Liko be lauktos Kalėdų dovanos

„Sidabrės“ nuotr.
33-ejus me­tus di­rek­to­riu­mi dir­bęs Vir­gi­li­jus Kan­čels­kis pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai nuo 2020-ųjų sau­sio 2 die­nos at­lei­džia­mas iš pa­rei­gų Ža­ga­rės gim­na­zi­jo­je
Ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė įsta­ty­mų nu­ma­ty­ta tvar­ka pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai iš pa­rei­gų at­leis­ti Ža­ga­rės gim­na­zi­jos di­rek­to­rių Vir­gi­li­jų Kan­čels­kį. Šio­se pa­rei­go­se net 33-ejus me­tus dir­bęs mo­kyk­los va­do­vas ti­kė­jo­si bū­ti at­leis­tas ša­lių su­si­ta­ri­mu ir gau­ti še­šių mė­ne­sių išei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją, ta­čiau jo pra­šy­mas ne­bu­vo pa­ten­kin­tas ir jis li­ko be lauk­tos ka­lė­di­nės do­va­nos.

Ra­jo­no ta­ry­bai bu­vo pa­teik­ti du spren­di­mo pro­jek­tai: at­leis­ti Ža­ga­rės gim­na­zi­jos di­rek­to­rių Vir­gi­li­jų Kan­čels­kį iš pa­rei­gų pa­gal Dar­bo ko­dek­so 69 straips­nio 1 da­lį, pa­si­bai­gus ter­mi­nuo­tai dar­bo su­tar­čiai, ki­taip ta­riant, švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo ka­den­ci­jai, ar­ba at­leis­ti jį pa­gal Dar­bo ko­dek­so 54 straips­nio 1 da­lį ša­lių su­si­ta­ri­mu. Kaip paaiš­ki­no klau­si­mą po­sė­dy­je pri­sta­tęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis, pir­muo­ju at­ve­ju di­rek­to­rius gaus vie­no mė­ne­sio, ant­ruo­ju – še­šių mė­ne­sių išei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją.

„Šis at­ve­jis neei­li­nis, žmo­gus ati­da­vęs la­bai daug me­tų švie­ti­mo sis­te­mai. Pri­si­min­ki­me ta­da, kaip ki­ti di­rek­to­riai išė­jo?“ – at­krei­pė dė­me­sį opo­zi­ci­jos at­sto­vė, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­jos na­rė Ni­jo­lė Va­luc­kie­nė, tu­rė­da­ma ome­ny­je anks­tes­niais me­tais su di­de­lė­mis išei­ti­nė­mis kom­pen­sa­ci­jo­mis at­leis­tus ke­lis mo­kyk­lų, Švie­ti­mo cent­ro di­rek­to­rius.

Vė­liau me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius „Si­dab­rei“ paaiš­ki­no, kad ki­tų di­rek­to­rių at­ve­jai sky­rė­si, nes jie išė­jo į pen­si­ją, o Ža­ga­rės gim­na­zi­jos di­rek­to­rius dar ne pen­si­nin­kas, jam bus siū­lo­mos tin­ka­mos pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą dar­bo vie­tos švie­ti­mo sis­te­mo­je ra­jo­ne. Be to, di­rek­to­rius ga­lė­jęs pa­si­lik­ti dirb­ti to­liau lai­ki­nai ei­nan­čio­jo pa­rei­go­se, kol įvyks kon­kur­sas ir bus pa­skir­tas nau­jas gim­na­zi­jos va­do­vas, ar­ba pa­ts da­ly­vau­ti kon­kur­se, ta­čiau pa­si­rin­ko ki­tą ke­lią. Vie­nas kon­kur­sas jau tu­rė­jo vyk­ti gruo­džio 10 die­ną, bet no­rin­čių­jų ja­me da­ly­vau­ti neat­si­ra­do.

Val­dan­čių­jų koa­li­ci­jos na­rė li­be­ra­lė Da­lia Ži­le­vi­čie­nė po­sė­dy­je da­ly­va­vu­siam ir į tri­bū­ną pa­skvies­tam pa­si­sa­ky­ti di­rek­to­riui V. Kan­čels­kiui vie­šai už­da­vė klau­si­mą, ko­dėl jis ne­da­ly­va­vo kon­kur­se. Gim­na­zi­jos va­do­vas at­sa­kė, kad da­bar ke­lia­mi di­džiu­liai rei­ka­la­vi­mai, gal jau už­teks va­do­vau­ti, rei­kia už­leis­ti vie­tą jau­ni­mui.

Jis taip pat sa­kė, kad pa­si­trauk­ti iš pa­rei­gų ap­si­spren­dė po po­kal­bio su Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ju. O štai prieš ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį ma­lo­niai jį nu­tei­kęs Ka­lė­dų se­ne­lio, ku­ris at­vy­ko kar­tu su ra­jo­no vers­li­nin­kų aso­cia­ci­ja, pa­si­ro­dy­mas, tad di­rek­to­rius tei­gė be­si­ti­kin­tis, kad jo pra­šy­mui bus pri­tar­ta ir jis gaus „ka­lė­di­nę do­va­ną“. Ta­čiau bal­sa­vi­mas pa­ro­dė ki­to­kį re­zul­ta­tą – 15 iš 22 po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių ra­jo­no ta­ry­bos na­rių bal­sa­vo už tai, kad jis bū­tų at­leis­tas nuo 2020 sau­sio 2 die­nos, iš­mo­kant vie­no mė­ne­sio išei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją.

36-erių me­tų pe­da­go­gi­nio dar­bo sta­žą, iš ku­rių 33-ejus me­tus jis va­do­va­vo mo­kyk­loms, tu­rin­tį V. Kan­čels­kį, kol įvyks kon­kur­sas, Ža­ga­rės gim­na­zi­jo­je lai­ki­nai pa­keis pa­va­duo­to­ja Ri­ta Mi­len­čie­nė.