Pagal mažosios joniškietės piešinį gaminamos vaikiškos pėdkelnės

Nuot­rau­ka iš as­me­ni­nio L. Šče­pans­kie­nės al­bu­mo
Ko­ji­nes ir pėd­kel­nes ga­mi­nan­ti Kau­no UAB "Ski­ni­ja" šį ru­de­nį pri­sta­tė ir nau­jie­ną – pa­gal jo­niš­kie­tės Kot­ry­nos Vie­čai­tės pie­ši­nį nu­megz­tas vai­kiš­kas pėd­kel­nes
Jau­niau­sia di­zai­ne­rė, pir­mo­kė Kot­ry­na Vie­čai­tė, nuo praė­ju­sios sa­vai­tės jau ne­šio­ja spal­vin­gas vai­kiš­kas pėd­kel­nes, ku­rias gal jos pie­ši­nį nu­mez­gė Kau­ne, Lie­tu­vos teks­ti­lės pra­mo­nės cent­re, įsi­kū­ru­si sti­lin­gas, aukš­tos ko­ky­bės ko­ji­nes ir pėd­kel­nes ga­mi­nan­ti UAB "Ski­ni­ja". Pa­gal jo­niš­kie­tės pie­ši­nį su­kur­to­mis pėd­kel­nė­mis jau pre­kiau­ja­ma vi­so­je Lie­tu­vo­je.
Nuot­rau­ka iš as­me­ni­nio L. Šče­pans­kie­nės al­bu­mo
Jau­no­ji pėd­kel­nių di­zai­ne­rė Kot­ry­na Vie­čai­tė su mo­ky­to­ja Lai­ma Šče­pans­kie­ne praė­ju­sį sa­vait­ga­lį pa­gerb­tos ir ap­do­va­no­tos Vil­niu­je, LI­TEX­PO kong­re­sų cent­re

Pa­va­sa­ri­nės ža­lu­mos fo­ne – gė­ly­tės su ro­ži­niais žied­la­piais, gel­to­nais vi­du­riu­kais, su ko­te­liais ir po­ra la­pe­lių. Tik­ras gai­vaus pa­va­sa­rio at­spin­dys!

Kot­ry­ną šių me­tų pa­va­sa­rį, lan­kiu­sią vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio "Ąžuo­liu­kas" "Sau­lės" prie­mo­kyk­li­nę gru­pę (ba­bar – "Sau­lės" pa­grin­di­nės mo­kyk­los pir­mi­kę – Au­to­rės pa­sta­ba), to­kiam ko­ji­nes ir pėd­kel­nes ga­mi­nan­čios UAB "Ski­ni­ja" su­reng­tam kon­kur­sui „Nu­si­piešk sau ko­ji­ny­tes“, pa­ska­ti­no prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gė Lai­ma Šče­pans­kie­nė.

Kot­ry­na, mie­lai lai­ką lei­džian­ti su pieš­tu­kais, flo­mas­te­riais ir tep­tu­kais, to­kiam pa­siū­ly­mui pri­ta­rė ir... nu­pie­šė sa­vo sva­jo­nių pėd­kel­nėms raš­tą, ku­rį pa­va­di­no "Pie­vo­je".

To­kiuo­se kon­kur­suo­se, ku­rių pa­grin­di­nė ne­ma­te­ria­lio­ji do­va­na – tap­ti ma­si­nės ga­my­bos pėd­kel­nių raš­to au­to­riu­mi – kas­met pa­tei­kia­ma po ke­lis ir net ke­lio­li­ka tūks­tan­čių pie­ši­nių, o at­ren­ka­mi tik sep­ty­ni pa­tys pa­čiau­si raš­tai ga­my­bai.

Šie­met, jau 14-ta­jam, UAB "Ski­ni­ja" kon­kur­sui ša­lies vai­kai pa­tei­kė be­veik 14 tūks­tan­čių pie­ši­nių.

Ir ne­ti­kė­tas pri­pa­ži­ni­mas – praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos pa­ro­dų ir kong­re­sų cent­re LI­TEX­PO, Vil­niu­je, kur vy­ko pie­ši­nių kon­kur­so „Nu­si­piešk sau ko­ji­ny­tes“ 2019 nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja, tarp tų sep­ty­nių lai­min­gų­jų ma­žų­jų di­zai­ne­rių nu­ga­lė­to­jų nu­skam­bė­jo ir jo­niš­kie­tės Kot­ry­nos Vie­čai­tės pa­var­dė ir jos pie­ši­nys "Pie­vo­je".

Pa­gal nu­ga­lė­to­jų pie­ši­nių mo­ty­vus lapk­ri­čio 23-ąją fi­na­si­nia­me ren­gi­ny­je Vil­niu­je pri­sta­ty­tos ir jau nu­megz­tos pėd­kel­nės. Šven­tė­je jas pri­sta­tė ma­dos stu­di­jos „Ma­ža­sis mo­de­lis“ mo­de­liai bei „Lie­tu­vos bal­sas. Vai­kai“ nu­ga­lė­to­ja Ni­ko­lė Alek­se­je­va.

Kon­kur­so lai­mė­to­ja Kot­ry­na ir jos pe­da­go­gė Lai­ma Šče­pans­kie­nė ap­do­va­no­tos dip­lo­mais, pėd­kel­nė­mis su pie­ši­niu „Pie­vo­je“, ženk­liu­kais, dai­lės prie­mo­nių bei žai­di­mų rin­ki­niais. "Ąžuo­liu­ko" vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio is­to­ri­jo­je tai reikš­min­gas auk­lė­ti­nės lai­mė­ji­mas. Svars­to­ma ga­li­my­bė to­kių pėd­kel­nių, rep­re­zen­tuo­jan­čių pa­čią iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gą ir jos pui­kų auk­lė­ti­nių ir pe­da­go­gų tan­de­mą sie­kiant aukš­tu­mų, auk­lė­ti­nių pa­si­ro­dy­mams vi­suo­me­nė­je įsi­gy­ti ir dau­giau.

– Nuo­šir­dus ačiū Kot­ry­nos tė­ve­liams, Jū­ra­tei ir Ri­mui Vie­čams, už ke­lio­nę į Vil­nių. To­kios pui­kios nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mų šven­tės la­bai ska­ti­na vai­ku ir pe­da­go­gus ir to­liau ak­ty­viai da­ly­vau­ti įvai­riuo­se kon­kur­suo­se, – sa­ko pa­ty­ru­si pe­da­go­gė L. Šče­pans­kie­nė, nuo­lat ska­ti­nan­ti sa­vo vai­kus iš­ban­dy­ti sėk­mę įvai­riuo­se kon­kur­suo­se.