar po gais­ra­vie­tę vaikš­čio­jan­tis žu­vu­sio­sios bu­vęs su­tuok­ti­nis Leo­nas Kipš­ta pa­sa­ko­jo, kad šį na­mą pa­si­sta­tė apie 1970-uo­sius, ta­čiau su žmo­na jau daug me­tų gy­ve­na iš­si­sky­rę, na­mo kam­ba­rius pa­si­da­li­nę, kiek­vie­nas sau. Vy­ro tu­ri­mais duo­me­ni­mis, bu­vu­si žmo­na na­mo nuo­sa­vy­bę sky­ry­bų me­tu bu­vo pe­rė­mu­si sau, ta­čiau po ku­rio lai­ko pa­do­va­no­jo neį­ga­liam sū­nui, kar­tu gy­ve­nan­čiam 56-erių Ri­čar­dui.

– Ma­no vi­ryk­lė mais­tui iš­si­vir­ti bu­vo ve­ran­do­je, o sū­nus su bu­vu­sia žmo­na mais­tą ga­mi­no­si vir­tu­vė­je, – va­kar kal­bė­jo be pa­sto­gės li­kęs 82-ejų vy­ras.

Prieš po­rą sa­vai­čių pas tė­vą Ri­čar­dą į Nor­man­čius iš Pa­ne­vė­žio grį­žęs sep­ty­nio­li­ka­me­tis Do­man­tas pa­sa­ko­jo pir­ma­die­nio die­ną jie­du su tė­vu skal­bė­si – vbi­są die­ną dir­bo au­to­ma­ti­nė skal­bi­mo ma­ši­na. Apie 21 va­lan­dą jie­du skal­bi­mo ma­ši­nos būg­ną vėl­gi už­pil­dė skal­bi­niais, par­si­vež­tais iš Ri­čar­do drau­gės.

– Abu su tė­čiu jo kam­ba­ry sė­dė­jo­me prie kom­piu­te­rio. Nie­ko ne­si­ju­to, bet pa­si­gdo keis­ti gar­sai – čik, čik... Gal­vo­ju, kaž­kas su kros­ni­mi. Pra­da­rau du­ris – ogi ten pil­na tirš­tų juo­dų dū­mų. Iš­bė­gau į lau­ką ir iš­kvie­čiau pa­gal­bą. Po to abu su tė­čiu nu­sku­bė­jom pas se­ne­lį ir pa­ža­di­nę jį iš­ve­dė­me į lau­ką. Pri­bė­gęs prie mo­čiu­tės kam­ba­rio lan­go jau nie­ko ne­ga­lė­jau nei ma­ty­ti, nei gir­dė­ti – siau­tė­jo lieps­na, – pa­sa­ko­jo sep­ty­nio­li­ka­me­tis.

Abu su tė­čiu Ri­čar­du jie­du spė­ja, kad gais­ro prie­žas­tis ga­lė­jo bū­ti silp­na elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja, neat­lai­kiu­si ap­kro­vų dir­bant skal­bi­mo ma­ši­nai. Do­man­to pa­ste­bė­ji­mu, yra ir anks­čiau bū­da­vę, kai elekt­ros liz­das, į ku­rį jun­gia­ma skal­bi­mo ma­ši­na, stip­riai įkais­da­vo.

Ri­čar­das tą va­ka­rą maž­daug 20 mi­nu­čių iki ne­lai­mės iš sa­vo kam­ba­rio bu­vo užė­jęs į vir­tu­vę – ten nie­ko ne­bu­vo, ma­ma ant du­ji­nės vi­ryk­lės nie­ko ne­vi­rė.

Va­kar po gais­ra­vie­tę vaik­čio­jęs Leo­nas Kipš­ta ap­žiū­ri­nė­jo pa­da­ry­tus nuo­sto­lius – su­de­gė vis­kas, iš na­mų jie – tri­jų kar­tų vy­rai – išė­jo kaip sto­vi. Kur naK­VOS Prieš Ka­lė­das be pa­sto­gės li­kę šei­mos na­riai, klau­si­mą pa­dė­jo spręs­ti ir į ne­lai­mės vie­tą at­vy­ku­si Skaist­gi­rio se­niū­nė Vir­gi­ni­ja Kai­ka­rie­nė. Leo­ną ke­lioms die­noms ar sa­vai­tei su­ti­ko pri­glaus­ti kai­my­nė, o Ri­čar­das su sū­nu­mi Do­man­tu glau­sis pas sa­vo drau­gę Skaist­gi­ry­je.

Įvy­kį ti­rian­tis Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vyr. ins­pek­to­rius Do­na­tas Stak­vi­le­vi­čius vis tik lin­kęs ma­ny­ti, kad gais­ro prie­žas­tis – neat­sar­gus el­ge­sys su du­ji­ne vi­ryk­le. Ty­rė­jų ma­ny­mu, bū­tent vir­tu­vė­je prie du­ji­nės vi­ryk­lės ir bu­vęs gais­ro ži­di­nys. Iš vir­tu­vės ug­nis per­si­me­tu­si į mo­ters gy­ve­na­mą­jį kam­ba­rį ir ją pra­žu­džiu­si.

FOTO AUTORIUS Au­to­rės nuo­trau­kos

FOTO APRASAS Nak­tį iš pir­ma­die­nio į ant­ra­die­nį Nor­man­čių kai­me, pa­ke­liui į El­nių slė­nį, gais­ras ki­lo mū­ri­nia­me gy­ve­na­ma­ja­me na­me. Trys šei­mos vy­rai iš­si­gel­bė­jo, o sun­kiai vaikš­čio­ju­si 85-erių mo­te­ris žu­vo (nuo­trau­kos – nor­man­ciai; nor­man­ciai 1)